метали

Основни стоки от експортната листа са фантомни

За периода 2011-2015 г. българският износ, измерен в щатски долари,[1] намалява средногодишно с 1 %. Негативната тенденция се дължи на спад от 5% през 2014 и още по-голям спад от 12% през 2015 г. За петте години световният внос се е свил повече – с 2% средногодишно, т.е. България се представя малко по-добре.

Това е заключението на анализ на Веселин Илиев и Милена Стоева от БСК.  Българският износ успява да се адаптира към промените в курса на долара, но с известно закъснение, твърдят още те.

През 2015 г. стойността на еврото към щатския долар спада с 20% спрямо 2014 г. Това се отразява на всички икономики, обвързани с еврото. Например, въпреки че българският износ в щ. д. спада с 12%, България се изкачва в световната ранглиста на износителите от 65 на 64 място. Други причини за спада могат да се търсят в колебанията на цените на суровините. В световен план количеството на търгуваните суровини не се променя драстично, но в стойностно изражение има спад – и поради цените, и поради курса на долара. Сред водещите 20 стоки в износа ни, само 4 имат ръст в единичните цени, а с най-голям спад в цените са метали, горива, пшеница и електрическа енергия. Например, водещият продукт в експортната ни листа – катодна мед, макар да има 6% ръст в количеството, поради спад с близо 19% на цената бележи стойностно намаление 2015 спрямо 2014 г. с почти 14%:

На повечето от водещите пазари също е налице спад, като спад над средния от 12% има при износа за Турция, Гърция, Франция, Белгия, Китай, Русия. Значителен ръст има на пазарите на Египет, Словения, Кипър, Иран, Саудитска Арабия.

Както и досега, България е лидер в износа на някои нишови продукти. Наблюдава се ръст в износа на стоки с по-висока добавена стойност като медикаменти, електрически и електронни изделия, машини, детайли и възли за автомобили.[2]

Преглед на износа по стокови групи

Въпреки големия спад в цените и оттам – общата стойност, износът на горива и електричество отново оглавяват класацията. Пробивът идва от групата на електроника и електротехника, която за първи път заема второ място. Следват медните изделия, машини и части, зърно, конфекция, фармация, пластмасови продукти, автомобили и части за тях. Пластмасови изделия и автомобили и части се изкачват с по три места нагоре, измествайки трикотажа и маслодайните семена.

Водещи стокови групи в износа на България, 2015 (над 500 млн. щ. д.)

Гл. МТ Описание Износ 2015
хил. щ. д.
Дял % Ръст в %
2015/2014
27 Минерални горива и ел. енергия 2 737 981 10,6 -26
85 Електрическа и електронна апаратура 2 509 752 9,7 1
74 Мед и изделия от мед 2 289 684 8,9 -16
84 Машини и механизми 2 043 119 7,9 -11
10 Житни растения 973 495 3,8 -21
62 Облекла, различни от трикотажните 904 332 3,5 -14
30 Фармацевтични продукти 898 226 3,5 -12
39 Пластмасови изделия 743 146 2,9 -6
87 Автомобили, трактори, велосипеди, вкл. части и принадлежности 711 843 2,8 -4
61 Трикотажни изделия 679 282 2,6 -19
12 Маслодайни семена 611 088 2,4 -23
94 Мебели и осветителни тела 594 759 2,3 -6
26 Руди, шлаки и пепели 534 048 2,1 -16
  Всички продукти 25 778 746   -12

По експертна оценка, износът на суровини и продукти с много ниска степен на преработка е около 30%.

Групите стоки с ръст са: електроника и електротехника, торове, етерични масла и козметика, играчки, какаови изделия (24% ръст!). Групи стоки, които имат спад в износа по-малък от спада на световния внос, са: машини, пластмасови изделия, автомобили и части, мебели, изделия от стомана, стъкло, алуминий, оптическа и медицинска апаратура, изотопи, гума, хартия, мелничарски продукти. Групите стоки, които регистрират спад в износа по-голям от спада на световния внос (т.е. загуба на пазарни позиции), са: горива, мед, зърно, конфекция, трикотаж, маслодайни семена, руди, шлаки и пепели, желязо и стомана.

