Булдозер

През март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, съобщи НСИ. Намалява, но все още е висок броят на предприятията, отчитащи недостиг на кадри. Данните се събират чрез анкета от над 4000 предприятия, като в съобщението на сайта на НСИ, не е посочено в какъв период е проведена тях.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 5.2 пункта през март. През последния месец се засилва неблагоприятното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила.

Налице е подобрение на „бизнес климата в строителството“ – с 1.4 пунктал Това се дължи главно на благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение има известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца се подобряват.
Анкетата регистрира засилване на негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, като 52.2% от мениджърите го посочват като основен проблем за дейността си.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 6.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките са по-песимистични.
През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 3.1 пункта, което се дължи на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца са благоприятни.