ДАНС публикува нови указания за вписване на действителен собственик. Държавните дружества не трябва да подават декларация за действителен собственик в ТР, но акционерните дружества – трябва (в повечето случаи). Тези въпроси бяха коментирани на нашето събитие с участието на лекторите на ДАНС.

С указанията се дава разяснение и за един технически пропуск, поради който не може да се впише повече от едно юридическо лице, упражняващо контрол в заявление Б7. Такава възможност има само в декларацията, чийто образец бе публикуван през януари. Агенцията по вписвания няма да издава откази на това основание, а заявителите трябва да прилагат обяснителна записка.

Същевременно Агенцията по вписвания публикува указания относно декларирането на действителен собственик на фондации и сдружения. Според тях ако физическото лице – учредител на фондация или определени от него трети лица, имат запазени права, които водят до възможност за упражняване на контрол върху решенията, те се декларират като действителен собственик.
Ако учредители със запазени права е ЮЛ, като действителен собственик на фондацията са ФЛ, които в крайна сметка контролират тези юридически лица чрез пряко или косвено притежение или други средства.

Ако не могат да бъдат определени такива лица, то за действителни собственици се считат представляващите, които изпълняват функции, аналогични на висш ръководен служител. Това също бе коментирано по време на нашия семинар, но заинтересуваните лица получават официален и по-детайлен отговор.

По отношение на сдруженията и читалищата е налице известна специфика – в зависимост от това дали учредителите са повече от четирима.

Срокът за деклариране на действителен собственик е 31 май.

Указания на ДАНС, съгласувани с АВ

Указания ЮЛНЦ

Наръчник ЗМИП на практика