Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова и нейни колеги от ГЕРБ не устояха на изкушението да използват първоначално краткия и преминал скоростно проект за промени в Закона за ДДС, за да поправят други закони. Проектът, който бе внесен от г-жа Стоянова на 27 ноември, ще се гледа на второ четене в пленарна зала на 10 декември, четвъртък. При окончателното му гласуване в бюджетната комисия са добавени без мотиви и обсъждане промени в ЗКПО и закона за бюджета на общественото осигуряване. Законът за бюджета на ДОО за 2021 г. бе обнародван на 4 декември, а основният пакет данъчни закони (промени в закона за ДДС и преходните разпоредби“ – на 8 декември, когато бе обнародван и законът за държавния бюджет.

Последният закон за промени в Закона за ДДС първоначално предвиждаше две групи промени. С първата се уреждат въпроси, свързани с третирането на доставки от Великобритания, по-конкретно Северна Ирландия, след изтичането на преходния период на 31 декември. Втората промяна е относно въвеждането на нулева ставка при вноса и вътреобщностните придобивания на ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, както и за услугите, свързани с такива ваксини и изделия.

Разпоредбите, свързани с Брекзит се отнасят  до изключението, предвиждащо разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС да продължат да се прилагат в Северна Ирландия за следващите четири години по отношение на сделки със стоки. Същевременно за всички останали сделки в Обединеното кралство и Северна Ирландия ще се прилага ДДС  законодателството на Обединеното кралство, която става трета страна. За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия ще бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС със специфичен префикс в съответствие с Директива (ЕС) 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия, както и с възможността, обсъждана на европейско ниво.

С преходните разпоредби се уреждат регистрацията и дерегистраията на лица, регистрирани в Обединеното кралство, както и възстановяване на данък на лица от кралството за получени стоки и услуги до 31 декември 2020 г. по реда на чл. 81, ал. 2, за което се подават заявления до 31 март 2021 г.
Стоки, изпратени или транспортирани до територията на Обединеното кралство до 31 декември, които пристигат след 1 януари, се смятат за изпратени до територията на държава членка. Ако тези стоки се върнат до България след 1 януари от лицето, което ги е изпратило или транспортирало, при вноса им те са освободени от данък при условията на чл. 58, ал. 1, т. 17. Съответно, стоки, изпратени от Обединеното кралство до България, чийто превоз завършва след 1 януари, се смятат за стоки, изпратени или транспортирани от държава-членка. Корекции на подадени справки-деклараци за лица, регистриране за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, или подадени в Обединеното кралство по двата нови режима по отношение на услуги, предоставени в България като страна по потребление до 31 декември, се извършват до края на 2021 г.

Втората промяна предвижда временно прилагане на нулева ставка (не освобождаване) на доставката на ваксини срещу К-19 и доставката на ин витро диогностични медицински изделия, презназначени за диагностика на К-19, както и свързаните услуги. По отношение на комплектите за тестване първоначално се препращаше към Регламент 2017/745, но впоследствие това е отпаднало и сега е въведено изискване те да отговарят на Закона за лекарствените в продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия. Въпреки че на пръв поглед промяната изглежда като прехвърляне на пари от един джоб в другия (от бюджета на МЗ към централния бюджет като приход от ДДС), промяната ще позволи на МЗ да внесе повече ваксини в рамките на гласуваната сума от 75 млн. лева общо. Освен това тя ще се прилага и за внос на ваксини за продажба в аптечната мрежа, както и да доставки на тестове за частни заведения.

С преходните разпоредби се правят промени в Закона за мерките при извънредно положение, Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. и ЗКПО. Освен това се прави временно изключение за ЗКПО на самостоятелно основание (пар. 7 от ПЗР на обсъждания тук закон за ЗДДС, без промени в самия ЗКПО). Ще започнем нея.

Промяната чрез пар. 7 на ЗИД на Закона за ДДС се отнася до данъка за казина и игрални зали, които бяха затворени. Тя предвижда, че за периода от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. член 245, ал. 4 от ЗКПО не се прилага при спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел V от Закона за здравето. При спиране на дейността със заповед на МЗ данъкът по чл. 245, ал.1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи пропорционално на времето, през което казиното е работило. Това е единственият сектор, който се облага без значение на финансовия резултат (не на база печалба), който получава изрично освобождаване от данък при втория локдаун.

Промяна в закона за мерките при извънредно положение/обстановка предвижда нов. пар. 21 а, съгласно който МЗ може да субсидира болници за поддържане на готовността им за оказване на медицинска помощ през периода на извънредна епидемична обстановка. Субсидирането се извърва за месеците ноември и декември 2020 г. въз основа на сключени договори за периода на извънредната обстановка и при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи.

Промяната в закона за бюджета на ДОО се отнася до таблицата за минималния осигурителен доход (Приложение 1), към която по реда на чл. 83, ал. 5, т.2 от правилника на парламента се добавят важни пояснения, аналогични на тези в закона за 2020 г., но които по някаква причини са били пропуснати в новия закон. Първата забележка например, предвижда, че минималният осигурителен доход на работниците и служителите, които работят на непълно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно пълния брой работни дни в месеца.

Промяната в ЗКПО е в чл. 213 и 214 и се отнася до пропуски, при гласуваното освобождаване на социалните разходи за застраховки Живот (до 60 лева месечно) и ваучъри за храна (до 80 лева).