Борисов

Одит на Сметната палата потвърди съмненията, че държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД (АМ ЕАД) е използвано като разпределителна станция за публичните средства за изграждане и поддръжка на автомагистрали с явната цел да се заобиколи процедурата за обществени поръчки. Това е станало чрез неправилно прилагане на изключението за т.нар. ин-хаус възлагане на обществени поръчки от Агенция Пътна инфраструктура (АПИ). Поради това, че АМ ЕАД не попада в обхвата на публичните или секторни възложители по ЗОП, външните изпълнители на дружеството са избирани без провеждане на обществени поръчки, а по вътрешен ред и правила, които не осигуряват условия за публичен, прозрачен и основан на ясни критерии конкурентен подбор, заключава Сметната палата.

Едновременно с това одитният доклад разкрива, че значителна част от публичния ресурс е достигнал до слабо  известни компании като Нивел Строй, Автомагистрали Хемус, Джамбо 33 и др.

Акценти:

През одитирания период АМ ЕАД изпълнява общо 14 договора за обществени поръчки на обща стойност 3 768 836 хил. лв. без ДДС, 12 от които сключени с Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ), и 2 (два) – с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).
През одитирания период, шест от изпълняваните от АМ ЕАД договори, са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез т.нар „in house“ възлагане на основание чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП (четири договора възложени от АПИ и два от АГКК). По този ред на възлагане, след декември 2018 година, са сключени четири договора между АМ ЕАД (Изпълнител) и АПИ (Възложител) за изпълнение на значителни по обем и сложност работи, свързани със строително-монтажни дейности по укрепване на обекти, изграждане, доизграждане и модернизация на участъци от републиканската пътна мрежа, на обща стойност 3 652 036 хил. лева без ДДС (96,9 % от общата стойност на всички изпълнявани от АМ ЕАД договори през одитирания период). За три договора не са извършвани проверки на изпълнението им по същество, тъй като се проверяват от АДФИ.
От извършения анализ на капацитета на АМ ЕАД за изпълнение на възложените му през одитирания период договори, Сметната палата установява, че разполагаемите собствени ресурси на дружеството (персонал и технически ресурси) не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности. Затова то е сключило редица договори с външни лица (трети лица). По този начин значителна част от възложените поръчки на АМ ЕАД, е превъзложена и изпълнителят е заменен. АМ ЕАД е избран за изпълнител на тези договори по реда на едно от изключенията, приложими за публични възложители, при което не се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Този ред на възлагане е приложим единствено, в случай че изпълнителят е юридическо лице, което отговаря на посочените условия в чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП. Чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към държавното АМ ЕАД, което е трябвало да разполага с необходимите ресурси и капацитет. Предполага се АМ ЕАД  да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица, посочва Сметната палата.
По договорите за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работипри аварийни ситуации) на автомагистрални участъци от АМ „Хемус“, „Марица“, „Струма“, „Люлин“и „Тракия“ също са установени несъответствия с изискванията на действащата правна рамка и договорите в някои съществени аспекти. Изпълнението по седем договора е в частично несъответствие с правната рамка и клаузите в тях. По два от договорите дружеството не е уведомило възложителя за подизпълнителите. По пет договора дейността по охрана, която е част от предмета на договора, е превъзложена на външни за дружеството изпълнители –трети лица, за което възложителят отново не е уведомен. По един договор, след промяна на предмета му, дружеството е продължило да изпълнява част от отпадналите дейности по охрана, като ги е превъзложило на трето лице. Изпълнявани са дейности, които не са били възложени, а част от възложените не са изпълнени и т.н. Възлагани са дейности (по проектиране и обезопасяване на скатове) на трети лица, които не попадат в обхвата на предмета на договорите. Няма писмени правила и контролни механизми, посочват също от Сметната палата.
По договора за укрепване на свлачища, сключен отново чрез in house възлагане, е установено, че от определените за укрепване 84 обекта, няма нито един окончателно завършен обект. От АМ ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни на дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411 666 288 лв. без ДДС, което представлява близо 87 на сто от цената за изпълнение на основния договор. Отново е налице превъзлагане на поръчката, без в закона да е предвидена такава възможност, като по този начин изпълнителят по договора е заменен с трети лица, за които не е установено дали отговарят на условията на чл. 14, ал. 1, т.6 от ЗОП. Същите са избрани без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. В същото време авансовите плащания са на значителна стойност – 180 790 372 лв. с ДДС, и са предоставени без да има каквото и да е насрещно изпълнение на СМР. Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ.
По договорите, сключени с Агенцията по геодезия, картография и кадастър Автомагистрали е изпълнявало в срок и съобразно изискванията на възложителя предвидените в договорите дейности.

Кои са са най-големите получатели на поръчки?

От приложенията към доклада стават ясни най-големите получатели на средства без обществени поръчки с посредничеството на АМ ЕАД.