Износ на стоки

Листата се оглавява от катодна мед, следвана от леки горива, анодна мед, други петролни деривати. При всички тях има отстъпление в пазарните позиции, т.к. спадът в износа е по-голям от спадът на световния внос. При леките горива спадът е 29%, въпреки че изнесеното количество е най-голямото, откакто има статистика за тази позиция, при другите петролни деривати спадът е 49% при спад в количеството 28%.

 • Медикаментите в дози бележат средногодишен ръст от 12% за последните 5 години, въпреки спада от 18% за 2015/2014.
 • Износът на пшеница спада със 7%.
 • Износът на електричество расте с 14%, въпреки че световният внос намалява с 8%. Това нарежда България на 14 място в света по износ на електроенергия.
 • Нефтените масла присъстват по-забележимо в експортната ни листа едва от 2014 г., но вече са на 8-мо място в нея, а България се е изкачила до втори доставчик на световните пазари след САЩ. От гледна точка на пазара притеснения буди фактът, че нефтените масла се изнасят почти единствено за Сингапур, а Сингапур не отчита внос от България, дори целият внос на Сингапур на тази стока е 15 пъти по-малко от декларираният от България износ.
 • Износът на маслодаен слънчоглед, който в последните години редовно е сред водещите стоки, намалява с 19%, но все пак сме на трето място в света.
 • Следват две стоки с все по-впечатляващо представяне – комплекти проводници за автомобили иелектротехническа апаратура с ръст за миналата година съответно с 8% и с 23%, което нарежда България на 20 място в света за всяка от двете стоки.
 • България упорито продължава да бъде единствената държава в региона, която изнася руди и концентрати от благородни метали, като застава на 4 място сред световните износители. Според българската статистика, единственият пазар е Германия, но в немската статистика няма внос от България. Самата Германия от години декларира 0 износ на тази стока, което значи, че рудите и концентратите се преработват в последваща стока в самата Германия, а не се ре-експортират в държави с по-ниски екологични стандарти.
 • На 13-то място в експортната листа са медни концентрати с основен пазар – Намибия, износът спада с 19%.
 • Износът на цигари намалява с 24%, на царевица – с 44%, на калцинирана сода – 17%:

o    Основен пазар за цигарите ни продължават да са арабските държави, като ОАЕ държат 72%. Интересно е да се отбележи, че ОАЕ декларират доста по-голям внос от България, отколкото е декларираният български износ, и в стойностно, и в количествено изражение.

o    Сред селскостопанския ни износ най-голям спад има царевицата – цели 44%, при спад на световния внос с 3%.

o    Спад има и в износа на калцинирана сода със 17%, докато вносът расте с 2%.

 • Все по-голяма част от слънчогледа се преработва до сурово олио, което извежда страната ни до 5 място сред световните износители на олио.
 • Ръстът на електронната промишленост в България се отразява и в износа на резистори – 19% и заемаме 6 позиция в света.
 • Износът на велосипеди продължава възходящия тренд, за 5 години се е удвоил и сме на 10-то място в света.

Водещите 20 стоки в износа на България, 2015

Код МТ Описание Износ 2015
хил. щ. д.
Ръст в %
2015/2014
Място в световния износ
740311 Рафинирана катодна мед 1 172 488 -14 14
271012 Леки нефтени деривати 989 480 -29 37
740200 Нерафинирана анодна мед 760 997 -18 2
271019 Други нефтени деривати 682 658 -49 43
300490 Медикаменти в дози 670 555 -18 30
100199 Пшеница 605 964 -7 12
271600 Електроенергия 601 259 14 14
270799 Нефтени масла 402 951 -6 2
120600 Семена от слънчоглед 402 462 -19 3
854430 Комплекти проводници за автомобили 386 932 8 20
853890 Електротехническа апаратура 291 658 23 20
261690 Руди и концентрати от благородни метали 278 348 -12 4
260300 Медни концентрати 228 468 -19 24
240220 Цигари 226 600 -24 21
100590 Царевица 208 390 -44 11
283620 Калцинирана сода 206 058 -17 4
151211 Слънчогледово олио, сурово 183 707 -1 5
853340 Резистори 164 714 19 6
854231 Процесори, контролери 143 307 -9 30
871200 Велосипеди 143 063 -1 10

 

Нишите

Има някои значителни размествания сред най-добре представящите се стоки в световен план. България излиза на първо място в света при износа на брашна от маслодайни семена, различни от соево и синапено. Вече няколко години сме втори в света при износ на анодна мед, патешки меса и временно консервирани череши.

