Конституционен съд

При публикуването на ЗМДВИД, с който бяха изменени поредица други закони, се оказа, че в последния момент е направена промяна в Закона за местните данъци и такси, която влиза в сила от 20 април 2019 г.

С промяната се записва в чл. 22, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

С промяната се възстановява старото положение, действало до края на 2018 г. През април 2019 г. Конституционният съд отмени чл. 22 от ЗМДТ., според който се въвеждаха диференцирани данъци, включително по-високи данъци на за имоти в курортни населени места, които не са основно жилище и не са регистрирани като места за настаняване на туристи, противоречи на Конституцията. Решението влезе в сила именно от 20 април 2019 г. Веднага след обявяването на това решение, Менда Стоянова и други депутати от ГЕРБ внесоха законопроект, предвиждащ да се възстанови стария ред ( тук). Той обаче не бе приет.

Година по-късно обаче КС се произнесе по въпрос на Върховния касационен съд, постановявайки, че „Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие“ (решение №3 от 28.04.2020 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 5/2019 г./обн., ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г.). Така бе сложен край на господствалото в продължение на 25 години правило, че при отмяна на текст в закон от КС, се възстановява автоматично стария текст. В решението на съда се казва също, че Народното събрание следва да уреди възникналите от прилагането на противоконституционната правна норма правни последици.

По отношение на ключовия текст на ЗМДТ това не е направено в продължение на 10 месеца, което поставя под съмнение основанието на решенията на общинските съвети. Сега в последните дни от съществуването на 44 Народно събрание се прави опит да се поправи пропускът.