С промени, вмъкнати преди второто четене на Закона за независимия финансов одит се изменят множество данъчни закони, Закона за кредитните институции и ЗМИП.

Голяма част от тези изменения засягат специфични случаи, но ги споделяме тук поради риска, който този начин на приемане на законодателство създава:

Промени в закона за банките:

Промените се отнасят до чл. 56а, който урежда електронната информационна система, съдържаща данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с IBAN. Промените са предимно редакционни (например, добавят и платежните сметки там, където е изпуснато при последните промени) и засягат главно достъпа на министъра на финансите до тази система. Казва се, че той има достъп само във връзка с функциите и правомощията по текущото наблюдение на консолидираната фискална програма и банковото обслужване на сметките на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси. За сметка на това стесняване на правомощията МФ е изключено от задължението да поддържа регистър на направените справки в системата.

Промени в ДОПК

Добавя се второ основание, въз основа на което министърът на финансите може да получава достъп до данъчна и осигурителна информация – за размера на публичните задължения на бюджетните организации по смисъла на §1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси във връзка с правомощията му по този закон.

Промени в ЗМДТ

Промените засягат облагането с туристически данък при краткосрочното отдаване на жилища под наем, за което вече бе предвиден регистрационен режим. В чл. 61с, ал. 1 думите „категорията на местата за настаняване“ се заменят с „категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.“.

С преходна разпоредба се уточнява, че за 2020 г. за регистрираните по Закона за туризма места за настаняване, се прилага размерът на туристическия данък за 2020 г., определен в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, за места за настаняване, категоризирани една звезда.

Промени в ЗДДФЛ

В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени съгласно приложимите им правила, предоставени на работници и служители в бюджетни предприятия във връзка с командироване от работодате. Промяната в чл. 24 се прилага със задна дата – от 1 януари 2020 г.

Промени в ЗДДС

Тези изменения се отнасят до мястото на изпълнение и данъчното третиране по отношение на лицето платец на данъка при доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове. Уредени са случаите на авансово плащане по такива доставки и доставки с дата на възникване на данъчното събитие след влизане в сила на изменението, както и при доставки, за които не е начислен данък върху цялата стойност на доставката.

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Тези изменения засягат две групи стоки:

КН 3403 –   Смазочни препарати  (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за  откалъпване на базата на смазочни материали)  и препарати за омасляване на  текстилни материали, намасляване  на кожи или  на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече  тегловно нефтени масла или масла от  битуминозни минерали:

КН  3814 – Сложни (получени чрез смесване) органични  разтворители и разредители; препарати за премахване на бои или лакове.

Досега смазочните препарати с код 3403 се смятаха за енергийни продукти, но се освобождаваха от облагане, ако не се използват за моторно гориво или гориво за отопление. Занапред ще се освобождават, ако са  в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 литра. По същия начин разтворители и разредители с код 3814, които се добавят в групата на енергийните продукти, ще се освобождават от облагане с акциз, ако са  в опаковки до 5 литра.

В останалите случаи (по-големи опаковки) данъчната основа е количеството литри, приведени към сравнителна температура 15°С. Акцизната ставка за препаратите по по КН 3403 е 646 лв. за 1000 литра, използвани като моторно гориво, а за КН 3814  е 710 лв. за 1000 литра. Урежда се редът за издаване на лиценз за управление на данъчен склад за производителите на смазочни масла и разредители, посочени по-горе, както изискванията към лицата, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител за производство на продукти с код по КН 3814

Промени в ЗКПО

Планирането, разходването и отчитането на средствата от преотстъпен данък на предприятията, наемащи хора с увреждания, ще се извършва по правила, съгласувани с министъра на труда, вместо с наредба на МФ.

Налице е изцяло редакционна промяна в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр. 96 от 2019 г.) – § 22, ал. 1, т. 2, като се добавя „ремонтът“. Става дума за условията, при които, когато счетоводните разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура, които са публична държавна или публична общинска собственост, изцяло или частично са третирани за данъчни цели като разходи, несвързани с дейността или непризнати разходи за дарения, с размера на непризната част от тези разходи може да се заведе самостоятелен данъчен амортизируем актив.

Прави се и важна промяна в ЗМИП, като в член 73, ал. 3. Тази алинея предвижда, че след като ДАНС е спряла определена съмнителна операция, тя може да уведоми прокуратурата, а последната на свой ред може да поиска от съда на наложи запор или възбрана. Допълва, че искане, направено от прокурор от специализираната прокуратура, се разглежда от специализирания наказателен съд.