[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5,7″ ihc_mb_template=“1″ ]Новини от институциите

АКЦЕНТИ

Парламентът прие Закона за цифрово съдържание и цифрови услуги

Законът, за който писахме и в бр. 1, въвежда две европейски директиви 770/2019 – Директива за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, и 771/19 – Директива за произвеждане на стоки, съдържащи цифрови елементи. При приемането му много експерти изразиха опасения от това, че надзорът се възлага на КЗП, която няма правомощия по отношение на правата на неприкосновеност.

Урежда се правната защита на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание не само срещу заплащане на пари, но и в случаите когато потребителите не заплащат пари като насрещна престация, но предоставят лични данни.

Съдът: Еврофутбол неправило е събирал такси и комисионни вместо залози

Административният съд в София (АССГ) е отхвърлил повечето претенции на „Еврофутбол“ ООД, но остро е разкритикувал действията на държавата в лицето на министерството на финансите, които са довели до неплащането на милиони данъци и такси, съобщи СЕГА.

Магистратите приемат за законен акта на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), с който са установени неплатени държавни такси и лихви за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за периода за близо 300 млн. лв. Отменен е акт за малко над 30 млн. лв. такси и лихви. След този изход на делото дружеството е осъдено да плати на НАП и 390 760 лв. за адвокатско възнаграждение. Законът за хазарта е прилаган неправилно от Държавната комисия по хазарта и от министъра на финансите в продължение на повече от 5 години. „И двата държавни органа тълкуват и прилагат превратно нормата, като предоставяща избор на хазартния оператор да организира игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета така, че да събира или залозите на участниците или такси и комисионни за участието им в играта.“

Наредба за дистанционното обучение

Министерският съвет утвърди Наредба, която урежда държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища в България. Целта е да се актуализира и осъвремени нормативната рамка, приета през 2004 година, с оглед на дигиталната трансформация на образованието и на пандемията от COVID-19.

Досега висшите училища можеха да организират дистанционна форма на обучение, както за придобиване на степен на висше образование, така и за повишаване на квалификацията на специалисти. Промените дават възможност в дистанционна форма да се провежда и продължаващо и допълнително обучение. Регламентира се и възможността за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити, както и видеоконферентна защита на дипломни работи.

НАП отложи началната дата за подаване на декларации от физическите лица

Електронната услуга за предварително попълнените данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица ще бъде пусната на 16 март, а не на предварително обявената дата 8 март.  В нея, освен доходите по трудов договор, хонорари и граждански договори, доходите от наем при отдаване на имот на юридически лица и земеделски субсидии, за пръв път ще бъдат включени още данни за получени суми от наложени платежи и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца.

Предварително попълнените данни могат да бъдат редактирани или премахвани, като достъпът до услугата става или с безплатния персонален идентификационен код на приходната агенция или с електронен подпис, допълват от НАП.

В момента пощенски оператори коригират подадени от тях данни в приходната агенция, за да се елиминират случаите, в които ЕГН на служител на юридическо лице е посочено като получател на суми по наложен платеж, а на практика изпращачи на пратките, съответно реални получатели на плащанията, са фирми.

През тази година крайният срок за деклариране на доходите от физическите лица е 5 май заради празничните дни на Великден. Подробности

МФ публикува Указание относно отчитането на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19

НАП публикува Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

КФН прие Решение № 107 – ОЗ от 02.03.2021 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.

Проекти на нормативни актове

Публикувани на портала strategy.bg

Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Eксплоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и третиране на отпадъците от корабите, различни от остатъците от товари, се покриват чрез събирането на такси от корабите, посещаващи българско пристанище за обществен транспорт и опериращите в такова пристанище кораби. Урежда и подаването на информация за вида и обема на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Подробности

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г.

В Народното събрание

ЗИД на Изборния кодекс

Законопроектът на Веселин Марешки и Валери Симеонов предвижда увеличаване на изборния праг от 4 на 6 на сто. Дали висящите законопроекти ще бъдат разгледани или трябва да се внесат отново (по-вероятно) зависи от правилника на следващото Народно събрание.

