БНБ

БНБ вече няма да поставя банки под специален надзор, но ще налага допълнителни капиталови изисквания и други мерки, когато установи повишен риск или при провал на стрес тестовете. Това предвиждат мащабни промени в Закона за кредитните институции, които въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания). Част от мерките са свързани с вменените на БНБ задължения по контрол на превенцията срещу изпиране на пари. С преходните разпоредби се въвеждат промени в Закона за пазарите на финансови инструменти по отношение на капиталовите и други изисквания към инвестиционните посредници

Размерът и разпределението на вътрешния капитал на банката ще покриват и рисковете, установени при стрес тестовете. Според нов чл. 79 г БНБ извършва редовен преглед на вътрешния капитал.Предвидена е и препоръка за допълнителен собствен капитал, която се издава в резултат на извършения от БНБ преглед на нивото на вътрешния капитал, необходим за покриване на всички рискове за поемане на неочаквани загуби в резултат на стресови сценарии. Това е превишение над минималните капиталови изисквания, допълнителното капиталово изискване и капиталовите буфери, които банката следва да формира. Ако банката не изпълни препоръката, може да се наложи допълнителното капиталово изискване.

. Специфичните рискове на дадена банка, включително установени при стрес тестовете, може да доведат до налагане на допълнително капиталово изискване спрямо нея. БНБ налага допълнителното капиталово изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5 единствено за покриване на рисковете, свързани с дейността на банката, включително тези, които отразяват въздействието на икономически фактори и промени на пазара върху рисковия профил на банката. Банката изпълнява допълнителното капиталово изискване, наложено за рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж със собствен капитал, като най-малко три четвърти от допълнителното капиталово изискване сe състои от капитал от първи ред, а най-малко три четвърти от капитала от първи ред се състои от базов собствен капитал от първи ред*. Допълнително капиталово изискване, наложено за риска от прекомерен ливъридж, се покрива само с капитал от първи ред. БНБ може да изиска и по-голям капитал за дадена банка.

Предлагат се промени относно експозициите на банките към свързани лица. Разширен е кръгът от лица, спрямо които следва да се прилагат изискванията, като се обхващат и ръководителите на контролирани от банката дружества.

Част отмерките засягат прилагането на мерките срещу изпиране на пари от банки и инвестиционни посредници. При съмнение за извършване пране на пари или финансиране на тероризъм или при повишен риск от такива действия БНБ, съответно КФН, могат да преразгледат пригодността на лицата, които управляват и представляват банката или инвестиционния посредник и при необходимост да разпоредят освобождаването им, както и да наложат други мерки.

БНБ и КФН могат да изискат незабавна замяна на одитор на банка или инвестиционен посредник, който не спазва изискванията на ЗКИ или Закона за пазарите на финансови инструменти. Предлага се отмяна на режима на специален надзор, през който за последно мина КТБ преди отнемането на лиценза й. Според мотивите причината е колизия с изискването на тази директива спрямо банка, която е проблемна или с вероятност да стане проблемна, но не отговаря на условиeто за наличие на публичен интерес, необходимо за предприемане на действия по преструктуриране, за да може да бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация. Остават в сила останалите правомощия на БНБ по чл. 103, ал. 2 при нарушения на надзорните изисквания или установен по-висок риск, включително правото на централната банка да свика общо събрание, да наложи увеличение на капитала, да ограничи дейността на банката и т.н. Към тях се добавя изискване за предоставяне на допълнителна отчетност или на по-кратки интервали, включително за капиталовите изисквания.

Въвеждат се и допълнителни основания за прилагане на мерките по чл. 103, ал. 2, в това число когато икономическата стойност на капитала на банката спадне с повече от 15 % от капитала ѝ от първи ред в резултат на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, предвидена в шестте шокови сценария за надзорни цели, или ако нетният лихвен доход на банката спадне значително в резултат на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, предвидена в двата шокови сценария. Шоковите сценарии са определени с наредбата на БНБ и делегиран регламент на ЕС.

Друга от предложените промени предвижда да се издава одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, предприятие майка на група, в състава на която има институция (банка или инвестиционен посредник). Така холдингите ще станат пряко отговорни за спазването на основните пруденциални изисквания на закона на консолидирана основа. БНБ и Комисията за финансов надзор (КФН) ще могат да осъществява пряко надзорни правомощия спрямо финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност. Одобрението ще се издава от БНБ или КФН, съобразно технитеправомощия, когато БНБ или КФ е консолидиращ надзорен орган на групата.

Трябва да бъдат спазени определени условия: вътрешните правила и разпределението на задачите в рамките на групата да осигуряват спазването на нормативно установените изисквания на консолидирана основа, организационната структура на групата да позволява упражняване на ефективен надзор и акционерите и съдружниците с квалифицирано дялово участие да притежават необходимата репутация и пригодност за осигуряване надеждното осъществяване на дейността. Това няма да се отнася за холдинги, чиято основна дейност е свързана с придобиване на дялови участия в дъщерни дружества и ако холдингите не участват при вземането на управленски, оперативни или финансови решения, засягащи групата или дъщерните дружества, които са банки, инвестиционни посредници или финансови институции.

Клонове на банки от страни извън ЕС трябва да представят подробна информация за активите на клона, собствения капитал и прилаганите правила за управление. Това ще засегне клонове като този на Ситибанк и Те Дже Зираат банкасъ .

Групите от трети държави, притежаващи активи в Европейския съюз в размер над 40 млрд. евро, трябва да създадат междинно предприятие майка от Европейския съюз. Междинното предприятие може да бъде банка, получилалиценз,както и инвестиционен посредник,съответно финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, на който е издадено одобрение от БНБ или КФН, когато БНБ или КФН еконсолидиращ надзорен орган,съобразно своите правомощия,което ще позволи осъществяването на преки надзорни правомощия по отношение на новосформираната група.


* Базовият капитал от първи ред включва капиталови инструменти, премии от емисии, неразпределена печалба и натрупан друг всеобхватен доход, други резерви и фонд за покриване на общи банкови рискове.