ananiev-goranov

България ще прилага изискванията на т. нар. пакет за е-търговия от 1 април 2021 г., откогато ще започне регистрацията в НАП за новите режима по ДДС, които ще бъдат въведени от 1 юли. МФ се отказа от спорните правила, свързани със СУПТО. Това са двете най-важни промени в Закона за ДДС, който МФ обяви за обществено обсъждане на 11 септември. И двете промени бяха очаквани.

МФ предлага да се отменят разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите (СУПТО), по-конкретно ал.4, т. 7 и ал. 14-18. „За изминалия двугодишен период въпреки непрекъснатия диалог с производители/разпространители на софтуери за управление на продажбите и ползватели на същите, и приетитемножество предложения за прецизиране на разпоредбите, касаещи изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект, все още са налице правила, които водят до противоречиви тълкувания на условията на закона и наредбата. Като следствие оттова се стигна до извода, че към този момент изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект пораждат затруднения, противоречия и пречки за бизнеса, поради което разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариранеи използване на софтуера за управление на продажбите се отменят“, е записано в мотивите. Остават в сила изискванията за регистрация на електронните магазини, както и изискванията за предаване на данни при неприсъствено плащане с банкова карта.

Пакетът за е-търговия преобръща онлайн търговията, евтиния внос от Китай и т. нар. дистанционни продажби.
Както economix.bg писа, той бе отложен от 1 януари за 1 юли 2021 г. поради липса на готовност и заради пандемията.
С проекта се предлага въвеждане на нови разпоредби, които обхващат вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; вътрешни дистанционни продажби и доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс (платформа). В последния случай се счита, че платформата улеснява доставката на стоки, когато използването на електронния интерфейс позволява на получател и на доставчик, предлагащ стоки за продажба, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс. Съществуващият праг от 10000 евро за доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио-и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, е предложено да се прилага и за доставки на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно незадължени лица. Предвижда се и отложено плащане на данъка при внос на малки пратки във връзка с отпадане на облекчението при внос на стоки до 22 евро.

Повече за пакета за е-търговия

В ЗКПО се предлага удължаване на срока за инвестиции в общини с висока безработица, както и изравняване на третирането на доходи от финансови инструменти, допуснати до регилиран пазар с тези от пазар на растеж. Предложена е промяна на срока за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски за корпоративен данък – най-късно до 25 ноември на годината, за която се дължат авансовите вноски.

Промени в ДДС относно е-търговията и вноса