търговия

Износът нараства със скромните 2.4% през първото тримесечие на годината, оставяйки – поне на пръв поглед, отговорността за растежа на икономиката на вътрешното потребление, задвижвано от ръста на заплатите, както и на евентуалното нарастване на публичните разходи. Добрата новина е, че това забавяне на темпото не се дължи на сектори с висока добавена стойност.

Предварителните данни на НСИ сочат, че докато износът за ЕС продължава да нараства – с 13% за тримесечието, към трети страни са експортирани със 17% по-малко стоки.

Само през март ръстът на износа е минимален – с 1.6%, като отново заслугата е на ЕС, но няма подробни данни за този месец. Такива са налице само за износа към трети страни, който се е понижил със 17%.

Те показват, че основната причина за отчетения спад към страни извън ЕС е на износа на петролни продукти, както и на (вероятно) специална продукция.

По-конкретно, износът на минерални горива към трети страни намалява с почти 500 млн. лева или с 61% спрямо първо тримесечие на 2017 г. От подобен порядък е намалението на износа на специални изделия (група 99 по КН) за трети страни – от 464 млн. лева през първото тримесечие на миналата година до 222 млн. лева (52%). Ако тези две стокови групи бяха запазили обема си, общият износ към трети страни щеше да е почти непокътнат вместо да намалява със 17%. Силно намалява и износът на житни култури – с почти 100 млн. лева (57%), както и на маслодайни култури (но за ЕС той расте, тоест налице е пренасочване).

Добрата новина е, че се увеличава високотехнологичният износ за трети страни. Например изнесените електрически машини са с 21% повече, а износът на лекарства също нараства, макар и слабо.

По страни прави впечатление спадът на износа за основния ни партньор извън ЕС – Турция (с 22%), както и за Египет и Обединените арабски емирства – съответно с 89% и 62%. Спадът за емирствата основно се дължи на тютюневи изделия – от 80 млн. лева през първото тримесечие на 2017 г. до 20 млн. през настоящото първо тримесечие. Само за сравнение – през 2014 г. в това направление е отчетен износ на цигари за 320 млн. лева. Изнесените стоки за САЩ и Русия отбелязват добър ръст – съответно с 41% и 11%.

От данните за износа към ЕС за първите два месеца на година виждаме, че увеличението засяга почти всички стокови групи (без горивата), в това число машини и храни.

При вноса също виждаме силно влияние на горивата, което създава погрешно впечатление.

Общо през тримесечието вносът от трети страни намалява с 4%, а вносът от ЕС се увеличава с над 11%.

Ако доставките на петрол и други горива не бяха се понижили с 520 млн. лева, а бяха останали на нивата от миналата година, вносът от трети страни всъщност щеше да отбележи ръст с 6%, вместо спад. Спадът е именно при суровия петрол, като според НСИ, който ползва данни на митниците, през март не е внесен нито тон суров петрол. От началото на месеца “Лукойл Нефтохим Бургас” е в ремонт. Обичайно се прави внос на суров петрол за около 300 млн. лева. Статистиката отчита леко намаление на вноса на други нефтени продукти през март. През този месец темата за контрабандата на горива бе особено коментирана, като имаше твърдения, за бум на танкери, които разтоварват в пристанища без връзка с митниците. През юни всички терминали трябва да имат онлайн връзка.

Данните от предходни години показват, че износът и вносът на петрол вървят паралелно – заради реекспорта.