Навлизайки в последния месец преди разпускането на парламента, депутатите трескаво предлагат нови и нови законови промени. В петък депутати от ГЕРБ са внесли промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с които се изменят 10 закона.

Промените са разнообразни и се опитват да отстранят грешки и пропуски от предишни регулации. Те са в няколко посоки и повечето нямат връзка с извънредната епидемична обстановка.
Общините, които не са възстановили предоставените от централния бюджет безлихвени заеми по чл. 103 и 103ж от Закона за публични финанси получават отсрочка до два месеца след отмяна на извънредната епидемична обстановка (тоест най-малко до 30 юни).
С преходните разпоредби се изменят преходните разпоредби на ЗИД на ЗДДС (ДВ. бр. 104 от 2020 г.), както следва:
– Удължава се срокът на данъчното облекчение за земеделски стопани по чл. 189б от ЗКПО и чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ – до приемане на реформата на общата селскостопанска политика;
– Изрично се записва, че дружествата, учредени през 2020 г., не дължат авансови вноски през 2021 г. По принцип този ред е уреден в чл. 82, ал. 2, т.2, чл. 118 и чл. 147 от ЗКПО.
– Защитните мерки спрямо дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорки), контролираните от тях лица и действителни собственици ще се прилагат както към дружествата в Заповед ЗМФ-1303/21.12.2016 г., така и към юрисдикциите от черния списък на ЕК на страните, неоказващи съдействие. Новите попълнения са Американски Самоа, Ангиля, Барбадос, Самоа, Сейшелски острони и Тринидад и Тобаго.

Въвеждат се промени в Закона за хазарта, които главно се отнасят до дефиницията на играта бинго и режимът на облагане на кено. Според мотивите разликата между кено и тото/лото е броя на печелившите комбинации – при кено игрите броят на числата на печелившите комбинации надвишава броя на игралните комбинации, при тотото броят на числата на печелившите комбинации съвпада с броя на числата на игралните комбинации. Действащият закон приравнява кено на лото, като разликата с тотото е, че във втория случай печалбата зависи от постъпленията от тиража. При бинго пък разликата е в това, че участникът играе с числа, предоставени от организатора, а не избрани от него. Във връзка с възможността за онлайн провеждане на игри бинго се предлага само талоните за игра бинго в зала да са ценни книжа, издавани от държавата и предоставяни от МФ. Записано е още, че най-малко 50% от постъпления следва да се разпределят като печалби. Играта бинго трябва да е осигурена с централна компютърна система, която подава информация към сървър на НАП, при задължителна онлайн регистрация на всяка транзакция. Освен това се урежда изпитването на оборудване за бинго зали от БИМ.
С промени в Закона за стандартизация се урежда покриването на разходите за сертифицирането на машините за гласуване от Българския институт за стандартизация.

С промяна в Закона за държавните резерви и военновременните запаси се предлага докато новото държавно предприятие ДПК бъде вписано в Търговския регистър Държавният резерв да продължи да отговаря за създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запасите от нефт и нефтопродукти.
Предлагат се и промени в Закона за семейните помощи за деца. С тях помощта за отглеждане на дете с трайно увреждане, отпускана на семейства на роднини или близки или доброволни приемни семейства се изравнява с тази на родителите. Доброволните приемни семейства не получават възнаграждение, за разлика от професионалните приемни семейства.
С промени в Закона за социалните услуги се предлага промяна на срока за приемане на Национална карта на тези услуги, респективно срока за начало на финансиране по новия ред.