данъци

Следващата седмица ще бъдат публикувани за обществено обсъждане предложенията за промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, които ще уредят режима на т. нар. неприсъствени плащания в електронните магазини. Това стана ясно на семинар на НАП, който представи измененията в данъчното законодателство.

Ето накратко някои новости от семинара:
Електронните магазини ще могат да не издават фискален бон при неприсъствени плащания с кредитни и дебитни карти, но ще издават друг документ, удостоверяващ плащането и трябва да предоставят определена информация на НАП.
И в момента плащанията през PayPal от платежна сметка не изискват издаване на фискален бон, заяви директорът на Данъчно-осигурителна методология Росен Иванов.
На практика влизат в сила промените в ЗДДФЛ, които бяха приети преди година, но се прилагат за доходите, изплатени през 2019 г. След като отпаднаха служебните бележки, е налице и друго облекчение за данъкоплатците и техните счетоводители: въз основа на декларацията по чл. 73, която трябва да се подаде от платците (работодателите) до 28 февруари, в началото на март НАП ще попълни предварително декларациите за доходите на физическите лица. Така вместо да събират служебни бележки, тези от тях, които имат ПИК или електронен подпис, ще трябва само да потвърдят информацията. От 1 януари 2020 г. отпадат три документа за облекчения, които досега са прилагани към ГДД -това са копието на решението на ТЕЛК за ползване на облекчението по чл. 18, копието на решението на ТЕЛК за дете – за облекчението по чл. 22г, както и копия на документите, удостоверяващи направените вноски за облекчението по чл. 20.
Основните промени в ЗКПО са свързани изискванията на европейската директива срещу избягване на данъци (облагане при напускане и хибридни несъответствия). Освен това бе уредено признаването на разходите за изграждане на елементи на публична техническа инфраструктура за сметка на данъчнозадължените лица. Ако тези разходи са свързани с дейността и не е договорено възнаграждение, те могат да се капитализират или да се заведат като самостоятелен актив (когато става дума за изграждане и подобрение) или да се отнесат като текущ разход (ремонти). Това позволява на компаниите, които изграждат например пътища за своя сметка да признаят разходи.
Основните промени в Закона за ДДС са т. нар. бързи поправки, най-важните от които са режимът на складиране на стоки до поискване и верижните доставки.
По отношение на пренасянето на оборота при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект за целите на регистрацията по ДДС, бе изяснено, че това това не се отнася за случаите, когато две свързани ООД с еднородна дейност работят паралелно в един и същи обект, но ползват различен бранд, различни доставчици, различен персонал и т.н.
В началото на 2020 г. НАП ще внедри нов сертификат за сигурност, което ще направи невъзможно използването на електронните й услуги от компютри със стари операционни системи (включително в някои случаи Windows 7) и стари уеб браузъри.

Повече подробности – в бюлетина Нови регулации