кабинет

Правителството реши да бъде изготвен черен списък на всички лица, свързани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков, включително косвено свързаните лица. Тримата бяха санкционирани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ по закона „Магнитски“. В решението на американската служба са посочени 64 компании на Божков и Пеевски – само тези, в които двамата имат директно и явно участие. Решението на правителството задължава ДАНС и НАП да покажат и косвената свързаност. Ще се проверяват връзки на тримата санкционирани за пет години назад. Тъй като до момента не е публикуван текст на правителството решение, а само съобщение, не са известни критериите за свързани лица, както и за лица, в чието управление са участвали тримата санкционирани граждани. Това е важно, тъй като на формално основание в черния списък могат да влязат и стратегически компании като ТЕЦ „Марица изток“ 2 и Ай Си Джи Би. Желязков бе член на техните съвети на директорите до 2018, респ. 2019 г. (но може да се изключат, тъй като свързаността е прекратена). За първи път на НАП се възлага да съдейства за установяване на свързаност за цели, отнасящи се до борба с корупцията и изпиране на пари. Тя ще работи заедно с ДАНС, чиято дирекция Финансово разузнаване е отговорна за мерките по ЗМИП. ДОПК и ЗМИП работят с различни дефиниции за свързаност, действителен собственик и контролиращо участие. Също така за първи път официална институция ще приложи явно критерии за установяване на икономическа свързаност (ако се изключат някои пост мортем документи по делото КТБ). Тази възможност бе уредена изрично в банковото законодателство през 2017 г. по отношение на кредитите за свързани лица, но проверките на БНБ не са публични.

Списъкът е насочен пряко към ограничен кръг субекти, но е вероятно с него да се съобразяват банките и задължените лица на ЗМИП. Кабинетът нарежда на „администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си“ с тези лица.


Правителството създава списък на лицата по Закона Магнитски (пълен текст)
С цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, правителството прие решение, с което:
Създава постоянна работна група с участието на представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП), която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. В списъка на асоциираните лица да се включат:

а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица от буква „а“, включени към момента и за последните 5 години.

в) всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.
Списъкът да се публикува и поддържа на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП.

ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лицата от списъка и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка в случай, че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Министърът на финансите наблюдава дейността на работната група и отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството. Министрите и другите органи на изпълнителната власт предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.

С предприетите от правителството действия ще се сведат до минимум рисковете за страната ни в политическо и в международно отношение и за българската икономика от тези санкции на САЩ при последващо замразяване на активи в банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други.

Решението се взема, тъй като към момента няма изработена нормативна рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава