регулации

В броя:

  • Наредба Н-18 се очаква в ДВ
  • ЗМИП на второ четене
  • 90 дни признат неплатен отпуск

АКЦЕНТИ

Остават броени дни до края на законодателната дейност на парламента.

Законът за индустриалните паркове стигна до финал след месеци обсъждане

Второто четене на Закона за индустриалните паркове вече е в дневния ред на парламента. Проектът бе внесен през август 2020 г. след многомесечно обсъждане, като любопитното е, че приблизително по това време той бе посочен изрично от премиера Бойко Борисов като един от важните закони, чието приемане ще се забави, ако правителството му подаде оставка. Половин година по-късно спешният закон вече е на финалната права. Преди второто четене са направени промени, които засягат главно определянето на цените за затворената електрическа и газопреносна мрежа, свързването на транспортната техническа инфраструктура, мрежике на ВиК, електро- и топлоснабдавяне и съобщителните мрежи с инфраструктурата извън парка, както и подробните устройствени планове по ЗУТ. Едно от новите предложения гласи, че за географски обособен промишлен обект в индустриален парк, въведен преди 2000 г., може да се издаде лиценз по чл. 39, ал. 1, т.8  от ЗЕ по специални условия. Заварените действащи подробни устройствени планове на индустриални паркове, индустриални зони, технологични паркове и т.н. могат да се изменят, за да отговорят на изискванията на закона. До една година министърът на икономиката трябва да предложи списък на индустриалните паркове със стратегическо значение.

Промените в ЗМИП ще се гледат в четвъртък

Промените в ЗМИП са в дневния ред на парламента за четвъртък. Така от обхавата на закона отпадат органите по приватизация, възложителите на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори; юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси; професионалните съюзи и съсловните организации, пазарни оператори и централни депозитари, органите на НАП и митниците. Вместо всички спортни клубове законът ще се отнася само до футболните. По-рано бяха изключени търговците на дребно.[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“reg“ ihc_mb_template=“1″ ]

Наредба Н-18 също е на финала

МФ и НАП са приели множеството предложения във връзка с предстоящите промени на Наредба Н-18, отнасящи се до чл. 26, ал. 12, става ясно от резултатите от общественото обсъждане. Промените трябва да уредят незадължителния вече характер на СУПТО, което произтича от измененията в чл. 118 от ЗДДС, обн. ДВ, бр. 104 от 2020 г. Въпросната нова алинея 12 целеше да се въведе забрана лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл.118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП, както и да подава информация за УНП към сървър на НАП. Забраната за отпечатване на УНП ще наложи преработка на софтуера и фърмуера, според бизнеса. От коментарите на НАП става ясно, че когато се използва софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се допуска да се издава Уникален номер на продажба от вида ОО000000-0000-0000000.  Прието е и предложението на „Метро Кеш енд Кери“ продължаване с 6 месеца на срока за привеждане на одобрените ИАСУТД в съответствие с изискванията на Наредба No Н-18.

Нова процедура в подкрепа на МСП, засегнати от коронакризата

ОПИК обяви дълго чаканата процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Това са т. нар. големи малки.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лв..Допустими  са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност,  отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Срокът е 15 март.

Проекти на нормативни актове

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Предлаганите от МС промени в Закона за българските лични документи са в няколко направления: На първо място, те засягат издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства; въвеждане на законово ниво на видовете услуги при издаване и подмяна на свидетелство за управление на моторн от подаването на заявлението. Също така се цели да бъде прецизиран кръгът от субекти, за които е налице законово основание за издаването на дипломатически или служебен паспорт. Дипломатически паспорти ще получават и председателите на ДАНС и ДАТО и техните заместници.

Със законопроекта ще се сложи край на сегашната възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в ръководството им. Предвижда се единствено членове на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и членове на ръководствата на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище и представителните организации на работодателите на национално равнище да имат законово основание да получават служебен паспорт.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

МЗ сключва ежегодни рамкови споразумения за тавана на стойността за лекарства за СПИН, инфекциозни болести изаболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване

Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

По-важното в Държавен вестник

Брой 14, 17.2.2021 г. (извънреден)

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

В процедурата пред НАП може да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ на лица, които нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от ДОПК преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задълженията им са отсрочени, разсрочени или обезпечени, включително на лица, за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов и осигурителен стаж (2020 г. – 60 дни) – нов текст на пар. 4а.

Правят се промени в редица закони, вкл. ЗКПО (авансови вноски на новосъздадени фирми), Закона за хазарта (лото и кено и др.), ЗМДТ, Закона за семейни помощи за деца и др. Повече

Брой 15, 19.2.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Относно подсъдността, извършването на процесуални действия, използването на нецензурни думи и обиди в жалба или по време на заседание, глоби за нарушение на реда в съдебната зала и др. С ПЗР се променя ГПК относно електронен публичен търг за продажба на движима и недвижима вещ, налични ценни книжа, обособена част oт предприятие, както и правата върху обекти на индустриалната собственост.

Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Ред за регистрация на обектите, които строеж първа, втора и трета категория или находище за добив на подземни богатства, и/или обект за преработка на подземни богатства или дейността на превозвач

Брой 16, 23.2.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Съдебна практика

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан със справедливото обезщетение за неимуществени вреди при установено съпричиняване от страна на пострадалия

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 1/2021 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС на тълкувателно решение по въпроса: „Когато в исковата молба пострадалият от деликт претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на определена сума, без да признава съпричиняване от своя страна, обвързан ли е съдът да приеме, че справедливото обезщетение за всички вреди е в рамките на претендираната сума, след което да намали обезщетението според установеното съпричиняване или е обвързан да приеме, че справедливото обезщетение, след намаляването му според установеното съпричиняване, е в рамките на претендираната сума?“

Тълкувателното дело е образувано, след като заради констатирана противоречива практика на състави на ВКС с определение по гр. д. № 4485/2019 г. е спрял производството по делото до тълкуване на максималния размер в случаите, когато пострадалият има принос за причиненото увреждане.

Европейски регулации

Регламент (ЕС) 2021/267 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Решения на СЕС

Мораториумът върху плащането на такси, въведен от Франция в подкрепа на авиокомпаниите, титуляри на френски лиценз, в рамките на пандемията от Covid-19, е в съответствие с правото на Съюза.

Схемата за гарантиране на заеми, въведена от Швеция в рамките на пандемията от Covid-19 в подкрепа на авиокомпаниите, титуляри на шведски оперативен лиценз, и предназначена за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката на тази държава членка, е в съответствие с правото на Съюза.
[/ihc-hide-content]