Нови регулации

В броя:

 • Започва данъчната кампания и основни промени в данъчните закони
 • Наредбата за онлайн доставки на храни на бис
 • Промените в КСО са в парламента

Уважаеми клиенти,

следвайки вашите препоръки, от 2021 г. бюлетинът ще бъде седмичен и ще се публикува като рубрика на сайта.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5″ ihc_mb_template=“1″ ]

Акценти

Сериозни промени на данъчното законодателство

Два закона за изменения в ЗДДС и промени в ДОПК очертават широкомащабни промени в данъчното законодателство. Повечето изменения са в сила от 1 януари. Но пакетът за е-търговия, който – както стана ясно на годишния семинар на НАП, затруднява дори експертите, ще се прилага от 1 юли. Сериозни са и измененията в ДОПК, които се простират от фискалния контрол до глоби за несъхранение на информация в електронен вид. Добрата новина е, че в ЗДДФЛ се въвеждат редица облекчения, но те са отложени във времето.

Подробности

Начало на данъчната кампания, предприятията и ЕТ подават декларации до 30 юни

Данъчната кампания 2021 г. започва на 11 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица в офисите на НАП, съобщиха от приходната агенция. През март 2021 г. след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари по чл. 73, ще бъде пусната и електронната предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през следващата година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите 30 април.

Юридическите лица подават декларациите си от 1 март до 30 юни за пръв път през 2021 г., според последните промени в законодателството. Срокът за плащане на корпоративния данък е 30 юни.

Годишните отчети се обявяват в Търговския регистър до 30 септември.

Прочетете още за отчетите и сроковете пред НСИ

Квотите за местни стоки в хипермаркетите отпаднаха

Тихомълком отпаднаха изискванията за предлагане на местни храни в хипермаркетите. ПМС № 70 от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини се прилагаше до 31 декември.

Новини от регулаторите

НАП публикува указания за ДОО

Становище относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр.103 от 4 декември 2020 г.)

Таблица за размера и разпределението за 2021 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица

Две нови УП се подават в НОИ

С Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се дава право на хората, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2020 г. вкл. с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), да поискат в срок до 30.06.2021 г.  преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, като заедно с това заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд към ДОО.

Посочените лица могат в срок от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. включително подадат в териториалното поделение на НОИ  две заявления:  Образец УП-27 – за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване; Образец УП-27.1 – Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. Същото е адресирано до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено.

НОИ припомня, че от 1 януари 2021 г. е изменена разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване, като се регламентират два начина на преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност: служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от КСО, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж (от 1 април на съответната година)  и ежегодно преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и 4 от КСО с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход, за което се подава заявление обр. УП-28 (ежегодно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението).

Вече има платформа за сравняване на цените на тока на свободния пазар

В изпълнение на изискванията на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката /ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г./, Комисията за енергийно и водно регулиране създаде платформа за сравняване на оферти и за сключване на договори с търговци за доставка на електрическа енергия.

Централизираната информационна система е публична и е достъпна на интернет адресите:  http://platforma.dker.bg/ и http://ofertizatok.bg/ Системата е в тестови период. След 1 януари 2021 г. се очаква над 40 търговци на електроенергия  да започнат да регистрират оферти за битови потребители и за небитови потребители.

Проекти на нормативни актове

Публикувани за обществено обсъждане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложението е да се уеднаквят сроковете за подаване на декларация образец № 6 със срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ от лицата, които подават годишната си данъчна декларация до 30 юни. Друга част от промените произтича от въведеното сумирано изчисляване на работното време по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда. Самоосигурващите се лица, по смисъла на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), ще могат да подават декларация образец № 7 във всяка териториална дирекция на НАП.

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Във връзка с европейска директива се въвеждат нов вид процедури – цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, както и последващи коригиращи действия.

Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

Това е втори опит за уреждане на онлайн търговията с храни. Търговия с храни от разстояние може да се извършва само от лица, регистрирани съгласно чл. 61 от Закона за храните. За доставка се използват превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания, а когато се използват велосипеди или мотоциклети, те трябва да имат контейнери и да са означени с името на доставчика. Допуска се използването на пощенски и куриерски дейности, ако отговарят на изискванията на Глава втора, Раздел III от Закона за храните. Но е предвидено бизнес операторите да обявяват куриерската фирма при регистрация по чл. 61 от Закона за храните (което ще е пречка за нейната смяна). Лицата, които извършват доставки на храни при търговия от разстояние до краен потребител, трябва да притежават лични здравни книжки, в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 2006 г.  Предвидени са изисквания към опаковките. Изискванията не се прилагат за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Предвижда се разширяване на обхвата на плановите финансови инспекции, като наред с контрола по ЗОП се включват всички нормативни актове, които уреждат правомощия на органите на агенцията за спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на ЕС, България, общините и публичноправните организации.

Законопроекти, внесени в Народното събрание

ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

От кръга на задължените лица отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите, органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори.

ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Във връзка с обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. и целите за енергийни спестявания до 2030 г. се определят цели за следните категории задължени лица:крайни снабдители и търговци, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; крайни снабдители и търговци на природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 1 млн. куб. м годишно; търговци на течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 500 тона течни горива годишно (досега търговците на течни горива за транспортни цели бяха изключени); търговци на твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно. Предлага се сградите за обществено обслужване с РЗП над 250 кв. м с инсталации за отопление или с комбинираните системи за отопление и вентилация с полезна номинална мощност за отопление или охлаждане на помещения над 290 kW да се оборудват със системи за сградна автоматизация и управление, когато това е технически осъществимо и икономически целесъобразно

Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Включва изисквания за съответствие, предоставяне на актуализации на потребителите, случаите на предоставяне на цифрови услуги в замяна на лични данни и др.

 • Определя се 30-дневен срок за извършване на замяна или ремонт на стоката по отношение на стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи.
  • Определя реда и условията за връщане на стоката и за възстановяване на заплатените от потребителя суми при разваляне на договора.
  • Изискване за задължително предоставяне на информацията, съдържаща се в търговската гаранция на български език.
  • Спиране или прекъсване на срока на законова гаранция за времето на извършване на ремонт или замяна на стоката, която не съответства на изискванията.
  • Защита на потребителите при предоставяне на стоки и услуги, съдържащи цифрови елементи.
  • Урежда правото на регресен иск спрямо трети лица.

ЗИД на КСО

Урежда фазата на изплащане на пенсии от универсалните пенсионни фондове при три варианта с разновидности Подробности

Съдебна практика

Публикувано е решение 97 от 22.12.2020 г. на ВКС по дело 1955/2019 относно възможността при липса на двустранно съставен и подписан приемо-предавателен протокол изпълнението на договора и приемането на изпълнението да се доказват с други доказателства и доказателствени средства.

В Държавен вестник

брой: 109, от 22.12.2020 г.

ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена, ако са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и бенефициентите нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от ДОПК  преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както и ако задълженията са отсрочени, разсрочени или обезпечени. Промяната е във връзка с новата мярка за подкрепа на затворени бизнеси, която се администрира от НАП.

ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания

Урежда полагането на безвъзмезден труд в полза на обществото. Продължителността на наказанието безвъзмезден труд не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години. Създава възможност за приключване на административнонаказателното производство със споразумение. Предупреждението при маловажен случай ще се отправя в писмен вид, като същото ще подлежи на обжалване и протест. В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата.

Брой: 110, от 29.12.2020 г.

ЗИД на ГПК

Относно задължението за посочване на електронен адрес, връчането чрез единния портал за електронно правосъдие или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща или на електронен адрес и удостоверяването на връчването. Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма  в единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. Урежда още процесуалните действия и актове на съда в електронна форма, вкл. електронни изявления до съда и регистриране на постъпил електронен документ в информационната система.

НОИ: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

НОИ: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Брой: 1, от 5.1.2021 г.

Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Нови европейски регулации

Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Регламент (ЕС,Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза (обвързването на еврофондовете с върховенството на закона)

Регламент (ЕС) 2020/2230 на Съвета от 18 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти (относно внос с намалени или нулеви мита)

Регламент (ЕС) 2020/2170 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза

Регламент (ЕС) 2020/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки след края на преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

Регламент (ЕС) 2020/2224 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година относно общи правила за гарантиране на основна свързаност на автомобилния превоз на товари и пътници след края на преходния период, посочен в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2254 на Комисията от 29 декември 2020 година относно съставянето на изявления за произход въз основа на декларации на доставчика при преференциален износ за Обединеното кралство по време на преходен период

Не е представен пълен списък на регламентите във връзка с напускането на Обединеното кралство.

Решения на СЕС

С-693/18

Решението, което все още не е публикувано, се отнася до приложимостта на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки автомобили и манипулирането на дизеловите автомобили.

C-490/19

Става дума за опити да се възпроизведе формата на френско сирене със защитено наименование за произход. Според Съда член 13, параграф 1, буква г) от регламенти № 510/2006 и № 1151/2012 трябва да се тълкува в смисъл, че забранява възпроизвеждането на формата или на външния вид на продукт, обхванат от регистрирано наименование, когато това възпроизвеждане може да накара потребителя да вярва, че въпросният продукт е обхванат от това регистрирано наименование. Следва да се прецени дали това възпроизвеждане може да заблуди европейския потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, като се вземат предвид всички релевантни фактори в конкретния случай.[/ihc-hide-content]