От 21 декември започва кандидатстването за компенсации за затворените бизнеси от втория локдаун. Помощта е процент от оборота през период от 2019 г., съответстващ на периода на затваряне. Този период е различен за различните обекти – например, първите ограничения бяха по отношение на учебни центрове, организатори на екскурзии, нощни барове. Това означава, че оборотът ще се отчита не според месечните отчети или справките-декларации по ДДС, а ще се наложи допълнително изготвяне на отчети, тъй като датата на издаване на фактурите/фискалните бонове има значение. Средствата могат да се ползват за покриване на текущите нужди (суровини, материали, външни услуги и възнаграждения), но не и за закупуване на стоки за директна продажба.

Нормативно основание

Промените са уредини чрез преходните разпоредби на ЗИД на ДОПК. Чрез тях се изменя Законът за мерките и действията по време на извънредно положение, като се създават нови чл. 26а и 26б. Първата нова разпоредба предвижда лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, да получават безвъзмездни средства в размер на 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., които приоритетно се използват за компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчиците на услуги суми.Редът се определя с наредба на министъра на туризма, при спазване на правилата за държавните помощи.
Второ, на микро, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент на оборота им без ДДС за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението. За регистрираните микро, малки и средни предприятия след 1 януари 2020 г. безвъзмездните средства са в размер на процент на оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността.
Редът се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. Средствата по ал. 1 се превеждат по платежна сметка на съответното предприятие от Националната агенция за приходите.

Компенсации за МСП чрез НАП

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На засегнатите бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект.

Бюджетът на програмата е 156 млн. лева, осигурени чрез ОПИК.

Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.

Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.

Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.

Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно  Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването.

Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г на Министъра на здравеопазването.

Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?

Предприятията, които не могат да се възползват от програмата са:

– които кандидатстват за отпускане на оборотен капитал за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия

– средни предприятия, които към 31.12.2019 г. са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), т.е. когато са в колективна несъстоятелност, когато записаният акционерен капитал/вписаният в баланса на дружеството капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби, както и когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране. Всички обстоятелства, при които се счита, че дадено предприятие е в „затруднено положение“ са изброени и описани в Член 2, т. 18 на  Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията

– Микро и малки предприятия, които към 31.12.2019 г. са обект на процедура по колективна несъстоятелност или са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране

Размер на помощта

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който  включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.

Помощта е процент от оборота без ДДС  на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

 • 20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност: 

– 85 „Образование“;
– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
– 90 „Артистична и творческа дейност“;
– 91.02 „Дейност на музеи“;
– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
– 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;
– 59.14 „Прожектиране на филми“;
– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
– 56 „Ресторантьорство“;
– 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
– 68.32 Управление на недвижими имоти;
– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“

 • 10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както и тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност (засегнати от заповед – б.р.).

10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:

 • 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
  • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
  • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
  • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
  • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
  • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
  • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
  • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
  • 79 „Туристическа агентска и операторска  дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;
  • 96.01 „Пране и химическо чистене“.

В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала  след  1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.

Началният срок за подаване на заявленията започва на 21.12.2020 г., а крайният срок е 20.01.2021 година.

Повече информация – https://nra.bg/page?id=799