данъци

От 1 юли влизат в сила нови правила за онлайн търговия, които сериозно засягат вноса на стоки от страни като Китай, работата на големите онлайн платформи, както и продажбите на стоки на крайни клиенти в ЕС (дистанционни продажби).

Economix.bg писа многократно по темата за новите правила за ДДС при електронна търговия. По-долу обобщаваме новостите накратко и даваме отговори на някои  въпроси.

Новите правила накратко:

 • Премахват се праговете за дистанционни продажби по страни и се въвежда общ праг от 10 000 евро годишно за целия ЕС. Под този нов праг от 10 000 евро  продажбите на стоки се отчитат на държавата членка, в която е установен търговецът – доставчик.
 • Съществуващият MOSS се разширява и на негова база се създава режим за обслужване на едно гише (One Stop Shop/OSS). Тази регистрация позволява чрез един портал да се извършва декларирането и плащането на ДДС за всички дистанционни продажби на стоки и трансгранични доставки на услуги за клиенти в рамките на ЕС. Прилага се ставката на страната по потребление – тоест държавата, до която се изпращат стоките при дистанционни продажби на стоки или където е мястото на изпълнение при доставките на услуги.
 • Режими по OSS:
  • В Съюза –  за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, включително от търговци, които са установени извън ЕС и от електронен интерфейс; за доставки на услуги за краен клиент от доставчици, установени в ЕС, с място на изпълнение в държава членка, в която тези доставчици не са установени; за вътрешни дистанционни продажби (електронен интерфейс)
  • Извън Съюза – за търговците, които са установени извън ЕС, които след регистрация в страна по избор ще могат да плащат ДДС за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти (B2C) и които са с място на изпълнение в държава членка, включително България.Установен е доставчикът, който има седалище и адрес на управление или обект на територията на държавата-членка.
 • Онлайн пазарите/платформите (електронен интерфейс), улесняващи доставките на стоки, ще се счита, че самите те са получили и доставили стоките („считан за доставчик субект“). Възможност за регистрация по OSS.
 • Премахва се освобождаването при внос на пратки със стойност до 10/22 евро (за България – 30 лева) от трети страни. Остава прагът от 45 евро за нетърговски продажби.
 • Нов специален режим за дистанционни продажби на пратки, чиято стойност не надвишава 150 евро, внасяни от трети територии или трети държави – режим за обслужване на едно гише „Внос“ (Import One Stop Shop/IOSS). 
 • Въвежда се друг специален режим за отложено плащане на ДДС чрез пощенски оператори или куриери за дистанционните продажби на стоки чрез пратки, чиято стойност не надвишава 150 евро, в случай че не се използва IOSS. Данъкът се събира на място, но компаниите го превеждат с месечна справка-декларация.
Обяснителни бележки относно правилата за ДДС при електронната търговия (pdf)

ЧЗВ

Какъв е срокът за регистрация по режим по OSS?

Новите режими са доброволни. Тяхната цел е да спестят необходимостта от множество регистрации в различни страни, в които се извършват продажби.

Трябва да се има предвид чл.156, ал. 7 ЗДДС, според който дата на регистрацията за режим в Съюза по OSS е датата на първата доставка,  при условие че лицето е подало заявление до 10-о число на месеца, следващ първата доставка. (В общия случай дата на регистрацията е първият ден на тримесечието, следващо подаването на заявлението). Тоест: ако заявлението е подадено на 30 юни, дата на регистрацията е 1 юли. Ако е подадено на 10 август, а първата доставка е на 15 юли, датата на регистрацията е 15 юли.

Ако данъчно задълженото лице подаде заявление за режим в Съюза след 10 август, то трябва да се регистрира и да отчита ДДС през третото тримесечие директно в държавата  по потребление.

При регистрация за режим извън Съюза по чл. 154 ЗДДС за дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението.

Регистрацията за IOSS поражда действие от деня, в който данъчно задълженото лице или неговият посредник получат индивидуалния идентификационен номер за целите на ДДС.

Какви са сроковете за деклариране на продажбите по новите режими?

