ръст

Потреблението измести износа като основен фактор за растежа на икономиката, а динамиката й се запазва практически без промяна през последната година. През последните дни НСИ отчете още силен ръст на износа и на заплатите, както и сериозно ускоряване на инфлацията.

През първото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Само пет страни от ЕС имат по-висок ръст на годишна база, като най-силен е той в Румъния – 5.6%. Някои страни, в т.ч. Ирландия, която бе първенец по ръст в края на миналата година, още не са обявили данни.

Брутната добавена стойност у нас се увеличава с 3.1%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през първото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година – с 5.4%.

Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно със 7.2 и 10.6%. Това обаче е по съпоставими цени. Сравнението с данните за първото тримесечие на 2016 г. по текущи цени цени показва ръст на износа с 14% и на вноса с 22%. Това е близко до темповете, отчетени в търговията със стоки (виж по-надолу). По-интересно е, че се формира значително отрицателно салдо във външната търговия със стоки и услуги в размер на 1 млрд. лв. през първата четвърт на 2017 г. През същия период на 2016 г. салдото бе положително.

Повишаването на вноса изглежда се движи успоредно с ръста на потреблението.

По данни на НСИ за стоковата търговия през периода януари – март 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 12 161.3 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 14.8%, а общата стойност на внесените стоки е 13 927.7 млн. лв. и нараства с 21.0%.

Това се дължи основно на износа за страни извън ЕС, но през март е регистриран и силен ръст на експорта за Европа – с 18% на годишна база. Няма подробни данни за мартенския износ за ЕС, а от останалите страни се отличават Турция, Китай и Египет, за където е най-голямото нарастване на обемите.

Ръстът на БВП не е изненада, тъй като по-рано НСИ отчете ръст на промишлеността през март с 5.9% (след слабо понижение през януари), който е най-бърз ръст от шест месеца, също с толкова нарасна търговията, а в строителството има повишение на активността с 5.6% на годишна база.

На тримесечна база ръстът на БВП  е с 0.8%, като крайното потребление расте с 1.7%.

Но инвестициите намаляват с 1.3%, зад което прозира по-бавното усвояване на еврофондове, но и слаба активност в частния сектор.

Интересно е да се отбележи още, че номиналният растеж на БВП спрямо първото тримесечие на миналата година е с 2%.

В същото време НСИ обяви данни за силно повишение на цените, като инфлацията през април нараства с 2.6% на годишна база.

Ръстът на потреблението не е изненада след като по-рано статистиката отчете ускоряващо се повишение на заплатите. Средната работна заплата се е увеличила с 9.1% през първото тримесечие на 2017 г. на годишна база. През предишните четири тримесечие ръстът на възнагражденията постепенно се ускори от 7.1% до 8.2%.

Данните разкриват доста неравномерно нарастване – от 0.8% в строителството до 13.4% в професионалните дейности.

Междувременно БНБ публикува данни за кредитите по сектори, които (може би очаквано) не показват връзка между кредитната динамика, ръста на икономиката  и изплащаните възнаграждения. С най-голям принос за увеличението на кредитите през първото тримесечие са енергетиката, селското стопанство и професионалните изследвания. Кредитите в строителството намаляват с 0.1%, а кредитите за сектора на недвижими имоти имат умерен ръст от 5.2% на годишна база. Търговията, отрасълът, който държи над 28% от всички заеми, отбелязва свиване на кредитната си експозиция с 3%. Това е допринесло за бавния ръст на кредитирането за бизнеса като цяло – едва с 2.5%.