фискален бон

Макар Новата година да не предполага такъв ураган от нови регулации като предходната (най-вече заради GDPR), тя също съдържа своите предизвикателства. Това се отнася основно за данъчната сфера, където промените са много повече отколкото през 2019 г. Те засягат както малкия бизнес (например, промяната на ЗДДФЛ), така и едрия (документация за трансферни цени, правила за контролираните дружества и разходите за лихви и др.). Но основната промяна, която засяга повечето търговци, са новите изисквания на Наредба Н-18. По-долу систематизираме основните промени в тези и други области. Материалът е предназначен за ръководителите на компании, докато специалистите, пряко заети с прилагането на законовите разпоредби, могат да се запознаят с материалите в линковете.

Данъчна кампания и процедури

Данъчната кампания за 2019 г. ще започне на 10 януари, заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица могат да бъдат подадени най-рано на тази дата. Редовният срок за годишната данъчна декларация остава 30 април. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2019 година е 31 януари (промяна на срока, за което вероятно сте прочели, ще се случи през 2020 г.). Напомняме, че със Закона за доходите на физическите лица се въвеждат множество промени в сроковете, голяма част от които се отнасят за доходи, изплатени през 2019 г. (съответно за доходи от 2018 г. се прилагат старите правила). Виж повече тук

Предприятията – основни работодатели, както е известно, извършват годишно изравняване до 31 януари. Няма да се изисква подаване на декларация от другия родител за целите на изчисляване на облекчения за деца при годишното изравняване по чл. 49 от ЗДДФЛ за 2018 г. НАП очевидно е уверена, че може да засече родители, които се опитват да се възползват два пъти от облекчението. Условието за ползване на данъчни облекчения (както и за признаване на отстъпките при подаване на данъчна декларация) е лицата да нямат неплатени данъци. Това изискване, за да се признаят облекченията, ще се прилага и когато се подава коригираща декларация.

Лица, които не осъществяват дейност по смисъла на ЗСч, ще могат да подават данъчна декларация по реда на чл. 92 от ЗКПО, ако възникне задължение за деклариране на данък върху разходите или на данъчна загуба, или ако желаят да декларират други обстоятелства. В случаите на ликвидация или прекратяване на дейността на място на стопанска дейност срокът за подаване на данъчни декларации и за внасяне на дължимите данъци за последния данъчен период е 30 дни от датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице за всички видове данъци.

Освен данъчна декларация, предприятията подават и годишен отчет в срок до 1 април 2019 г. и до 30 април 2019 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ (вкл. ЕТ и лица по чл. 29а). Лицата, които не са осъществявали дейност през 2018 г. или ако приходите и разходите за дейността им са под 500 лева, подават декларация (Приложение 11) в НСИ вместо отчет.
Вече изрично се определя, че ЕТ, които не са отчели приходи, не подават отчет.

Годишните отчети след приемането им от общото събрание или едноличния собственик се представят и в Агенцията за вписванията до 30 юни (няма промяна). Предприятията без дейност подават декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) до 31 март.

Други доходи
Служебните бележки за доходи, изплащани от 2019 г. нататък (по по чл. 45 от ЗДДФЛ и по извънтрудови отношения), ще се издават само при поискване. За хонорарите ще се издават сметки за изплатени суми.
За доходи, изплатени през настоящата година, влизат в сила важни изменения – например, по отношение на изплатените награди, които ще се облагат с окончателен данък. Платецът на дохода подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. За предметните награди е налице задължение за внасяне на данък, ако надвишават 100 лева.
Субсидиите, предоставени на лица, които не са регистрирани като земеделски стопани, ще се облагат с окончателен данък от ДФ „Земеделие“.

Нови изисквания към големите компании във връзка с ATAD.

Значителна е промяната, свързана с лимита на признатите разходи за лихви. В окончателния вариант бе прието, че това ще се прилага само когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро. По този начин кръгът на засегнатите компании бе значително намален.
По тази причина обаче бе решено да се запази регулирането на слабата капитализация.

За останалите новости, свързани с Директивата срещу избягване на данъци, четете тук.

Нов МСФО 16

Тъй като влиза в сила нов МСФО за отчитане на приходите и разходите при лизингови договори, се наложиха промени в ЗКПО относно признатите приходи и разходи по оперативния лизинг. В самия край на 2019 г. пък бяха публикувани за обществено обсъждание проекто променти в Счетоводен стандарт 17 Лизинг. Повече за лизинга.

