Министерство на иконоимката

ДП „Държавна петролна компания“ няма да формира печалба, но може да създава търговски дружества. Лицензираните складодържатели на горива не могат да отказват да съхраняват количества на свои конкуренти, ако имат свободен капацитет.

Това предвижда проект за промени в Закона за държавния резерв и военновременните запаси, в който правителството предлага да се създадат нови разпоредби, посветени на ДПК и да се направят промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

ДПК ще бъде с предмет на дейност:

1. създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси;

2. закупуване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

3. управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти (петролни бази).

Приходите й ще се формират както от дейността, така и от трансфери от бюджета. Средствата и операциите на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ (ДПК) се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Държавният резерв ще възлага дейността си по съхранение на резервите от нефт и нефтопродукти на ДПК. По този начин държавното предприятие ще извършва услуга в обществен интерес, възложена му със закон, докато търговската дейност ще прехвърля в дъщерни дружества. Управлението на дъщерни дружества обаче не може да се приеме като изпънение на задачи в обществен интерес, а е стопанска дейност. Поначало тази роля се възлага на Агенцията за за публичните предприятия (бившата АПСК) и ресорните министерства, но държавата вече има опит с холдингови дружества от типа на БЕХ (в миналото БКК, Консолид комерс). При всички положения това е стопанска дейност, която се осъществява от търговски дружества, а не от държавни предприятия.

Държавното предприятие няма да формира печалба и срещу него не може да се завеждат дела за несъстоятелност. Негов принципал ще бъде министърът на икономиката.

ДПК ще може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставеното му имущество – частна държавна собственост, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддържане, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти (петролни бази) и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива. Именно търговско дружество ще извършва строителството и експлоатацията на веригата от 100 бензиностанции. Законопроектът не третира учредяването на дъщерните дружества. От друга страна, Законът за държавната собственост допуска държавните предприятия да учредяват дружества, в които има и частно участие, като единствено има изискване за блокираща квота при непарична вноска на активи – държавна собственост.

Активите – публична или частна държавна собственост, които ще бъдат предоставени на ДПК, ще се определят с решение на правителството. Евентуална парична вноска в капитала също не е известна.

Управляваните от Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на закона. Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия.

С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно на бензиностанции, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя, пише в мотивите.

С преходните разпоредби се предлагат изменения на ЗАДС, според които лицензираните складодържатели при наличие на складов капацитет и при поискване от лице- вложител са длъжни да съхраняват в данъчния склад негови енергийни продукти. При отказ, митническите органи ще извършват проверка за наличие на складов капацитет към момента на отказа. Проектът обаче не съдържа разпоредби относно предлагане на необосновано висока цена, която да е равносилна на отказ.