Регистрацията по режимите в Съюза и извън Съюза изисква подаване на тримесечна справка декларация, а режим IOSS – месечна справка-декларация. Срокът е до края на месеца, следващ данъчния период. Само за специалния режим за пощенски оператори и куриерски компании срокът за деклариране и внасяне на данъка е 16-то число на следващия месец.

Какво се случва, ако лицето не се е регистрирано в OSS до 1 юли?

Ако продажбите на стоки надхвърлят прага от 10 000 евро, който се отнася за целия ЕС и е по-нисък от досегашните прагове, и доставчикът не е регистриран по OSS, той трябва да се регистрира за целите на ДДС в страната на получателя на стоките. Съответно, ако е имал такава регистрация  и се регистрира по OSS, подлежи на дерегистрация в страната на клиента.

Как се променят праговете за дистанционни продажби?

Досегашните национални прагове за дистанционни продажби се заменят с нов праг за целия ЕС от 10 000 евро годишно. Дистанционни продажби са налице, когато стоките се изпращат или транспортират до получател – данъчно незадължено лице в ЕС, след като произведени в ЕС или са допуснати до свободно обращение  (вътреобщностни) или се внасят от трети страни.

Този праг от 10 000 евро се отнася общо за доставките на: 1) далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия, и електронни услуги (TBE) и 2) дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС. Под прага данъкът е дължим в държавата членка на установяване на доставчика (TBE), или в държавата на изпращане и транспортиране – при вътреобщностни доставки на стоки. Условието е доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс, да е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на държавата, от която се изпращат стоките. Това означава, че ако изпращате стоки от България за Германия, не сте установени в друга страна, и получателите са ДНЛ, дължите 20% ДДС.

В прага не влизат  дистанционни продажби на стоки, изпратени от друга държава членка, различна от тази на доставчика. Не влизат и останалите услуги (не-TBE). За тези услуги прилагането на ДДС ставката, респ. задължението за регистрация по OSS или в страната на клиента започва от първата продажба. В прага не влизат още дистанционните продажби на внасяни стоки по IOSS (вж. повече на стр. 45 от Обяснителните бележки).

Но дори ако общата стойност е под 10 000 евро, доставчикът може да  реши да се регистрира по режим в Съюза чрез OSS (по реда на чл. 156, ал. 16 ЗДДС) или  да се регистрира в съответната държава членка, до която се изпраща стоката. В горния пример той ще заплаща 19% ДДС. Този избор на място на изпълнение е валиден най-малко две години (чл. 20б, ал. 4 ЗДДС)

При надхвърляне на прага доставчикът ще се регистрира в държавата по идентификация – чрез OSS, или в страната на клиента.

От коя дата се изчислява прагът от 10 000 евро?

Прагът се отнася за календарна година. Той е определен в чл. 20б, ал. 1, т. 3 и се отнася за текущата календарна година и предходната календарна година. Това означава, че ако през 2021 г. е надхвърлен оборотът от 10 000 евро, но през 2022 г. сте под прага, не можете да се възползвате от изключението и през 2022 г.

От кой момент се променя мястото на изпълнение при надхвърляне на прага?

Съгласно чл. 20б, ал. 4 ЗДДС още доставката, с която се надхвърля прага от 10 000 евро, е с място на изпълнение страната на получателя.

Необходима ли е регистрация по ДДС, за да се регистрира лицето по OSS?

Възможно е онлайн търговец, който извършва предимно дистанционни продажби, да се регистрира по OSS преди да е достигнал оборот в България. Но той трябва да има идентификационен номер. Ако е лицето се регистрира у нас чрез акредитиран представител, трябва да има служебен номер, издаден по реда на ДОПК.

При регистрация по режима Извън Съюза или режима при Внос, се получава индивидуален идентификационен ДДС номер от държавата членка по идентификация. При режима в Съюза не се определя отделен индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС. Използва се националният идентификационен номер за целите на ДДС, който вече е определен на данъчно задълженото лице. Ако данъчно задължено лице все още няма  номер за по ДДС, то трябва да получи такъв, преди да може да се регистрира за режима В Съюза.

При регистрацията включват ли се обекти и складове в други страни от ЕС?

