Иван Искров и Димитър Радев

На 13 август в 13 часа БНБ ще обяви резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете на 22-те банки. Целта е да се види дали банките разполагат с достатъчно капитал, за да посрещнат шокове (например, нова криза). Тя бяха проверявани от независими консултанти за това дали правилно са оценили активите си и съответно дали имат достатъчно капитал с оглед на поетите рискове, както и дали биха издържали на допълнителен стрес – при неблагоприятни шокове през следващите три години.

Проверката започна през февруари и е най-мащабната външна оценка на банковия сектор. БНБ възложи изготвянето на методологията на „Делойт“, а банките сами избраха оценители.

В резултат на начислени допълнителни провизии някои банки трябва да укрепят капиталовите си буфери, като представят планове за това на БНБ. Няма праг – за разлика от ПКА, извършен на 130 европейски банки през 2014 г. , където прагът бе 8% за базовия сценарий и 25 банки не го преминаха. Стрес тестът на 51 банки в ЕС също нямаше критерии „издържал/провалил се“.

Преглед на активите

Прегледът на качеството на активите (AQR или ПКА) включва количествен и качествен анализ на избран набор от класове активи и/или експозиции.

Подборът на класовете активи се прави така, че да се идентифицират портфейлите с най-висок риск от неправилна класификация и оценки. Резултатът от ПКА е увеличаване на провизиите и съответно на това промяна на съотношението на базовия капитал от първи ред (CET1). Специално внимание би трябвало да има към кредитите за свързани лица. Не са проверявани експозициите на дребно, както и експозиции с нисък риск, но те са обект на начисляване на колективни провизии. Бяха оценявани и обезпеченията.

Ключовият резултат от оценката е корекцията на показателя базов собствен капитал от първи ред. CET1  е най-качественият капитал от първи ред. Неговата минимална стойност е 4.5%. Той включва акционерният капитал, резервите и неразпределената печалба.

Освен това има капитал от втори ред или допълнителният капитал, в който се включват и провизиите. Общата стойност на капитала, който се изисква да притежават банките и инвестиционните дружества, следва да е най-малко 8% от рисковопретеглените активи.

Рисково претеглените активи (RWA) са знаменателят от уравнението и представляват коригирана стойност на активите на банката – кредити, ДЦК, акции и други финансови инструменти и т.н., спрямо риска, който те носят. Най-безрисковите активи като ДЦК са с нулево тегло, тоест те не изискват капитал.

Стрес тестове

Тестът трябва да оцени как банките биха се справили със срив в цените на стоките или по-бавен ръст на икономиката. Параметрите му са разработени на база на основния сценарий на БНБ за ръст на икономиката през периода 2016-2018 г. и очакваните негативни отклонения от тази прогноза. Така БНБ ще тества дали банките ще издържат на спад на БНБ от 2.2% и дефлация от 2.6% през тази година.

Друга неблагоприятна хипотеза, чието въздействие върху банките, е проверено, е спад на цените на жилища с 9% през тази година.

За сравнение, сценарият за европейската икономика включва хипотеза, при която БВП пада с 1.2% през 2016 г. и 1.3% през 2017 г. с връщане към растеж (0.7%) през 2018 г. Негативният сценарий на стрестестовете в ЕС през 2016 г. допускаше и спад на фондовите борси с 25% или понижение на цените на имотите с 22%.

Съгласно указанията на БНБ от 28 април при въздействието на стрес теста върху капиталовата адекватност следва да се отчита при следните референтни стойности на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1):
–  при базисен сценарий 8% (4.5% задължително минимално капиталово изискване + 2.5% предпазен капиталов буфер + 1% надбавка);
– при утежнен сценарий 5.5% (4.5% задължително минимално капиталово изискване + 1% надбавка).

Следователно капиталовият недостиг следва да се оценява според това дали банките имат достатъчно капитал, за да осигурят 8% капиталова адекватност при базовия сценарий, съответно 5.5% при утежнения. Според това БНБ ще даде предписания на отделните институции.