Закони

Правителството представи проект за промени в Търговския закон, който е призван да реши проблемите с дългата продължителност на производствата по несъстоятелност, ниската им ефективност, високите разноски и факта, че кредиторите рядко се удовлетворяват изцяло при осребряването.

В мотивите на проекта се посочва, че често имуществото на предприятията в несъстоятелност се продава на занижени цени. При действащата уредба няма ограничение за броя процедури по продажба на имуществото, което води до ненужно удължаване на производството по несъстоятелност и изчерпване на всички активи единствено за покриване на разноски за производството. Няма достатъчна прозрачност на процедурите по продажба и добра информираност на потенциалните купувачи за продажбите, извършвани от синдиците. В закона не са предвидени електронни търгове и продажби, каквито са предвидени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

По-важните изменения:

В чл. 742, ал. 1 се променя легалната дефиницияна понятието „свръхзадълженост“, като традиционно основание за откриване на производство по несъстоятелност при капиталовите дружества. Освен отрицателен собствен капитал, тя ще отразява доколко е вероятно дружеството да може да продължи като действащо предприятие.

С изменение на чл. 613 се казва, че местната компетентност на съда по несъстоятелността се определя според седалището на длъжника, вписано 6-месеца преди подаване на молбата за откриване на производство. Сега има случаи на смяна на седалището на длъжника с цел „избор“ на удобен съд.

Съдържанието на молбата на длъжника по чл. 625, с която се иска откриване на производство по несъстоятелност и приложенията към нея са разширени, за да има съдът пълна информация за преценка на финансово -икономическо състояние на длъжника. Друга цел е събиране на статистическите данни, които следва да се отчитат по Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността), пише в мотивите.

Проектът не предвижда предвижда промени в чл. 625, а чл. 628, ал. 4 ще предвижда с молбата си длъжникът за посочва началната дата на неплатежоспособност, съответно началната дата на свръхзадълженост, както и балансовата стойност на активите, нетни приходи от продажбите и средната численост на персонала за предходния отчетен период

С изменението на чл. 629а се дава възможност за спиране на на индивидуалните принудителни производства срещу имуществото на длъжника.

С цел бързина на производството,  с промените в чл. 639б, ал. 1 се въвежда механизъм за предварително осребряване от синдика на актив на длъжник с разрешението на съда, позволяващ да бъдат осигурени средства за покриване на разноските по производството. Решението за предварително осребряване се публикува в търговския регистър, така че кредиторите, които искат да спрат продажбата, могат да предплатят разноски.

Лицата, които могат да предплатят разноските, ще включват и всяко лице, което има правен интерес от реалното развитие на производството по несъстоятелност, каквито са кредиторите по чл. 717н (обезпечените кредитори), собствениците и членовете на управителните органи на длъжника.

Ако длъжникът няма имущество или то е недостатъчно да покрие разноските за производството по несъстоятелност и паричните средства за тези разноски не са авансирани от заинтересованите лица, производството се явява безпредметно и се прекратява с възможност за възобновяване по чл. 744, като е разширен кръгът на легитимираните лица, които могат да искат възобновяване на производството чрез включване на кредиторите по чл. 717н и на всеки кредитор на длъжника, без предварително да е установено вземането мул

Промените в чл. 646, ал. 2 предвиждат отпадане на началната дата на неплатежоспособност/свръхзадълженост като елемент от фактическите състави на исковете за недействителност и отменителните искове по чл. 646, ал. 2 и чл. 647, ал. 1. Това е ключова разпоредба, чиято цел е да предотврати разпродажба на активите, тежести и или прихващания, след като длъжникът вече е знаел, че върви към фалит. Сега ал. 2 допуска да бъдат обявени  за недействителни посочените действия (например, учредяване на ипотека) извършени между началната дата на непратежоспособност/свръхзадълженост. Сега това се отнася за сделки, извършени  в периода между подаване на молбата по чл. 625 и датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, тоест няма да бъдат обявени за недействителни сделки, извършени преди тази дата, ако неплатежоспособността е настъпила по-рано. (Читателите помнят, че определянето на началната дата на неплатежоспособността на КТБ бе ключово събитие за обявянето на недействителност на извършените прихващания и други сделки. Производствата, свързани с банки се водят по Закона за банковата несъстоятелност, който не се променя.).

С промяна в чл. 637, ал. 1 се предвижда прекратяване на висящите към момента на откриване на производството по несъстоятелност арбитражни производства с предмет вземания на кредитори на длъжника. Това се прави, тъй като има случаи на установяване на големи задължения към мними кредитори , и то след подаване на молбата по чл. 625.

С отмяната на раздел III на глава 42 ще отпадне провеждането на първото събрание на кредиторите въз основа на списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника, които често не са реалните кредитори. Такова събрание  на практика вече не се провежда по повечето дела по несъстоятелност след приемането на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, обн. в ДВ, бр. 105 от 2016 г., пише в мотивите. Събрание на кредиторите за избор на постоянен синдик ще се свиква след одобряване от съда на първия списък на приетите вземани.

С промените в чл. 649 се удължава преклузивният срок за предявяване на специалните искове по чл. 649, ал. 1 за защита на масата на несъстоятелност, прецизира се началният момент на течението му за действия и сделки, извършени след откриване на производството по несъстоятелност, и се намалява размерът на дължимите държавни такси по тези и обусловените от тях искове чрез определянето им върху една четвърт от цената на иска.

Чрез промени в чл. 717ж и новия раздел II в глава 46 се премахва възможността за продажба на имуществото от масата на несъстоятелност от синдика чрез пряко договаряне или чрез посредник като недостатъчно прозрачни способи.

Урежда се възможността за провеждане на електронен публичен търг (чл. 719а) при използване на електронната платформа за явно наддаване по ГПК. Този способ ще се прилага от 1 юли 2022 г. По изключение синдикът може да извърши продан по реда на тайния търг по досегашните правила.

В чл. 677, ал. 5 са въведени изисквания, на които следва да отговарят оценителите, независимо дали те са определени от синдика или от събранието на кредиторите.

Други промени засягат процеса на разглеждане на молби в рамките на едно и също производство по несъстоятелност, облекчаване на процеса във фазата на предявяване и приемане на вземанията, специални процесуални правила при обжалване на решенията и др.