пране на пари

Законопроект за промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, предложен за обществено обсъждане, намалява кръга на лицата, които са задължени да прилагат мерките по този закон.

Следните предприятия няма да са задължени да изготвят вътрешни правила, да извършват идентификация на клиенти, да докладват за съмнителни операции и прочие:

 • търговците на едро
 • органите по приватизацията;
 •  лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;
 • министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори;
 • юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;
 • професионалните съюзи и съсловните организации;
 • професионални спортни клубове, различни от професионални футболни клубове
 • пазарни оператори и/или регулирани пазари, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти;
 •  централните депозитари на ценни книжа,
 • органите на Националната агенция за приходите;
 • митническите органи.

Органите на НАП и митническите органи обаче трябва да докладват, ако установят съмнителни операции. Отпада задължението на НАП да прилага комплексна проверка при публична продан, когато крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро.

Най-общо отпадат сектори, които не са сред кръга на задължените лица, съгласно директивата и за които  не са свързани с установени рискови събития в Националната оценка за риска. За професионалните футболни клубове основанието е наднационалната оценка на риска на ЕК.

В чл. 107, ал. 4 се прави важна поправка, според която отпада задължението ДАНС да се уведомява  за лицата, които осъществяват контрола по ал. 2 на същия член (тоест за управителите, които лично осъществяват контрола за изпълнение на мерките). Остава задължението ДАНС да се уведомява за служителите по ал. 3, когато такива са определени.

Други предлагани изменения са свързани с новата роля на Европейския банков орган при предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

––––––-

Допълнение: Във връзка с приемането на закона (ДВ, бр. 7, 17 и 21 от 2021 г.) ДАНС уточни следното:

Доколкото ЗМИП не съдържа специална разпоредба, която да предвижда реда и условията за съхранение на документи и информация от страна на изключените задължени лица, то следва да се прилага общият 5- годишен срок, предвиден в чл. 67 от ЗМИП, в контекста на настъпилите обстоятелства.

Имайте предвид, че информацията и документите, изготвени и получени по реда на глава осма, раздел I от ЗМИП, се съхраняват за срок една година от преустановяването на съответната дейност, която за изключените категории лица от чл. 4 в светлината на прилагането на ЗМИП се преустановява с влизането в сила на съответния Закон за изменение и допълнение на ЗМИП.