Цанко Цолов е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Бизнес администрация”.
Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната, където поддържа специализирани информационни мрежи и автоматизирани системи за обработка на информация. Преподавал е автоматизирани системи за управление в школа за запасни офицери. От 1990 до 1995 година е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия, където е участвал в изграждането на автоматизираната информационна система на ръководния състав на Българската армия и Министерство на отбраната. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система. От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.
В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на личните данни, Цанко Цолов е член на Съвместния надзорен орган на Европол, Съвместния надзорен орган за Шенген, както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).
Г-н Цолов бе лектор на наши семинари за GDPR и ще участва в Бизнес тема: Проблеми на информационната сигурност