Ваучъри за храна
За да не предизвиква протести, МФ се съгласи да се направи изключение за ваучърите за храна, макар че те съответстват на директивата и е вероятно да последва предупреждение от ЕК. Повече за ваучърите

Нов режим за телекомуникационни и е-услуги
От 1 януари 2019 г. се въвежда незадължителен праг от 10 000 евро за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път (например, продажба на софтуер), по които получател е данъчно незадължено лице от друга страна в ЕС. В този случай облагането може да е по българския закон.

Още промени в Закона за ДДС

Наредба Н-18
Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г. За нерегистрираните срокът е края на юни, а за големите компании с ИАСТУД – края на 2019 г.
До 29 март регистрираните по ЗДДС търговци, които извършват продажби при заплащане в брой, с кредитна карта или наложен платеж (тоест не попадат в изключенията по чл. 3 от Наредба -18) и използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект, трябва да се уверят, че този софтуер е в списъка на НАП. Те подават информация за използвания софтуер на НАП до 31 май. За нерегистрираните сроковете са 30 юни, съответно 30 август. В момента в списъка са три фирми. Обърнете внимание, че включването на софтуер в този списък не означава, че СУПТО е одобрен от НАП (каквато реклама си прави една от тези фирми), а само че производителят или разпространителят е декларирал съответствие с изискванията. НАП има право по всяко време да провери дали е така (според нас, една от слабостите на наредбата).
Електронните магазини (отново – които отговарят на чл. 3), ако са били активни към 29 декември, трябва да подадат заявление за регистрация до 29 март. Това е по-лесното изискване, но съществуват неясноти по обхвата на понятието електронен магазин – например, отговорното лице при дроп шипинг и други хибридни форми. Все още очакваме отговор от НАП на този въпрос. Обърнете внимание, че докато чл. 52м (регистъра на електронните магазини) се отнася само за лицата по чл. 3 от Наредба Н-18, следващият член чл. 52н (съхранение на базата данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК) се отнася до всички лица, които извършват продажби чрез електронен магазини.
Още за СУПТО

Документация за трансферно ценообразуване и други промени в ДОПК

Документацията става задължителна за над 5000 дружества, които извършват сделки със свързани лица. Това е част от проект за промени в ДОПК, който мина обществено обсъждане, но все още не е приет от МС.

Най-спорната промяна в този проект бе свързана с фискалния контрол, но при общественото обсъждане НАП се съгласи изискванията за предваритено деклариране да не се отнасят до вътрешния транспорт на храни и други рискови стоки, обект на фискален контрол.

Минимална заплата, осигурителни прагове

Минималната заплата става 560 лева от 1 януари. Минималните осигурителни прагове се променят само ако са под минималната заплата.
Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се също става 560 лева, а за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.
Съответно на увеличението на МРЗ се променя и размерът на вноската за закупуване на един месец осигурителен стаж -110,88 лв. (19,8 %, колкото е вноската за ДОО, умножено по 560 лв.)
Таванът на осигурителния доход се увеличава на 3000 лева. Това е във връзка с увеличаването на тавана на пенсиите до 1200 лева, което обаче ще влезе в сила от 1 юли.
Физически лица, които получават доходи като търговци по смисъла на ТЗ (например, при редовни продажби на стоки от електронен магазин), без да са регистрирани като ЕТ, се приравняват на самоосигуряващите се.
Увеличава се вноската за фонд „Трудова злополука“ в следните дейности: производство на тютюневи изделия, недвижими имоти, оперативен лизинг и наем, отвеждане на отпадни води, управление на отпадъци, производство на лекарства, добив на нефт, други производствени дейности, административни офис дейности, ремонт на компютърна техника и домакински уреди. Намалява се вноска за радио и телевизионни дейности и охрана.

Пенсии
Минималната пенсия от 1 юли става 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто). Също с 5.7% от средата на годината се увеличават всички пенсии, отпуснати до 31.12.2018 г. Едновременно с това пенсиите, отпуснати до края на 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.
Когато преизчисленият размер на пенсията е по-нисък от пенсията, увеличена с 5,7 на сто, се взема по-високия размер.

Спира се нарастването на тежестта на годините осигурителен стаж в пенсионната формула, което бе ключов елемент от договорената при предишното управление на ГЕРБ реформа. От 1 януари за последно нараства тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,169 на 1,2 на сто.
Отпада изборът на трите най-добри години преди 1999 г., с изключение на случаите, когато лицето няма 36 месеца след 2000 г. Така при изчисляването на индивидуален коефициент на пенсии за трудова дейност след 31.12.2018 г. ще участва осигурителния доход на лицата за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за не по-малък период от 36 пълни месеца.

Изискванията за възраст и стаж при пенсиониране през 2019 г. са както следва:
За жените – възраст 61 г. и 4 месеца и стаж 35 г. и 8 месеца.
За мъжете – 64 г. и 2 месеца и стаж 38 г. и 8 месеца.