Нов продукт сред нишовите са нефтените масла, където също страната е на второ място.

Маслодайният слънчоглед отстъпва от второ на трето място. Нови стоки в таблицата са тръбопроводи от каучук – в резултат от чуждестранни инвестиции страната достига трето място в световната ранглиста.

Още две стоки – седалки за тоалетни чинии и медна ламарина са на трето място. С големи обеми на четвърто място са руди и концентрати от благородни метали, калцинирана сода, тютюн на листа, санитарна керамика, рапица.

Важни стоки на пета позиция са сурово слънчогледово олио и хладилници и фризери.

Най-забележимо е отстъплението на „зърна, сплескани на люспи“, чийто износ от първо място в света отива на седмо.

Друг губещ са семената от кориандър: след като над 10 години страната бе втора в света, през 2015 е на 4-то място.

Най-голям пазарен дял имаме при брашна от маслодайни семена – 21,8% от световния износ, временно консервирани череши – 19,2%, патешко месо – 17,1%, нефтени масла, анодна мед, маслодаен слънчоглед.

Български стоки с най-високо място в световния износ през 2015

Код МТ Описание Място
2014
Място
2015
Износ
хил. щ. д.
120890 Брашна от маслодайни семена 2 1 40 297
740200 Нерафинирана анодна мед 2 2 760 997
270799 Нефтени масла 2 402 951
020743, 020744, 020745 Патешки дроб/месо 2 2 64 003
081210 Череши, временно консервирани 2 2 20 195
120600 Маслодаен слънчоглед 2 3 402 462
400942 Подсилени тръбопроводи от каучук 3 99 709
392220 Седалки и капаци за тоалетни чинии 3 3 59 124
740929 Медна ламарина 4 3 24 969
401219 Неподсилени тръбопроводи от каучук 3 5 167

Оценка на конкурентоспособността

Групи стоки в нашата експортна листа с относително голяма добавена стойност са:

 • Компоненти за автомобилостроене и машиностроене като хидравлика, машинни възли, акумулатори, лагери, кабели, електротехнически и електронни изделия, електрически ръчни инструменти;
 • Хладилници, фризери и санитарен фаянс; изчислителни машини;
 • Някои фармацевтични и медицински изделия;
 • Оптични изделия, сензори;
 • Някои софтуерни продукти за управление на процеси, игри;
 • Любителска радиотехника, сноуборд, велосипеди.

Основни пазари за стоки с по-голяма добавена стойност са Германия, Италия, Франция, но изделията ни се вграждат там и след това се реализират в целия свят.

България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на техните фирми и се включи в глобалните вериги на доставки. С течение навремето ще се придобият знания и умения за по-широко самостоятелно навлизане на световните пазари под собствена марка и със собствени разработки.

Нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международни компании в България, и по-малко на местни фирми. Независимо от ползите от чуждестранните инвеститори, редица суровини и материали не се преработват достатъчно задълбочено и килограмовите цени на българския износ са сравнително ниски. По-скоро изключение са случаите на внедрени български разработки, независимо от произхода на инвестициите.

____________

[1] Износът, измерен в щатски долари, позволява съпоставка с всички други държави и използването на статистиката и инструментите на Световната търговска организация (СТО)

[2] В СТО не са постъпили данни за българския износ на специална продукция (глава 93 от ХС) и този износ не се коментира в материала. По експертна оценка износът на групата стоки е около 730 мил. щ.д., което й отрежда между 8-мо и 9-то място в експортната ни листа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *