работа

Правителството е променило ПМС №55, с което се уреждат компенсациите за запазване на заетостта, по-известни като схемата 60/40. Промените са обнародване в ДВ на 2 юни.
Какво вече бе съобщено след обявяването на извънредна епидемична обстановка и след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, срокът по схемата се удължава до 30 юни. Срокът на компенсациите обаче остава три месеца.
Компенсации се изплащат и поради обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка когато работодателят със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието.
В постановлението е направена и важна промяна, която е свързана с публикация в economix.bg, с която сигнализирахме, че схемата може да се трансформира в 60/0, тъй като размерът на компенсацията се определя на база осигурителния доход за януари, докато доплащането от работодателя (предполагаемите 40%) се определя според последната заплата, която може междувременно да е намалена. Сега е дописано, че работодателите, които са одобрени по схемата, заплащат не „брутния размер на трудовото възнаграждение“, а „трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.“
Това обаче е несправедливо, тъй като намаляването на заплатите в условия на криза е обичайна реакция. Вместо това трябваше да се коригира периода, за който се отнасят 60-те процента.