печати

Промените в  Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ са обнародвани в Държавен вестник. Измененията, които се забавиха, следват от последните промени в КТ. Те са главно в следните направления: събиране на информация относно командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и и посочване на основанието за прекратяване на трудовия договор в уведомлението. Променя се информацията, която се предоставя от работодателя в уведомлението за регистрация на трудовия договор, което се изпраща до НАП.

В Основание на договора се добавят два нови кода за командированите лица:
17 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ;
18 – допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ.

В уведомлението се създава е нова т.17 – Основание за прекратяване на трудовия договор – попълва се основанието за прекратяване на трудовия договор, например, чл. 71, ал. 1 КТ.

Това е поредна промяна, която засяга осигурителните декларации.