Рекордна смъртност и намаляване на населението на столицата за сметка на селата. Това характеризира пандемичната 2020 г., показват данни на НСИ.

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5%.
Мъжете са 3 349 715 (48.4%), а жените – 3 566 833 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Застаряване

В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на страната (+0.2 процентни пункта).

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години в страната са 999 014, или 14.4% от общия брой на населението, като спрямо 2019 г. този дял остава непроменен.

Най-много са възрастните в област Видин (30%), Габрово и Кюстендил, а младите имат най-голям дял в населението на областите Сливен и Бургас.

Общият коефициент на възрастова зависимост се увеличава от 56.4% през 2019 г. на 56.7% през 2020 г. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44.0 години в края на 2020 година.
Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.1 години, а в селата – 46.6 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 4 139 хил. души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените – 1 971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0.4%, спрямо предходната година. Въпреки неблагоприятните тенденции този спад е по-малък от отчетения през 2019 г. ( 45 хил.), което се обяснява и с външната миграция.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 1 713 хил. души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст – 1 064 хил. души, или 15.4% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 67. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Миграция от столицата към селата

По официални данни в столицата живеят 1 308 412 души (18.9%). Това обаче намалява с 20 378  души или 1.5%, докато населението на област София се увеличава с 11 805 души или 5.2 на сто. Увеличава се още населението на областите Перник и Кърджали и в по-малка степен на област Варна и Бургас. Това се дължи на механичен прираст (естественият във всички области в страната е отрицателен).

През миналата година 197 242 лица са се преселили между различни населени места. Повечето са в трудоспособна възраст. Най-голямо териториално движение има по направлението „град – село“ (48.4%), следва
направлението „град – град“ (29.9%) и „село – град“ (15.3%). През 2019 г. при 128 179 преселили се, водещата дестинация бе „град – град“.

През 2019 г. в селата живееха – 1 826 075 души, или 26.3% от населението на страната, а през техният брой се увеличава до 1 873 362 души, или 27.1% от населението на страната.

Повече българи се завръщат от чужбина

През 2020 г. 6 649 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като повечето са мъже и на възраст до 39 години.

Завърналите се са 37 364 лица, които са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (24.3%), Германия (9.6%) и Руската федерация (9.3%).

За сравнение, през 2019 г. напусналите страната бяха 39 941, а завърналите се – 37 929 души, отново главно от Турция.

Раждаемост и смъртност

През 2020 г. в страната са регистрирани 59 440 родени деца, като от тях 59 086 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 2 452 деца, или с 4.0%. През 2020 г. броят на извънбрачните раждания е 35 486, или 59.7% от всички раждания, като по-висок е техният дял в селата.

Броят на умрелите лица през 2020 г. е 124 735, а коефициентът на обща смъртност – 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652, или с 15.4%. Поставен е рекорд по смъртност  като е изпреварена критичната 1997 година.