Правителството заложи на PR ефекта при разясненията на новите програми за запазване на заетостта, одобрени през последните дни.

Държавата дава безвъзмездно 1.3 млрд. лева за запазване на заетостта на 300 000 души по различни мерки до края на септември, каза премиерът Бойко Борисов. Числото е преувеличено. По мярката 60/40, която ще бъде удължена за първите три месеца са платени 130 млн. лева безвъзмездна помощ от общо планирани 1 млрд. лева. Дори с удължаването и разширяването на секторите тя трудно ще достигне дори половината от заделения ресурс. Възможността в секторите туризъм и транспорт да се получават и други компенсации все пак може да увеличи интереса, тъй като работодателите ще трябва да доплащат по-малка за запазване на заплатите на работници, които нямат достатъчно работа.

Освен това се отварят още две схеми, за които общо са отделени 200 млн. лева. Така, за да достигне сумата 1.3 млрд. лева по 60/40 трябва да се разпределят 1.1 млрд. лева, което изглежда по-скоро невъзможно.

Според правителството досега са запазени 160 000 работни места чрез тази мярка в близо 9000 предприятия. По мярката има подадени заявления от още 17 000 фирми за още 300 000 души.Тези големи числа се получават, тъй като МТСП сумира с натрупване заявленията, подавани всеки месец (един работник може да бъде преброен три пъти). Всъщност средномесечният брой на запазените работни места е три пъти по-малък.

Общо три мерки ще се прилагат от 1 юли:

  • Продължаване на схемата 60/40 с още три месеца и за повече сектори;
  • Схема, която осигурява по 290 лв. за зает и самоосигуряващ се от сферата на транспорта и туризма
  • Схема за наемане на безработни лица (виж тук)

Заради допълнителната схема за туризма и транспорта министрите обявиха, че схемата 60/40 се превръща в 80/20. Това не е непременно вярно. Първо, допълнителната схема важи само за няколко сектора. Второ, 290 лева е брутната сума, заедно с осигуровките. Работниците ще получат по 189 лева. Това означава, че за да стане схемата 80/20, техните заплати не следва да са по-високи от 950 лева. Все пак, новата схема е по-атрактивна за бизнеса, тъй като допуска лицата да са на намалено работно време или с намалени заплати заради спадналата дейност.

Компенсации се изплащат за максимум шест месеца, но се иска запазване на заетостта за допълнителен срок, равен на половината от този период, тоест още три месеца.

Другата нова мярка е по „Заетост за теб“. Тя дава възможност работодатели да кандидатстват в Бюрата по труда за наемане на безработни по процедурата „Заетост за теб“ на ОПРЧР. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Безработните могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Броят на подкрепените лица зависи от броя на персонала, тоест не можете да уволните персонала и да го назначите отново.

Работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. Допустими за подкрепа са и читалища и фондации. Заявките ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа „първи по време, първи по право“ на областно ниво. Подробности

По отношение на схемата 60/40 има промяна по отношение на периода, за който трябва да се гарантира заплата (доплащането от 40%). Освен това в туризма гарантираната заплата трябва да е равна на МОД за съответната длъжност (допълнение – за наети след 1 юни). Както бе съобщено, новата схема се удължава до 30 септември.

Прочетете повече за новото ПМС 151, което урежда мярката 60/40 за периода след 1 юли.


Базовият месец за компенсациите по 60/40 става май 2020 г.

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

За всеки работник или служител предприятията ще могат да получат средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за месец май 2020 г. и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Средствата ще се изплащат за не повече от три месеца в периода от 1 юли – 30 септември 2020 г.

Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за май 2020 г. Работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, получили средства за наети след 1 юни 2020 г. работници, ще изплащат трудово възнаграждение, което е не по-малко от минималния осигурителния доход за съответната длъжност.

Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Работодатели от сектор Образование, с код на икономическата дейност 85.5 „Други образователни дейности“ и от сектор Хуманно здравеопазване и социална работа, с кодове на икономическите дейности 85.10 „Предучилищно образование“ (частен сектор), 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ (частен сектор), 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“ и 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ ще могат да кандидатстват за получаване на средства за запазване на заетостта на техните работници и служители.

Работодателите, кандидатстващи за средства, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината преди 1 януари 2020 г. и да не съкращават персонал през периода на получаване на средствата.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“, която обслужва територията по месторабота. Към заявлението ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на средствата.

Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 10 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на средствата. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата. Необходимите средствата за работодателите ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.