Договори във връзка с изпълнението на Договор No Д-122 от 20.12.2018 г. за изграждането на участъци от 1 до 6 вкл. на АМ „Хемус“

Договор Изплатени
ХИДРОСТРОЙ“ АД 213 411 734.85 139 086 654.84
ПСТ ГРУП ЕАД 127 124 698.00 54 752 951.00
АБ АД 94 627 500.00 43 347 128.09
ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД 92 916 667.00 95 890 000.00
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО -БЛАГОЕВГРАД АД 81 500 011.00 84 108 000.00
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 55 056 000.00 31 353 854.10
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 88 098 202.50 37 944 133.92
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 70 416 765,00 72 670 000.00

Общо договори: 68
Обща стойност: 1 124 880 000,00 лева

Договори във връзка с изпълнението на Договор No РД-33-16 от 18.12.2019 г. за изграждането на участъци 7, 8 и 9 от АМ „Хемус“

Договор Изплатени
ГРОМА ХОЛД ЕООД 95 659 289.20 60 839 307.92
ГРОМА ХОЛД ЕООД 74 075060.00 31 111 525.20
ГРОМА ХОЛД ЕООД 92 440 348.00 38 824 946.16
БИТУМИНА ГМБХ -БЪЛГАРИЯ ЕООД 130 202 671.00 82 808 898.76
ХИДРОСТРОЙ АД 116 300 054.80 48 846 023.02
ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД 76 793 765.90 48 840 835.10
ИНФРАЕКСПЕРТ АД 63 005 597.75 40 071 560.17
АБ АД 61 478 400.00 25 820 928.00
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ -Т ЕАД 41 394 921.00 26 327 169.76

Общо договори: 20
Обща стойност на договора: 1 150 000 000,00 лева

Договори във връзка с изпълнението на Договор No РД-33-5 от 27.08.2020 г. за модернизацията на път I-1 (Е-79) Видин –Ботевград от км 33+400 до км 102+060

ГБС ИНФРАСТРУКТУРНОСТРОИТЕЛСТВО АД 96 000 500.00 28 800 150.00
ГБС ИНФРАСТРУКТУРНОСТРОИТЕЛСТВО АД 137 564 995.36 66 031 197.77
НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД 80 866 530.00 24 259 959.00
НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД 109 706 452.33 52 659 097.12
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 59 748 900.00 17 924 670.00
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 46 772 120.00 14 031 636.00
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 87 025 374.89 41 772 179.95
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 66 149 805.35 31 751 906.57
АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД 62 570 400.00 18 771 120.00
АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД 85 143 970.73 40 869 105.95

Общо изпълнители: 25
Обща стойност на договора: 902 500 000,00 лева

Договори за пътно поддържане по РД-33-14/23.10.2019 г.

ГБС Инфраструктурно строителство АД 53 389 296
ОРС Инфраструктура ООД 42 978 030
Европейски Пътища АД 15 667 641
ДЗЗД Автомагистрали 2018 10 179 646
Щрабаг ЕАД 3 343 374

Общо 93 договора
Общо изплатени суми: 153 687 788,58 лева
(сумата надхвърля посоченото по договори)

Договор No РД-33-14 от 23.10.2019 г. за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления

„Автомагистрали Хемус“ АД 123 204 300 лв. без ДДС
„Джамбо 33“ ООД 103 778 777 лв. без ДДС
„ДЛВ“ ЕООД 61 210 700 лв. без ДДС

Кои са новите фаворити на властта?
Някои от посочените компании като ГБС и „Хидрострой“ са добре известни в строителния бранш. Но данните на Сметната палата разкриват, че сравнително по-непопулярни компании правят впечатлаващ проблив през последните години.
Сред тях е „Автомагистрали Хемус“ – дружество, чийто действителен собственик според Търговския регистър е адвокатът Райчо Котов от Панчарево. Извършена е смяна на собствеността през 2019 г., като публикации в Капитал и Бивол свързват дружеството с „Джи Пи Груп“. В СД на това дружество е бившият футболист Асен Букарев.

Грома Холд“ е новото име  на „Агромах“. „Капитал“ свързва дружеството, притежавано от Христо Савев, с „Европейски пътища“ и „Водно строителство – Благоевград“. Покойният Методи Бачев, смятан за един от собствениците на „Агромах“ бе загубил позиции, след палава реплика за премиера. Но след известно преструктуриране компанията е във възход. Освен посочените обекти „Грома“ строи и участъци от магистрала „Струма“.

Другата сравнително нова компания е „Нивел Строй“ със собственик Велко Руйков от Брезник.  За него се знае малко. Бил е съдржник с Конлат в друга строителна фирма – Констрол, с която заедна са извършвали ремонтите в София. Конлат има за действителен собственик Мартин Манолов, който е и в Съвета на директорите на Новита холдинг Груп, дружество, свързвано с ВИС. „Нивел“ печели много обществени поръчки през последните години – от водния цикъл на Сливен и Пловдив, до ремонти в София и поддръжката на пътищата в Сливен и Ямбол.

ДЛВ ЕООД е сравнително неизвестно дружество на известни собственици. То е собственост на Станислав Добрев Любомиров, който го поема от Добри Любомиров Владимиров, но през 2013 г. собственикът е прехвърлил управлението на Мирослав Маринов. Любомиров – любимец на жълтите медии, е един от съдружниците в „Делта Хил“.

„Джамбо 33“ доскоро е било еднолична собственост на Тодор Джамбазов от Велико Търново, но през януари 2020 г. половината дялове са продадени на Фючър Капитал Естейт, а като нов управител е вписан Божидар Йорданов Василев. Василев е бил в борда на „Напоителни системи“, дружество на министерство на замделието. Капитал свързва „Джамбо 33“  с ДПС.

ОРС Инфраструктура е собственост на Владимир и Огнян Павлови. Двамата придобиха бизнесцентъра на ул. Московска 9 чрез дружеството „Прайм асет Московска“ АД.

„Автомагистрали София“ е бившето Пътно поддържане – Девня. И тук имаме смяна на собствеността, но това е станало сравнително отдавна, през 2015 г., когато като едноличен собственик е вписан Методи Аврамов. Това дружество е свързано със „Трансстрой София“ и „Инжстройинженеринг“, друг от строителите на „Хемус“.