регулации

В броя:

Проект за правилник за ЗДДС, въвеждащ пакета за е-търговия

Изтичащи срокове!

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5″ ihc_mb_template=“1″ ]

Акценти

Парламентът гласува частични облекчения за хората в неплатен отпуск

Неплатен отпуск до 90 работни дни ще се счита за трудов и осигурителен стаж през 2021 г. Досега размерът беше 60 дни, като бе увеличен през миналата година (от 30 дни). Това стана чрез приемане на изменения в Закона за мерките по време на извънредно положение.
Хората в неплатен отпуск няма да губят пенсионни права заради прекъсване на стажа.
Работниците трябва да платят здравни вноски от 26 лева на месец, за да не загубят здравноосигурителните си права, докато са в неплатен отпуск.

Министерството на здравеопазването може да извършва допълнителни плащания на служителите от системата във връзка с коронавируса. Работещите на първа линия лекари и други медицински лица ще получават допълнително заплащане заради COVID-19 до три месеца след отмяна на извънредното епидемично положение в страната.

Компенсациите за работниците и служителите, отпуснати във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19, няма да подлежат на принудително изпълнение до два месеца след отмяната на извънредното положение, реши още парламентът.

Нов ред за компенсацията за лица в неплатен отпуск

От Агенцията по заетостта напомнят на всички заинтересовани работодатели, че от януари са в  сила промените по проект „Запази ме” на агенцията, чрез който се изплащат компенсации на служители в неплатен отпуск поради ограничителните мреки. Новият начин на формиране на компенсацията се отнася за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за месец октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в основния трудов договор в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. Допълнителна информация и подробности може да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/.

Приети законопроекти

Парламентът промени режима за регистрация на обектите за снабдяване с горива на превозвачи, концесионери на природни богатства, както и строителни обекти, свързани с важни за страната инфраструктурни проекти. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законопроектът е внесен от Юлиан Ангелов /“Обединени патриоти“/ и група народни представители.

Авиационният оператор „Авиоотряд“ 28, извършващ полети със специални предназначения, се преименува на „Държавен авиационен оператор“, реши парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Според приетите текстове полетите със специално предназначение се осъществяват от Държавен авиационен оператор – юридическо лице, ръководено от генерален директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат за Държавния авиационен оператор, предвиждат приетите текстове.

Уреждат се условията за експлоатация на безпилотните въздухоплавателни средства. Безпилотните летателни системи (БЛС) освен тези, които са с максимално допустимо излетно тегло под 20 кг и с тях се извършват полети за спортни или развлекателни цели следва да разполагат със застраховка за отговорност към трети лица, както и с регистрация на оператора.

С гласуваните нормативни промени се въвежда нова класификация на летищата. С тях се дава възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, в случай че разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение.

За целта следва в 6-месечен срок след влизането в сила на закона собствениците на летателните площадки да подадат заявление за класифициране на летището в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. С приетите текстове се допълват и разпоредбите, касаещи авиационната безопасност и авиационната сигурност.

Депутатите одобриха единодушно с 86 гласа „за“ внесените от Иглика Иванова-Събева и депутати от ГЕРБ промени в Закона за адвокатурата. С измененията се дава правото на всеки адвокат да избере дали да упражнява адвокатска професия като физическо лице и да облага доходите си по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ или да упражнява професията си чрез еднолично адвокатско дружество, като по този начин ще може да се възползва от данъчния режим за облагане на приходите от адвокатска дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Отпада забраната адвокат да бъде управител в търговско дружество, както и изпълнителен директор на акционерно дружество, прие на първо четене парламентът.

Новини от регулаторите

НАП съобщи, че е публикувана  годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица

НАП публикува и Становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г.

Изтичащи срокове

На 1 март (първи работен ден след 28 февруари) изтича срокът за:

 

  • Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.
  • Подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през предходната година доходи по трудови правоотношения.

 

Проекти на нормативни актове

Публикувани на сайта strategy.bg

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

С промените се въвежда пакетът за е-търговия. Предвидени са разпоредби относно подаването на месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция „Митници“, както и когато не са налице условията за прилагане на режим за внос или отсрочено плащане на данъка при внос, данъкът при внос да е изискуем от получателя на пратката.

Във връзка с въведените правила със закона за прилагане на специалните режими се предлагат разпоредби, изясняващи случите, когато лицата нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната; имат право на приспадане на данъчен кредит; формират облагаем оборот за регистрация.

Уточнен е редът за издаването на служебни идентификационни номера от Националната агенция за приходите при регистрацията по специалните режими;

Предвидени са разпоредби по отношение подаването на справка-декларацията за прилагане на специалните режими и на образците на документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Във връзка с направените в закона изменения, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз се предлага разпоредба относно определяне мястото на изпълнение при доставки до Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Уточнени са видовете доставки на стоки, по отношение на които Северна Ирландия се смята за държава членка на ЕС.

Проект на ПМС за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

Внесени в Народното събрание

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Разширява се обхватът на плановите финансови инспекции, като освен Закона за обществените поръчки се включват всички нормативни актове, които уреждат спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на ЕС, Република България, общините и публичноправните организации.

Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата (К. Ципов и др.)

Прехвърлителят на регистрирано ППС, чиято собственост не е прехвърлена преди 27.12.2017 г., за което приобретателят не е изпълнил задължението си в срок, може в срок до 31 декември 2023 г. да педстави в Пътна полиция на съответната областна дирекция на МВР копие на документ , удостоверяващ прехвърлянето. След представяне на това копие, регистрацията се прекратява служебно.

ЗИД на Закона за пътищата

Предвижда се задължително участие на одитор при извършването на целенасочените инспекции за безопасност на пътища, включени в обхвата на Директива (ЕС) 2019/1936. Разширява се приложението на процедурите за безопасност на пътната инфраструктура, като се предвиждат нови процедури. Ще се създаде електронна платформа за публикуване на информация от постъпили сигнали на участници в движението.

В Държавен вестник

Брой 12, 12.2.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Дава възможност на БНБ да въвежда допълнително капиталово изискване за покриване на рисковете, свързани с дейността на банката, включително тези, които отразяват въздействието на икономически фактори и промени на пазара върху рисковия профил на банката. Когато неин или на ЕЦБ акт (например) засяга неблагоприятно адресата той се уведомява предвратилено и се дава възможност за становище, освен при неотложни случаи.  При възникване на съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или че е налице повишен риск от такива действия в банка, БНБ преразглежда издадените от нея одобрения и при необходимост прилага надзорни мерки.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Срокът на действие на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, да бъде удължен с една година – до 31 декември 2021 г.  Наредбата влиза в сила от обнародването, а срокът за подаване на заявления за помощи е само 15 дни след това! Помощ може да бъде предоставена на предприятие, което:
1. е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. осъществява дейност/и в сектор/и, изложени на риск за неговата конкурентна позиция поради разходите, произтичащи от разпределението на разходите за енергията от възобновяеми източници, като функция от неговата интензивност на електроенергия и излагането му на въздействието на международната търговия;
3. е регистрирано на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени от съответния/ите мрежови оператор/и съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката; и
4. при купуването на електрическа енергия заплаща цена или компонента за задължения към обществото на лице по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката.“

Добавени са редица нови сектори като производство на въоръжение и боеприпаси, производство на компютри, на двигатели, кабели и т.н. За досегашните сектори помощта ще бъде преизчислена служебно.

Европейски регулации

Решения на СЕС

C-655/19

Член 9, параграф 1, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО (ДДС директивата) относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че сделката, с която на едно лице се възлага недвижим имот в рамките на производство по принудително изпълнение, започнато за събиране на предоставен преди това заем, и впоследствие то продава този недвижим имот, не представлява сама по себе си икономическа дейност по смисъла на втора алинея от тази разпоредба, когато тази сделка се числи към обикновеното упражняване на правото на собственост, както и към доброто управление на личното имущество, така че посоченото лице не може за посочената сделка да се счита за данъчнозадължено лице по смисъла на първа алинея от посочената разпоредба.

[/ihc-hide-content]