регулации

В броя:

  • Декларациите по ЗКПО се подават до 30 юни, но срокът за публичните дружества е 31 март
  • Промени в Търговския закон
  • Подмяна на топломери[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“reg“ ihc_mb_template=“1″ ]

АКЦЕНТИ

От 1 март отварят ресторанти, казина и др.

Въпреки третата вълна на пандемията, МЗ издаде заповед, с която се отменят ключови ограничителни мерки.

Започна подаването на декларации по ЗКПО в НАП

От 1 март  фирмите могат да подават годишните декларации за облагане с корпоративни данъци през Портала за електронни услуги на НАП. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис (КЕП). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. Юридическите лица подават декларациите си от 1 март до 30 юни за пръв път през 2021 г., според последните промени в законодателството. Срокът за плащане е 30 юни. Данъчните декларации на физическите лица ще могат да се подават от 8 март.

Но съгласно чл. 100н от ЗППЦК емитентите са длъжни да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година. Този срок не е променен, както предупреди одиторът Тошко Поптолев.

Подмяна на топломерите до 2027 г.

Депутатите одобриха на второ четене изменения в Закона за енергийната ефективност, с които се транспонират разпоредбите на приетата през 2018 г. Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския съюз. До 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни, което ще даде възможност за ежемесечни фактури, реши парламентът. Разпоредбите за ежемесечните фактури влизат в сила от 1 януари 2022 г. Дотогава на крайните ползватели ще се осигурява информация за фактурирането поне веднъж на тримесечие при поискване или когато крайните ползватели са предпочели да получават електронни фактури, а в останалите случаи – два пъти годишно, но при условие че всички измервателни уреди в сградата са с дистанционно отчитане.

Поредица закони минаха на второ четене

Парламентът прие на второ четене и Закон за индустриалните паркове. С него се урежда статутът на индустриалните паркове, условията и редът за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

Парламентът прие окончателно на второ четене и промени в Закона за здравното осигуряване, предложени от председателя на здравната комисия Даниела Дариткова /ГЕРБ/.  Според тях при осъществяване на контрола на бюджета на НЗОК Сметната палата /СП/ в доклада си по закона за СП изразява становище и за начина на прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на касата и на методиките за прилагането им. По изключение през 2021 г., при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести или при извънредна епидемична обстановка, механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на касата, не се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв-имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен списък, гласува парламентът. Това са медикаменти, заплащани напълно или частично за домашно лечение на територията на страната както и в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. Разходите на НЗОК в тези случаи, когато са над определените целеви средства в бюджета й за 2021 г. и при отчитане и на дела на резерва, по решение на надзорния съвет не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за употреба, за които механизмът се прилага.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. От категориите лица, за които мерките срещу изпирането на пари, са задължителни, отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите. Също така от обхвата на задължените лица са изключени органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, както и органите на Националната агенция за приходите и митническите органи. По отношение на професионалните спортни клубове мерките срещу изпирането на пари се ограничават до професионалните футболни клубове.

Парламентът прие промени в Закона за признаване на професионални квалификации. С гласувания на второ четене законопроект, предложен от Министерския съвет, се синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз.

Предстоят промени в ЗБЛД и Закона за чужденците

От поредицата закони, които са подготвени за второ четене, впечатление правят промените в Закона за българските лични документи, както и мащабните промени в Закона за чужденците, чиито ПЗР също променят ЗБЛД. Първият закон бе внесен на 19 февруари и върви по скоростната писта. Той урежда издаването на СУМПС, дипломатическите и служебните паспорти.

Работата на парламента ще приключи на практика на 5 март, когато ще има парламентарен контрол. До 25 март, когато парламентът официално ще се закрие депутатите са в кампания, но могат да бъдат свикани за извънредно заседание.

Новини от регулаторите

На страницата на Министерството на финансите е публикувано Указание относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19. То е издадено на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч).

Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за счетоводното отчитане на различните програми и мерки за предоставяне на държавни помощи за преодоляване на последствията от пандемията с коронавирус.

Целия текст на документа можете да видите тук.

БАБХ напомни, че от 01.03.2021 г., съгласно измененията в Наредба № 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, земеделските производители ще известяват пчеларите за предстоящи третирания единствено през електронната платформа ЕПОРД.

Проекти на нормативни актове

В Народното събрание

Въпреки че работата на парламента е в края си, продължава внасянето на законопроекти. Сред тях е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (МС). Най-важните промени в него са свързани с оценката на риска. Предлагат се и изменения в Закона за защитените територии, като части от м. „Болата“, включително плажна ивица се изключат от резерват „Калиакра“ и се прехвърлят в защитена местност „Степите“.

Представени на strategy.bg

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

В публичния регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност, ще се вписват две имена, а не три имена, защото се приема, че трите имена индивидуализират лицата, а двете имена – не. Промяната е заради GDPR. През 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност вместо през месец октомври да се проведе през месец ноември

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

С наредбата се определят обхватът и редът за предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз, както и редът за уведомяване от страна на лицата. Данните ще се декларират чрез електронна услуга с квалифициран електронен подпис на НАП.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Предложените изменения се отнасят до:
• работа на платформата;
• обмена на документи и съобщения,
• подготовката на процедурите,
• подаването на заявления за участие и оферти, действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите,
• условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;
• външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

По-важното в Държавен вестник

брой: 17, от дата 26.2.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

брой: 18, от дата 2.3.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата

 

[/ihc-hide-content]