Нови регулации

В броя:

  • Нови ограничителни мерки
  • Промени в ЗМИП
  • Покриване на разходите на студенти със сключени договори с работодател
  • Решение на СЕС за плащанията в брой

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5″ ihc_mb_template=“1″ ]

Акценти

От 1 март отварят ресторантите

Министърът на здравеопазването издаде заповедиЗаповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., с които се въвеждат нови ограничителни мерки.

От 1.03.2021 г. се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пианобарове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.

От 1.02.2021 г. се допускат посещенията на търговските центрове, включително такива тип МОЛ, като малолетните и непълнолетни лица могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

От 1.02.2021 г. се допускат посещенията в кината, при използване на 30 % от общия им капацитет (места), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.

 От 1.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на 30 % от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците.

Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите.

Учениците от 5 до 12 клас се завръщат в училищата по график от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба,  съгласно  нови препоръки. Това се отнася и за открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

СЕС: Допустими са ограничения на плащанията в брой при наличие на обществен интерес

Делото е във връзка с отказ на германско радио да приема плащания на такса в брой. То е ключово за разбирането на понятието за законно платежно средство, предвидено в член 128, параграф 1, трето изречение ДФЕС, в член 16, първа алинея, трето изречение от Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, в член 10, второ изречение от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото.
Според СЕС , държавите, въвели еврото, са компетентни да установяват реда и условията за изпълнение на задълженията за плащане, доколкото като общо правило е възможно плащането да се осъществява в брой посредством евробанкноти и евромонети. Така държава членка може да приеме мярка, която задължава нейната публична администрация да приеме плащане в брой в такива банкноти и монети.
Съдът посочва, че за утвърждаването или запазването на ефективността на статута на законно платежно средство на евробанкнотите и евромонетите не е необходимо да се налага абсолютно задължение за приемане на тези банкноти и монети като платежно средство.
Съдът посочва, че статутът „законно платежно средство“ на евробанкнотите и евромонетите по принцип предполага задължение за приемане на посочените банкноти и монети. Все пак това задължение принципно може да бъде ограничено от държавите членки поради съображения, свързани с обществения интерес, при условие че съответното ограничение е пропорционално на преследваната цел от обществен интерес, което предполага по-специално наличието на други законово установени способи за изпълнение на парични задължения. Ограничението е обосновано, например, когато лицата, от които трябва да се събере вземането, са много на брой, но тези основания трябва да се проверят от местния административен съд, пред който е заведено делото.
Решението гласи: 1) Член 2, параграф 1 ДФЕС във връзка с член 3, параграф 1, буква в) ДФЕС, член 128, параграф 1 ДФЕС, член 133 ДФЕС и член 16, първа алинея, трето изречение от Протокол (№ 4) относно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка трябва да се тълкува в смисъл, че независимо дали Европейският съюз е упражнил изключителната си компетентност в областта на паричната политика на държавите членки, чиято парична единица е еврото, този член не допуска държава членка да приема разпоредба, която от гледна точка на целта и съдържанието си определя правния режим на статута „законно платежно средство“ на евробанкнотите. За сметка на това посоченият член допуска държава членка, упражняваща свое правомощие, каквото е организацията на публичната ѝ администрация, да приеме разпоредба, която задължава тази администрация да приема плащания в брой при изпълнение на наложените от нея парични задължения.

2) Член 128, параграф 1, трето изречение ДФЕС, член 16, първа алинея, трето изречение от Протокол (№ 4) относно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка и член 10, второ изречение от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, която изключва възможността за изпълнение в евробанкноти на наложено с властнически акт парично задължение, при условие че: първо, посочената правна уредба няма за цел, нито за последица, да определя правния режим на статута „законно платежно средство“ на тези банкноти, второ, от правна или фактическа гледна точка тя не води до отмяна на използването на тези банкноти, по-специално като поставя под въпрос възможността задълженията за плащане като общо правило да се изпълняват в такива банкноти, трето, приета е по съображения, свързани с обществения интерес, четвърто, предвиденото в тази уредба ограничение на плащанията в брой е годно за постигане на преследваната цел от обществен интерес, и пето, посоченото ограничение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел в смисъл, че са налице други законоустановени способи за изпълнение на задължението за плащане.
Това решение е по-различно от заключението на генералния адвокат по делото, в което все пак се казва: Понятието за статут на законно платежно средство на евробанкнотите, „трябва да се разбира в смисъл, че съдържа принципно задължение за приемане на евробанкнотите от страна на кредитора по задължение за плащане, освен ако страните по договора при упражняване на автономията на волята са договорили други платежни средства или освен ако правен акт, приет от Съюза или от държава членка при упражняване на съответните им правомощия, който поради целта и съдържанието си не представлява правна уредба на статута на законното платежно средство, предвижда ограничения за плащане с евробанкноти. Тези ограничения са съвместими с понятието за статут на законно платежно средство на евробанкнотите само при условие че не водят de jure или de facto до пълно премахване на евробанкнотите, че са въведени от съображения от обществен интерес и че съществуват други законни средства за погасяване на паричните задължения. Освен това те трябва да бъдат годни за постигане на преследваната цел от обществен интерес и не трябва да надхвърлят необходимото за постигането ѝ“.

Определен е редът за плащане на студенти, които имат договор с работодател

Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти по сключени договори с работодател, предвижда ПМС№12, което следва от промените от Закона за висшето образование.

Министърът на образованието и науката утвърждава със заповед списък на специалности, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет – по висши училища. Той също предлага на МС да утвърди списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от ЗВО. Само работодатели с над 20 заети могат да участват.
Студентите, приети платено обучение, не заплащат такси за обучението си, когато за съответната специалност от списъка по-горе се осигурява напълно заплащане на разходите за обучение, съответно заплащат разлика при частично поемане на разходите за обучение.
Договорът се сключва между студента, работодателя и ВУЗ. Основания за прекратяване са прекъсване на студента (освен при бременност и раждане), системно непосещаване от студента на договорения стаж, неосигурени условия за провеждане на уговорения стаж.
При прекратяване на договора виновната страна дължи компенсация на бюджета. Ако прекратяването е  по взаимно съгласие на страните, средствата за издръжка изплатени от бюджета към висшето училище, се възстановяват от студента и работодателя поравно.
След успешно завършване и, студентът следва да работи за срок не по-малък от 5 години, при работодателя по трудов договор, съгласно който длъжността и характерът на работата са в съответствие със завършеното образование. Основното му трудово възнаграждение  не може да бъде по-малко от по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време в предприятието или на средната основна заплата за пълно работно време в предприятието.

Приети закони

Авиационният оператор „Авиоотряд“ 28, извършващ полети със специални предназначения, се преименува на „Държавен авиационен оператор“. Това стана с приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. С приетите текстове се изменят и допълват разпоредбите, касаещи авиационната безопасност и авиационната сигурност, свързани с прилагането на европейски регламенти и се определя Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ като компетентният орган по прилагането на въпросните изисквания.  въвежда се нова класификация на летищата. Някои малки летища, които сега са летателни площадки, в случай че разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, ще могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение.

Парламентът прие на първо четене и проект за промени в ЗМИП, внесен от МС (вж. бр. 1 на бюлетина). Предложенията преди второто четене са технически – например, размерът на санкциите и глобите да се съобразява със степента на оказвано съдействие от лицето по чл. 4.

Новини от регулаторите

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26 лева, съобщи НАП.
Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.
От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 г.

НАП съобщи още, че е публикува Заповед №З-ЦУ-119/ 25.01.2021 г. за изменение на Заповед №З-ЦУ-109 от 22.01.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

КЗЛД е публикувала решение по жалба на лице, чийто ЕГН е бил излъчени от неназована телевизия и са престояли на екран 40 секунди. След жалбата материалът е бил свален. Телевизията е задължена в срок от три месеца да съобрази операциите по обработване на личните данни с разпоредбите на GDPR (тук)

Съдебна практика

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие.Съдът допуска за разглеждане по същество и искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1, изречение първо относно думите „или на равна по степен” и изречение второ, и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 относно думите “или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт” от Закона за съдебната власт.

ВАС излезе с позиция по публикации, свързани с казуса Лесопарк Росенец. Върховните магистрати не са разглеждали по същество нито едно от трите дела, свързани с казуса, а са се произнеси единствено по допустимостта на жалбите (тук).

Проекти на нормативни актове

Публикувани на сайта strategy.bg

Закон за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда

Относно комплексното предотвратяване на замърсяването от промишлени дейности и контрола на опасностите от големи аварии с опасни вещества.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

С промените се урежда незадължителния характер на СУПТО, но остават въпроси по отношение на лицата, които вече са въвели СУПТО. Не се допуска търговец,  използващ софтуер, който не е СУПТО, да издава фискален бон, съдържащ УНП. Подробности

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Законопроекти, внесени в Народното събрание

ЗИД на ГПК

Министерството на правосъдието изгражда и поддържа Информационна система „Национален регистър на запорите” на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон.

ЗИД на Закона за концесиите

Със законопроекта се въвеждат допълнителни изисквания, произтичащи от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директива 2014/23/ЕС) и на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки (Директива 2014/55/ЕС).

В Държавен вестник
Брой 6, 22.1.2021 г.

Постановление № 9 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, приета с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2016 г.

Работодателят или предприятието, което осигурява временна работа, заплаща пътни, дневни и квартирни пари в размерите, определени в законодателството на приемащата държава членка, когато работникът или служителят изпълнява част от работата си извън населеното място, на което първоначално е командирован или изпратен.
Когато продължителността на командироването или изпращането по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда е повече от 12 месеца, след дванадесетия месец работникът или служителят има право и на минималните условия на работа по българското законодателство като безплатна храна и облекло, периодичните медицински прегледи, но не и осигуряване в допълнителни пенсионни схеми.

Брой 7, 26.1.2021 г.
ЗИД на ЗМИП

В чл. 4 т. 19 се отменя. По-този начин търговците на едро вече не са задължени лица. Това е проект, внесен от народни представители, които изпреварва друг проект, предложен от МС. С него ще се изключат и възложителите на обществени поръчки и някои други лица.

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Постановление № 12 от 20 януари 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател

Виж горе

Постановление № 13 от 21 януари 2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година

Готвач, Строител, Леяр, Стругар, Заварчик и т.н.

Европейски регулации

Решения на СЕС

C-16/19

Практиката на работодател, състояща се в изплащане на добавка към заплатата само на работниците и служителите с увреждания, които са представили удостоверение за признаване на увреждане след избрана от самия него дата, може да съставлява пряка или непряка дискриминация, основана на увреждане

C-422/19 и C-423/19

Държава членка от еврозоната може да задължи своята администрация да приема плащания в брой, но също така може да ограничи тази възможност за плащане поради съображения, свързани с обществения интерес

T-328/17 RENV

Общият съд потвърждава липсата на вероятност от объркване между колективната марка „HALLOUMI“, запазена за членовете на кипърско сдружение, и знака „BBQLOUMI“, обозначаващ стоките на българско дружество

[/ihc-hide-content]