ръст

Дни след приемането на бюджета Министерството на финансите публикува актуализирана прогноза и обяснение за ревизията на ръста на БВП през 2015 и първото полугодие на 2016 г.

Реалният растеж на българската икономика за 2016 г. се очаква да достигне 3.2%, при 2.6% в есенната прогноза. Отново се очаква вътрешното търсене (потребление и инвестиции) да има основен принос за растежа, но е повишен и приносът на нетния износ, от 0.6 на 1 пр.п., поради ревизираните данни за вноса. През 2017 г. растежът на БВП слабо ще бъде до 2.9%, при очакване за 2.5% в есенната прогноза.

Това означава, че в абсолютно изражение БВП ще бъде 95.3 млрд. лв. вместо 92.4 млрд. лева, прогнозирани при представянето на бюджета.

Принос за по-ниския растеж ще има по-слабото външно търсене от европейската икономика, което ще се отрази в забавяне на растежа на износа до 3.2%. При засилване на потреблението и на инвестициите в основен капитал, растежът на вноса на стоки и услуги се очаква да бъде малко по-висок от 2016 г. и да достигне 2.7%. В резултат, приносът на нетния износ за растежа на БВП ще бъде 0.4 пр.п., което е по-ниско с 0.6 пр.п. в сравнение с 2016 г.

Ревизиите на БВП засягат периода от 2000 г. до второ тримесечие на 2016 г. Според обяснението “Те се дължат, от една страна, на промени в източниците и методите, като: преразглеждане на метода за постоянна инвентаризация за изчисляване на потреблението на основен капи- тал на непазарните единици, поради резерва на Европейската комисия за БНД; ревизия на данните за Платежния баланс; преквалифициране на Фонда за гарантиране на влоговете на банките в сектор Държавно управление и посочване на приходите му от ежегодните вноски на банките от 2012 г., като приходи от данъци върху производството. Друга част от ревизиите са рутинни и се дължат на: наличност на годишни данни от изчерпателната годишна статистическа отчетност; балансиране на таблици Ресурс – Използване; преква лифициране на единици по искане на ЕК. В следствие на ревизиите номиналната стойност на БВП за 2015 г. е повишена с над 2 млрд. лв. Реалните растежи на БВП за 2015 г. и първата половина на 2016 г. са повишени с около 0.6 пр.п. Променени са и източниците на растежа. Преди ревизията, с основен принос за растежа на БВП през 2015 г. бе нетният износ, но след промените двигател на растежа е вътрешното търсене. За първата половина на 2016 г. приносът на нетния износ бе повишен , поради по-слабо реално нарастване на вноса на стоки и услуги.”

Същевременно прави впечатление, че най-голямата разлика е в дефлатора и компенсацията на нает (разходите за възнаграждения), което не е обяснено.

 

БВПРевизираната макроикономическа прогноза на МФ следва и ревизиите на Платежния баланс, извършени от БНБ за периода януари 2014 – юни 2016 г.

В резултат обаче се променят и основните показатели на приетия бюджет. МФ може да претендира, че преразпределя по-малък дял от БВП, но няма големи отклонения от тренда.

бюджет

НСИ междувременно ревизира надолу експресните оценки за ръста на БВП през третото тримесечие, но въпреки това на годишна база страната е втората най-бързо растяща икономика в ЕС.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%. През третото тримесечие на 2016 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж отчита Хърватия – 1.7%, следват Словения – 1.0%, Гърция и Португалия – по 0.8%

На годишна база ръстът в в ЕС-28 е с 1.9%, а в България – с 3.4%. Той е близък до отчетеното през първото и второто тримесечие. През третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж се наблюдава в Румъния – с 4.6%, България – с 3.4%, Испания и Словакия – по 3.2%, и Словения – с 3.0%.