пенсионери

МТСП публикува проект за промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се уреждат въпроси, свързани с преизчисляването на пенсиите и т. нар. редукция при прилагане на чл. 70, ал. 10 и 19 от КСО в случаите, когато пенсионер се е осигурявал и в универсален пенсионен фонд (УПФ).

С измененията в чл. 102 от КСО, също в сила от 1 януари 2021 г., е уредено по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране. Предвидено е, че пенсиите ще бъдат преизчислявани служебно с положения осигурителен стаж през предходната календарна година, считано от 1 април на съответната година, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО (Регистъра на осигурените лица в НОИ), а за самоосигуряващите се лица – въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна кодина и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година. Осигурена е и възможност хората да подадат заявление за преизчисляване с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход, като в тези случаи преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на НОИ.

Затова с промяна на чл. 21 от НПОС се предлага заявлението за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. Преизчисленият по заявление на лицето размер на пенсията се определя от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. В този случай ежегодното преизчисляване за всяка следваща календарна година се извършва от първо число на същия месец, от който е извършено предходното преизчисляване. Когато заявлението за служебно преизчисляване на пенсията е подадено едновременно със заявлението за отпускането ѝ, първото преизчисляване се извършва през следващата календарна година от първо число на месеца, следващ същия календарен месец, в който е било подадено заявлението.

Предвидено е, че четиримесечният срок за произнасяне на длъжностното лице във връзка с преизчисляването на пенсиите тече от: първи април на съответната година, когато пенсията се преизчислява служебно; от датата на подаване на заявлението, когато пенсията се преизчислява по заявление на лицето и от датата, считано от която се преизчислява пенсията – в случаите на последващо преизчисляване на пенсията по заявление на лицето.

В съответствие с разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от КСО, в чл. 21 от наредбата се посочва, че в една календарна година не се допуска и служебно преизчисляване на пенсията, и преизчисляване по заявлението на лицето, освен когато заявлението е подадено след 1 април на същата година.

С измененията в чл. 21а от НПОС разпоредбата се привежда в съответствие с промените в чл. 70, ал. 10 и ал. 19 от КСО, в сила от 1 септември 2021 г., свързани с начина за определяне на размера на намалението на индивидуалния коефициент, когато лицето се осигурява и в универсален пенсионен фонд (т.нар. редукция). На основание приетите промени при определяне размера на намалението се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително. При определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж.

С чл. 21а от НПОС, в съответствие с предвиденото в чл. 70, ал. 10 от КСО, се предлага осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лица, родени след 31 декември 1959г., да се намалява с дохода за месеците, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд. В общия случай, това са периодите след 31.12.2001 г., когато е началото на осигуряването в УПФ, но са предвидени и специални хипотези, в които за определени групи лица, на законово основание, осигуряването в УПФ, започва на по-късна дата: за лицата, които работят в т.нар. „специални ведомства“ – след 31 декември 2003 г., а за лицата от дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията – след 31 декември 2012 г.

С ал. 2 от чл. 21а от наредбата се регламентира начинът, по който се определя среднопретегленото съотношение, което се използва при намаляването на дохода, от който се изчислява пенсията на лицата с отпусната пенсия по т.нар. „стара методика“ – с осигурителния доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. и целия осигурителен стаж от 1 януари 1997 г. до пенсионирането. В този случай среднопретегленото съотношение по чл. 70, ал. 10, т. 1 от КСО се намира, като размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд се разделят на размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. за съответния период, а за периода от 2009 г. до 2015 г. включително, към размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. се добавя и трансфера от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица. Всяко от получените съотношения се умножава по броя на месеците, за които лицето е било осигурявано в универсален пенсионен фонд в рамките на периода, за който съотношението се отнася, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд. Полученият резултат се умножава по съотношението между общия брой на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и общия брой на месеците с осигуряване в държавното обществено осигуряване, намален с общия брой на месеците, за които се отнася осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. по чл. 70, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

При изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати по „новата методика“, с осигурителния доход след 31 декември 1999 г., се предлага, осигурителният доход за всеки месец, през който лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, да се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за периода от 2009 г. до 2015 г. включително, към размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. се добавя и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица. Това съотношение се умножава по съотношението между общия брой месеци с осигуряване в универсален пенсионен фонд и общия брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване.

При определяне броя на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд, съответно  във  фонд „Пенсии“ или фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, се взема предвид всеки календарен месец, за който са внесени или дължими осигурителни вноски, а по отношение на самоосигуряващите се лица – всеки календарен месец, за който са внесени  дължимите осигурителни вноски.

Предложената промяна на чл. 31, ал. 2 от наредбата е във връзка с изменената разпоредба на чл. 96, ал. 1, т. 2 от КСО, в сила от 1 януари 2021 г., с която се променят условията за прекратяване на наследствена и персонална пенсия, като е предвидено, че те ще бъдат прекратявани единствено в случаите, когато детето е осиновено при условията на чл. 101 от Семейния кодекс (СК) – при условията на пълно осиновяване. По този начин децата, които са осиновени при условията на непълно осиновяване (по чл. 102 от СК) могат да получават наследствена или персонална пенсия от своите родители по произход.

В тази връзка се изменя и разпоредбата на чл. 4, т. 5 от наредбата по отношение на документите, които се изискват за отпускането на наследствена или персонална пенсия.