В Държавен вестник

брой: 19, от дата 5.3.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Относно изплащането на пенсии от УПФ

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Брой: 20, от дата 9.3.2021 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Промените са мащабни и съдържат изисквания за киберсигурност, изисквания към цифровите тв приемници, пакетните услуги. Първоначалният срок на договор не може да е по-дълъг от две години, освен ако няма клауза за покупка на изплащане. Телекомите са длъжни да предлагат и едногодишни договори. Доставчиците на услуги за достъп до интернет, когато това е технически осъществимо, осигуряват възможност за смяна на доставчика, като предоставят на крайния ползвател съответната информация преди началото и в хода на процеса на смяна, с цел да се осигури непрекъснатост на услугата за достъп до интернет. КРС осигурява безплатен достъп до най-малко едно независимо средство за сравнение, което дава възможност на крайните ползватели да сравняват и оценяват различни услуги за достъп до интернет и обществени междуличностни съобщителни услуги с номера и когато е приложимо, обществени междуличностни съобщителни услуги без номера, по отношение на цени и качество. Не се изисква разрешение за поставяне по ЗУТ за точки за безжичен достъп с малък обхват

Постановление № 76 от 5 март 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Съдебна практика

ВКС отхвърли рекордния иск към ВАС заради непризнат данъчен кредит на белгийско дружество.

Делото е заради това, че НАП е отказала на „Бос Рентал“ да си приспадне данъчен кредит за отдаването под наем на строително скеле на германска фирма, която след това го преотдава на българска фирма, която си самоначислява ДДС. Според ВАС след като не е извършена последваща доставка под българския ДДС номер на дружеството, то е краен получател и затова за него не е възникнало право на данъчен кредит. Фактурите от „Бос Рентал“ към германското дружество са под белгийския данъчен номер на „Бос Рентал“. По този начин се прекъсва веригата доставки и ДДС не се внася нито в България, нито в Белгия. С друго влязло в сила решение ВАС отхвърля правото на приспадане – Решение № 15199 от 02.02.2018г., постановено по адм.дело № 13351/2016г.) Приема се, че при това положение неустановеното в Република България дружество би могло да претендира процесния данъчен кредит по реда на Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. Срокът за това обаче е изтекъл. ВАС отхвърля и иска за преюдициално запитване до СЕС. (Решение № 2026 от 10.2.2020 г. по по адм. дело № 9365/2019). Белгийското дружество обаче решава, че ВАС неправилно го е лишил от данъчен кредит и завежда иск за обезщетение за вреди. Именно по този риск Софийският апелативен съд постановява обезщетение в размер на отказания данъчен кредит- 698 000 лв. и  лихвите по него – 238 484,81 лв. Сега ВКС приема, че ВАС не дължи това обезщетение. В решението на ВКС освен това се потвърждава разграничението между право на приспадане и право на възстановяване за неустановени в България лица. Според ВКС:“ Ясно е от решението на ВАС, за което се твърди, че е постановено в нарушение на ПЕС, че националната юрисдикция отрича съществуването на правото на приспадане на ДДС и защото данъчният кредит в случая не може да бъде приспаднат, а само възстановен, от който ред неустановеното в държавата–членка правоимащо лице не се е възползвало. Този извод не е направен в противоречие с норми от ПЕС, а в пълно съответствие с чл.170 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета. Фактът (по който страните не спорят), че с влязло в сила решение на ВАС по отношение на ищеца е отречено и правото на възстановяване на ДДС по процесната доставка, няма никакво отношение към настоящия спор, тъй като не това решение е посочено от ищеца като постановено в противоречие с ПЕС и увреждащо го. Ако според ищеца решението на ВАС, отричащо правото му за възстановяване на ДДС, е постановено в нарушение на ПЕС и го уврежда, това е основание за предявяване на друг иск, различен от този в настоящето производство. “ Подробности

Извънредният закон е спрял срока за подновяване на ипотеки до 16 април

10-годишният срок по чл. 172 от ЗЗД, в който вписването на ипотеката може да бъде подновено без тя да загуби ред, е бил спрян от 13 март до 16 април 2020 г., когато влязоха в сила изменения на ЗМДВИД. Това постанови Върховният касационен съд (ВКС) след като съдия по вписванията и Пловдивският окръжен съд отказаха на фирма да подновят вписването на ипотека в нейна полза, съобщи lex.bg (тук).

Европейски регулации

ЕК представи предложение за директива за равно заплащане на мъжете и жените. Подробности

Решения на СЕС

Съединени дела C-344/19,C-580/19

Период на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване представлява в своята цялост „работно време“ само ако наложените на работника ограничения засягат чувствително неговата възможност да организира през този период свободното си време
 Дело C-392/19
Когато носителят на авторското право е приел или наложил ограничителни мерки срещу фрейминга (framing), вграждането на произведение на уебсайта на трето лице чрез тази техника представлява предоставяне на разположение на това произведение на нова публика.

[/ihc-hide-content]