ananiev-goranov

Изненадващо Министерство на финансите обяви намерението си да предложи промени в Закона за ДДС, които да доведат до отмяна на изискванията към лицата, приемащи плащания в брой, наложен платеж и наличен паричен превод да разработят или внедрят софтуер за управление на продажбите, отговарящ на определени изисквания (т. нар. СУПТО) или негова мини-версия (например, при плащания с карти).

За да се случи това обаче е необходим действащ парламент, който да приеми промените в закона, които ще станат факт през есента, става ясно от съобщение на МФ на 31 юли.

Краткото съобщение гласи:
Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО. След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.

До каква степен решението е внезапно, показва фактът, че на 30 юли НАП припомни, че от 1 август онлайн търговците, избрали алтернативния начин за отчитане на продажбите могат да подават стандартизиран одиторски файл.
Доставчиците на платежни услуги също подават информация към НАП, която се отнася за платежните сметки, предоставени виртуални POS терминали и извършените трансакции. А на 31 юли, тоест няколко часа преди съобщението на МФ в Държавен вестник бяха обнародвани поредните промени в Наредба Н-18, с които се регламентират изискванията към фискалните устройства, СУПТО или алтернативни режими, включително за е-търговията.
Основната промяна предвижда седем месеца отсрочка за СУПТО. По-конкретно, лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, трябва да отговорят на изискванията за СУПТО до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г. Удължаването на сроковете е с 2 месеца в сравнение с първоначалния проект.

Съобщението на МФ оставя доста неясноти, още повече, че има срокове по наредбата, които изтичат тази година.
Въпреки че още през 2018 г. стана ясно, че предложените текстове са неработещи категоричната позиция на МФ бе, че те трябва да се приложат. След това, когато се стигна дори до протести, нежеланието за отстъпляние бе мотивирано от това, че значителна част от бизнеса вече е направила значителни разходи за постигане на съответствие с новите изисквания. Тези разходи са невъзстановими.

На този етап не е ясно кои от разпоредбите на Наредба Н-18 ще бъдат отменени. Съобщението на МФ оставя впечатлението, че промяната ще засегне само изискванията към СУПТО (чл. 118, ал. 4,ал. 14-18). Съгласно ал. 4 с Наредба Н-18 се определят освен изискванията към СУПТО, изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, съдържанието на документите, условията, редът и начинът за издаването им, както и задълженията за предаване на данни при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта. При неприсъствено плащане с карта в онлайн магазините се допуска издаване на документ с QR код. Не е ясно каква част от изискванията към онлайн магазините ще останат. Съобщението не подсказва, че се готви промяна на чл. 118, ал 3 от наредбата, който изисква издаване на фискален бон при всяко плащане в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, което отдавна не съответства на развитието на платежните системи и платежните инструменти.