пране на пари

Удължените срокове за вътрешните правила по ЗМИП изтичат на 21 август, информира ДАНС във връзка със спирането им по време на извънредното положение.

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на Закона за здравето.

Запишете се за обучение по ЗМИП

Във връзка с това:

Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

Срокът по пар. 6 е срокът за привеждане на вътрешните правила (при заварени случаи) в съответствие с изискванията на чл. 101, който преди промяната изтичаше на 9 юли.

В случаите, когато с вътрешните правила е определен служител, който да отговаря за вътрешния контрол и да изпълнява ролята на специализирана служба, тече срокът по чл. 106, ал. 5.

Заедно с вътрешните правила следва да се изготви и оценка на риска. ДАНС публикува примерни вътрешни правила за счетоводни предприятия, търговци на едро, търговци на горива, търговци на петрол, профсъюзи и спортни клубове и предприятия с взаимоспомагателна каса, както и примерна оценка на риска за ЮЛНЦ.

Вътрешните правила по ЗМИП се съхраняват така че да са на разположение за проверка и не се изпращат на ДАНС.

Вижте още: