В броя:

ВАС: Управителите са отговорни и за лихвите по укрити осигуровки и данъци

Проект на наредба за преизчисляване на пенсиите

Крайни срокове: Отчети на публични дружества, подаване на декларация по чл. 50 с отстъпка, Заявления за разсрочване на заеми към банки

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“block“ ihc_mb_who=“unreg,1″ ihc_mb_template=“1″ ]

Акценти

Новини от институциите

Правителството прие Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Лица, които имат интерес от това да регистрират марка или географско означение ще могат да направят предварителна оценка за разходите по регистрацията.

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Промените засягат  квотата за наемане на хора с трайни увреждания от работодателите и предоставянето на субсидии от държавния бюджет на организации на и за хората с увреждания с призната национална представителност.

Публичен регистър на издадените от центровете за професионално обучение документи ще позволи на гражданите, бизнеса и институциите да извършват надеждни проверки на легитимността на документите за професионална квалификация, за проведено професионално обучение и за валидирани компетентности. Те ще могат да се извършват по електронен път по фабричните номера на съответните документи.
Създаването на регистъра се регламентира с промени в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Прецизират се методите и правилата за вземане на проби на бързо замразените храни. Това е записано в Наредба за изискванията към бързо замразените храни, приета с Постановление от Министерски съвет. С измененията се запазват всички съществуващи изисквания към тези храни, като текстовете се прецизират. Сред тях са изискванията към производството, температурата при транспорт и съхранение, начините за етикетиране и обозначаването им.

От 01.04.2021 г. данъчно задължените лица ще имат достъп до е-услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“, съобщиха от приходната агенция. Подробности

НАП въведе двуфакторната идентификация при потвърждаване на плащането на данъци чрез виртуалния ПОС През тази услуга са извършени повече от 1,2 милиона трансакции за над половин милиард лева. От началото на тази година през виртуалния ПОС са платени повече от 50 млн. лв., съобщават от НАП. Подобряването на сигурността на плащанията онлайн е в изпълнение на действащата Директива за платежните услуги – PSD 2 за всички граждани от Европейския съюз, считано от 30.03.2021г., като НАП ще предприеме необходимите действия за преминаване към протокол EMV 3DS на своя виртуален ПОС терминал. Това ще доведе до промяна на страницата за въвеждане на картови данни при плащане на суми към НАП. Въведената двуфакторна идентификация включва, освен познатата динамична парола, още една статична – 3D парола, която служи за потвърждение на онлайн плащанията. Тя ще се дава от обслужващата банка, която е издала картата.

НАП публикува съвместна заповед на НАП и БИМ и утвърдени с нея формат и структура на протоколи за извършване на последващи проверки на ФУ/ИАСУТД по чл. 61, ал.1 и на производители по чл. 61, ал. 6 от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18

Проекти на нормативни актове

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Във връзка с промените в чл. 102 от КСО, с които от 1 януари 2021 г. е уредено по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране, в наредбата са предвидени и съответните правила и процедури, по които се реализира това право на лицата.

Детайлно са регламентирани редът и условията за определяне на т.нар. „редукция“ на индивидуалния коефициент на пенсиите от държавното обществено осигуряване, които се отпускат на лицата, осигурени в универсален пенсионен фонд.

В Държавен вестник

брой: 25, от дата 26.3.2021 г.

Решение № 2 от 16 март 2021 г. по конституционно дело № 13 от 2020 г.

Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Засяга земеделски стопани и тютюнопроизводители

Постановление № 97 от 19 март 2021 г. за приемане на Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните

Постановление № 99 от 19 март 2021 г. за изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Съдебна практика

Върховният административен съд се произнесе по тълкувателно дело № 7 относно прилагането на чл. 19, ал. 1 и 2 от ДОПК. Тази разпоредба, в сила от 2017 г. предвиди солидарна отговорност за управителите, членовете на управителни органи, търговските представители и пълномощниците за непогасени задължения на дружеството. Върховните съдии приемат, че когато управител, прокурист, търговски пълномощник или представител или член на орган на управление укрие информация от данъчните, която е бил длъжен да обяви и заради това не могат да бъдат събрани данъците и осигуровките, които дължи фирмата, той отговаря за непогасените задължения с лихвите. Решението ще възобнови спрени административни дела, тъй като се очакваше произнасяне по тълкувателното дело с цел избягване на противоречива практика.. Подробности

Върховният административен съд излезе с тълкувателни решения по още две тълкувателни дела от 2019 година – № 1 и № 3 .

По Тълкувателно дело № 3 от 2019 г. съдиите от ВАС приемат, че срокът за съставяне на акт за установяване на административно нарушение в случаите по чл. 210а от Закона за защита на потребителите започва да тече от откриване на нарушителя съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания. Тълкувателното дело беше образувано по искане на главния прокурор на Република България.
По тълкувателно дело № 1 върховните съдии отклоняват като недопустимо искането на омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпроси, свързани с наставяне на непълнолетни лица в Специален дом за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“ на МВР и как се установява връзката по смисъла на Закона за убежището и бежанците между малолетното или непълнолетно лице и пълнолетния чужденец, посочен от органа като негов придружител.

Европейски регулации

В Официален вестник е публикувана:

Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

Основните промени в директивата се отнасят до провеждане на съвместни ревизии, защита на данните, условия на задължителния автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи. По-голямата част от новите текстове са в сила от 1 януари 2023 г.

ЕК публикува и проект на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)

Решения на СЕС

Решение на Общия съд по дело T-515/19

EUIPO е обявила неправилно промишлен дизайн на блокче от игрален строителен комплект на LEGO за недействителен

Решения на Съда по дела C-152/19 P, C-165/19 P

Предприятие с господстващо положение може да се задължи да предостави достъп до своята инфраструктура  на конкурентите си само когато това предприятие с господстващо положение действително владее изцяло съответния пазар. Според известното решение Bronner това задължение е обосновано когато, първо, отказът на достъп може да предотврати всяка конкуренция от страна на поискалото достъпа конкурентно предприятие, второ, този отказ не може да бъде обективно обоснован, и трето, такъв достъп е абсолютно необходим за дейността на конкурентното предприятие, а именно при липса на реален или потенциален заместител на тази инфраструктура.
За разлика от това, когато предприятие с господстващо положение предоставя достъп до инфраструктурата си, но поставя този достъп в зависимост от изпълнението на несправедливи условия, условията, изведени от Съда в решение Bronner, не се прилагат.

[/ihc-hide-content]

Това е последният брой на бюлетина. Той няма да излиза занапред.