данни

Пандемията на Covid-19 доведе до рязко влошаване на стопанската конюнктура, показа редовното проучване на НСИ.

Общият показател на бизнес климата спада с 41.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което е с 37.0 пункта под дългосрочната средна стойност за последните 10 г. и с 4.4 пункта над дългосрочния минимум, отбелязан през февруари 1997 година.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 31.8 пункта, което се дължи на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Все още 22% от предприятията отчитат недостиг на работна сила, но в предходните месеци този процент е стигал 37 на сто.
Натоварването на мощностите е намаляло от 78% през януари на 68% през април.
А 31% се оплакват от недостатъчно търсене в чужбина, докато през предишните месеци този процент е бил под 20 на сто. По отношение на поръчките от страната влошаването не е толкова изразено.

През април съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 45.6 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на предприемачите. Анкетата регистрира увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

В търговията понижението е с 52 пункта, като негативни са и прогнозите за обема на продажбите и за поръчките от доставчиците.

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ спада с 47.1 пункта. И тук, както и в строителството се очакват съкращения.

Във всички сектори преобладават очакванията за понижение на цените.