Нови регулации

В броя:
– Промени в мерките за бизнеса
– Яснота за софтуерната фискализация до края на януари
– Нови правила за шофьорските изпити[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5,7″ ihc_mb_template=“1″ ][/ihc-hide-content]

Уважаеми клиенти,

следвайки вашите препоръки, от 2021 г. бюлетинът ще бъде седмичен и ще се публикува като рубрика на сайта.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5″ ihc_mb_template=“1″ ]

Акценти

Увеличена е помощта за работниците от затворени бизнеси.

Правителството одобри промени в ПВС 325, с което компенсацията става 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1. За хората на непълно работно време помощта се определя пропорционално, а за тези, които са били в неплатен отпуск, базата е МРЗ. Размерът на компенсацията се изчислява, като осигурителният доход за всеки работник, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации.“Припомняме, че за всеки ден неплатен отпуск работещите във временно спрените бизнеси получаваха 24 лв. до края на 2020 г. Така помощта се увеличава за повечето служители.

Съгласно заповед на МТСП компенсации за работещите в ресторанти, търговски обекти и т.н. се изплащат до 31 януари, а в частните детски градини и ясли, както и музеите – до 3 януари 2021 г.

Разяснения за подкрепата в размер на 20% от оборота

НАП, която администрира помощта по схемата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ публикува актуални отговори на въпроси за новата схема в подкрепа на бизнеса. Тя е в размер на 20% от оборота без ДДС от засегнатите от Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.), за предприятия от конкретни сектори – образование, музеи, детски центрове, ресторантьорство, недвижими имоти, спортни и други дейности и т.н. За търговия на дребно, химическо чистене и туроператорска дейност подкрепата е 10% от съответния оборот.
Кандидатстващите компании трябва да са пряко засегнати от заповедите на здравния министър – например, агенция за имоти, намираща се в търговски център. Когато те имат повече търговски обекти, се подава заявление за подпомагане само на обектите, които са с преустановена дейност, като се посочват данните само за тези обекти.
Понятието оборот включва нетни приходи от продажби. По отношение на туроператорите има особеност. В случай, че търговецът действа като посредник (комисионер), когато реализира продажби от името и за сметка на възложителя, сумите събрани от името на трети лица не се считат за приходи, а за приход се признава само размерът на комисионната и се отчита съгласно СС 18 – Приходи.
От указанията става ясно, че четирите заповеди на министъра на здравеопазването не обхващат 13 ноември, съответно оборотът за 13.11.2019 г. не следва да участва при формирането на сумите за целите на изчисляване на помощта. С безвъзмездната подкрепа няма да се прихващат задължения към НАП.
Посочени са недопустимите разходи. Подробности

Срокове за мярката 60/40

Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.01.2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г. изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. (третия дизайн на мярката 60/40), могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч на 15.01.2021 г. Това е регламентирано в публикуваното Постановление № 416 за удължаване прилагането на мярката 60/40 до края на м. март 2021 г.

Работодателите, които не са спазили определения срок и са подали заявления след 15.12.2020 г., могат отново да кандидатстват до 15 януари 2021 г., като към заявлението си приложат нови документи, доказващи спад на приходите вече за м. декември 2020 г. и за съпоставим предходен месец или период. Вече одобрените работодатели по третия дизайн на мярката 60/40 трябва да представят актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и Писмо – декларация за месечно отчитане до 29 януари 2021 г.

Посочените срокове за прием на документи за кандидатстване и за представяне на месечни отчетни документи за предходен период са определени в съответствие с ПМС 416/30.12.2020 г. § 5 в Преходни и заключителни разполедби  и със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 4, ал.1 и чл. 5, ал.1 от ПМС 151/2020 г.

НАП подготвя нови изисквания за отчетността в онлайн търговията (Наредба Н-18)

Национална агенция за приходите и работодателските и браншови организации ще предложат до края на януари алтернатива за фискална отчетност в електронната търговия – без използване на фискално устройство. Работна група, създадена от приходната агенция, обсъжда механизъм за софтуерна фискализация за е-магазините. Припомняме, че с промени в Закона за ДДС СУПТО престана да бъде задължителен, но изискванията към електронните магазини като цяло се определят с Наредба Н-18, чиято промяна предстои. Сега тази наредба регламентира отчитане чрез електронна бележка или чрез изпращане на стандартизиран одиторски файл във формат xml, както и с пощенски паричен превод, като първите две решения не са широко застъпени в практиката.

Искаме лесно и бързо решение, искаме да е безплатно, но вероятно няма как да е безплатно, каза Росен Бъчваров, говорител на приходната агенция.

На срещата са обсъдени въпроси като това дали НАП да бъде единствен фискален оператор или да има посредници – доверени лица, които предават данни към НАП. Изчисляването на разходите и ползите за бизнеса, както и методът на криптиране и защита на данните, подавани към НАП чрез интернет, бяха други теми, които групата обсъди. Ако НАП трябва да инвестира в това, трябва да сме сигурни, че кръгът на ползвателите ще е достатъчно голям, за да оправдае разходите, каза Бъчваров. Според Иван Аржентински от БАИТ централизацията на инфраструктурата крие рискове, особено с оглед на това, че данните ще се предават чрез интернет. Ако платежните оператори предложат интегрирана фискална услуга на своите клиенти, те просто ще получат фискализацията автоматично, каза той. Фискалният оператор ще изпраща електронния касов бон на НАП. Този разговор сме го водили, но частни организации са възразили частни оператори да са собственици на инфраструктура, през която да минава чувствителна информация, отговори Бъчваров. Милен Димитров от Сдружението за модерна търговия каза, че е достатъчно да се измисли добър авариен режим. Той подкрепя централизирано решение с аргумента, че не всички е-търговци ползват платежни оператори.

Все още няма решение за начина на криптиране – дали ще е с двойка ключове, е-подписи, или дори чрез блокчейн технология. Концепцията на петминутни отчети ще бъде заменена с предварително одобрение – изплащане на заявка, генериране на QR код от НАП и приключване на продажбата. Този QR може да се проверява от гражданите, които ще изпращат заявка към сървърите на НАП.

Нови правила за шофьорските изпити

Правителството одобри Концепция за обучение за безопасността на движението по пътищата. Някои акценти:

  • Намаляване на административната тежест и изискванията към обучителните центрове;
  • Държавен изпит пред независим орган (към ДАБДП или ИААА), който ще се заснема;
  • „Платена форма на изпита, остойностен по начин, нестимулиращ явяването при ниска вероятност за успех“;
  • Задължение за участие в допълнителни обучителни часове в областите, в които са констатирани слабости;
  • Ограничаване на броя възможни явявания на изпит в рамките на следващите 6 или 12 месеца – до две или три явявявания;
  • предварително разработени маршрути за провеждане на практическите изпити. Вариант – за категория В да се провеждат в областните градове, а за придобиване на правоспособност за категории С и D да се провеждат само в определени градове, където пътната инфраструктура и сложността на трафика съответстват на очакваните умения;
  • задължителни проверочни/адаптивни изпити за определени групи (лица, системни нарушители и хора, чието здравословно състояние го налага;
  • възможност за отказ от административни услуги в случай на неплатени глоби, наложени с влезли в сила наказателни постановления.

Поставен на дискусия е въпросът за необходимостта от допълнителна гаранция за годност за младите шофьори. Такива форми включват шофиране с придружител за определен период, допълнително обучение или ограничаване на правата за определен период.

Новини от регулаторите

КФН одобри на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. Предстои обнародване в „Държавен вестник“

Проекти на нормативни актове

Публикувани на сайта strategy.bg

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Относно средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни

Стикерът, тип винетка, се издава от областната дирекция по безопасност на храните след регистрацията и след заплащане на такса. Не се прилага спрямо бизнес оператор с храни, регистрирани от компетентен орган на друга държава – членка, транзитен превоз и други случаи, различни от чл. 50 на Закона за храните.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Относно откриване на нови линии, както и промени в съществуващи линии от републиканската и междуобластната транспортна схема

В Народното събрание

В Държавен вестник
брой: 2, от 8.1.2021 г.

Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Относно удържаване на срока на действие на мярката 60/40, определяне на базовия период и др.

Постановление № 418 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

От 1 януари 2021 г.  компенсациите ще са 75% от осигурителния доход на наетите за октомври 2020 г.

Постановление № 420 от 31 декември 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Изменя Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (вкл. фотоволтаици), Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, относно определянето на възнаграждение на организациите за оползотворяване, целите, докладванията и др. Изменя се и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса от 2016 г. и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци от 2017 г.

Европейски регулации

Решения на СЕС

C‑346/19

Относно член 8, параграф 2, буква г) и член 15, параграф 1 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на ДДС, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка, изменена с Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 г.. Когато заявлението за възстановяване на ДДС не съдържа пореден номер на фактурата, но съдържа друг номер, който позволява да се идентифицира фактурата, , данъчната администрация на държавата членка по възстановяване е длъжна да смята заявлението за „представено“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Директива 2008/9.