износ

НСИ призна с половин уста, че има проблем с данните за вноса на горива, за което съобщи БСП на 21 февруари, без да даде задоволително обяснение. Остава неясно дали институтът ще коригира оценките си за БВП на 5 март. Този пропуск хвърля широка сянка на съмнение – донякъде незаслужено, върху всички данни на НСИ.

Какво е известно до момента, възможни интерпретации и последици:

На 21 февруари депутатът от БСП Румен Гечев съобщи, че „по наши изключително достоверни данни“, вносът през 2019 г. е занижен с 4 млрд. лева. „В резултат на което, реалният растеж, въобще не е 3,7%, не е и 3,3%, а е 0,9%, което ще рече, че България въобще не е в тройката на ЕС по растеж.“ (Повече) Той посочи също, че статията „Грешки и пропуски“ на платежния баланс е на стойност над 3 млрд. евро, което е много повече от миналата година.

От интервю на председателя на НСИ Сергей Цветарски пред БНР се разбра, че проблемът е установен едва в края на януари 2020 г. От архива на economix.bg се вижда, че този проблем е коментиран през август, когато е направило впечатление, че два поредни месеца не е отчетен никакъв внос на петрол от Русия (но е отчетен такъв от Египет). Тогава сме отдали това на временни фактори и не сме продължили темата, което е пропуск. Странно e НСИ да твърди, че не са забелязали проблема по-рано.

Стана ясно още, че с него е запозната мисията на МВФ. БНБ и МФ не са коментирали.

Според НСИ проблемът се е появил след като през януари 2019 г. е променена методиката и са въведени два вида митнически декларации: основна и допълнителна. Според института проблемът се е появил, когато са обобщили данните от допълнителните декларации за 2019 година. Не стана ясно защо от НСИ са чакали една година, за да обобщят тази информация. Според официалното обяснение на НСИ „Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец (а понякога и повече), като НСИ използва само окончателните данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли. … Данните за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината“ (Повече)

Ето как изглеждат данните за вноса на стоки от месечната статистика на НСИ. След февруари 2019 г. системно е отчитан с около 120 млн. евро по-малък внос на петрол.

На графиката са показани данни на НСИ за вноса на петрол по месеци, а на таблицата – данни по години, в това число за вноса от Русия. Дадени са както общи данни за вноса на петролни продукти, така и данни за вноса на суров петрол по комбинираната номенклатура. Да се има предвид, че еднократното намаление на вноса през март 2018 г. се дължи на ремонт. Данните са в млн. евро, но справка в НСИ показва, че намаление има и при декларираните количества.

Таблица: Общ внос и внос на горива, млн. евро

Внос

Значително намалява и вносът на суров петрол от Египет – от 446 млн. евро през 2018 г. на 286 млн. евро през 2019 г. Буди недоумение, че само вносът на суров петрол е засегнат от промяната на декларациите на Агенция Митници. Такъв спад не се наблюдава при останалите енергийни стоки.

Като цяло данните показват, че не е отчетен внос на суров петрол за повече от 3 млрд. лева.

Това обаче не се е отразило на приходите от ДДС, акцизи и мита, показва справка в данните за изпълнение на бюджета. Те постъпват сравнително равномерно през месеците на 2019 г., независимо от проблема с декларациите. Това повдига въпроси по какъв начин АМ „Митници“ следи дали внасяните данъци и мита съответстват на количествата в митническите декларации.

Това поставя под съмнение статистистиката на платежния баланс и оценката за двойно увеличение на положителното салдо по текущата сметка – до 6 млрд. евро, което е едно от основанията да се твърди, че въпреки силния ръст на заплатите не е налице влошаване на конкурентоспособността на българската икономика. В графата Грешки и пропуски на платежния баланс същевременно БНБ отчита отлив на валута в размер на 3.3 млрд. евро. Това е балансираща статия, която, грубо казано, показва намаление на валутните резерви с неясен произход. Очевидно плащанията по неотчетен внос на петрол обясняват близо половината от грешките. През 2018 г. салдото по Грешки и пропуски е било отрицателно в размер на 987 млн. евро (според данните, съобщени преди една година) и отрицателно в размер на 359 млн. евро (по данни, обявени с платежния баланс за 2019 г.) Вижда се, че  неясният отлив на капитали е намалял впоследствие (вероятно поради с по-късно подадени декларации по Валутния закон.) Въпреки това 3.3 млрд. евро неясни потоци в платения баланс са твърде голям проблем, който сериозно затруднява икономическия анализ.

Друга последица засяга пресмятането на БВП по разходния метод, при който БВП е равен на разходи за крайно потребление, капиталообразуване и нетен износ, при което вносът участва със знак минус. Но основният метод, по който се пресмята БВП е производственият метод, при което се измерва добавената стойност, произведена от различните сектори, плюс т. нар. корективи. Въпреки това грешката е най-малко 2.5% от БВП и ще бъде интересно да се види как тя се е отразила на данните за БВП за 2019 г. (ако изобщо НСИ успее да я отстрани до 5 март, когато ще излязат тези данни.)