Съгласно наръчника на ЕК, ако данъчно задължено лице, което използва режима в Съюза или режима IOSS, има постоянни обекти в друга държава от ЕС, в данните по регистрацията за OSS трябва да бъде включен идентификационният номер за целите на ДДС или данъчният референтен номер, както и наименованието и адресът на всеки от тези постоянни обекти в тези други държави членки.

Доставчиците на TBE, които вече са регистрирани по MOSS, трябва ли да направят нова регистрация?

Регистрираните лица в MOSS за режим „извън Съюза“ и за режим „в Съюза“ трябва да актуализират своята информация преди 30.06.2021 г. В тези случаи идентификационният номер за прилагане на режим в Съюза по чл. 94, ал. 2 или за прилагане на режим извън Съюза по чл. 154, ал. 6 се запазва. Досегашните функционалности за MOSS са активни за приемане на справка-декларация по двата режима за първо и второ тримесечие на 2021 година.

Какво се променя за доставките на услуги, които не са TBE?

За доставките на услуги, които не са цифрови услуги, не се прилага праг от 10 000 евро.

За доставките на услуги се прилага режим В Съюза в държавата членка по идентификация (регистрация), когато доставчикът е установен в държави от ЕС. За доставки на услуги от държави извън ЕС на потребители в ЕС се прилага режим Извън Съюза.

Как се определя мястото на изпълнение на услугата?

Мястото на изпълнение на услуга се определя съгласно чл. 20б-24 от ЗДДС. За следните услуги мястото на изпълнение е където e установен или пребивава обичайно получателят, който е данъчно незадължено лице (ДНЛ): предоставяне на лицензия, консултантски, рекламни услуги, отдаване под наем на движими вещи, с изключение на МПС, обработка на данни и др. Мястото на изпълнение е където фактически се извършва услугата, предоставена на ДНЛ при културни, спортни и др. мероприятия, ресторантьорски и кетъринг услуги, транспортна обработка на стоки и др., както и мястото, където се намира недвижимият имот.

ДДС пакетът за е-търговия


Как се издават фактурите при доставка ?

По отношение на доставки на услуги за крайни клиенти в държава от ЕС, когато доставчикът е регистриран по специалните режими, се прилагат по избор действащите правила за фактуриране на държавата членка по идентификация (съответно , ако не е регистриран – правилата за фактуриране на държавите членки, в които се извършва доставката).

По отношение на вътреобщностните доставки на стоки, ако доставчикът е регистриран по режима В Съюза, не трябва да издава фактура (чл. 113, ал. 14 ЗДДС). Ако доставчикът избере да издаде фактура, се прилагат  правилата за фактуриране на държавата членка, в която доставчикът е регистриран по режима В Съюза (държавата членка по идентификация).

Регистрирано по чл. 154, 156 и 157а от закона лице за доставките, за които прилага специалните режими, не съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона (чл. 112, ал. 6 ППЗДДС)

Обърнете внимание, че данъчната основата и датата на възникване на дънъчното събитие се определят по правилата в държавата по идентификация, но ставката е тази на държавата по потребление.

Как се намира информация за данъчните ставки за различните стоки и услуги в ЕС?

Данъчните ставки ще бъдат интегрирани в българския портал  OSS. Информация за ставките по видове стоки и услуги е налична  в базата  данни на ЕК.

Как следва да постъпи компания от ЕС, която не е установена в България, но е била регистрирана на основание дистанционни продажби?

Ако фирма, която не е установена по седалище и адрес на управление на територията на страната и е регистрирана по ЗДДС за целите на дистанционните продажба на стоки, е избрала да се регистрира за „режим в Съюза“ в друга държава членка, в която е установена, тя следва да уведоми за този избор по електронен път компетентната структура на НАП. Срокът за това е 30 юни 2021 г., включително. Ако фирмата е уведомила по електронен път компетентната структура на НАП за регистрацията си за „режим в Съюза“ в държавата членка, в която е установена, и иска да прекрати регистрацията си по чл. 98 или 100, ал. 3 от ЗДДС, не е необходимо да подава и заявление за прекратяване на регистрацията, допълват от НАП. В този случай, в 7-дневен срок от постъпване на уведомлението по електронен път, Агенцията извършва проверка на основанието за дерегистрация. В случаите, когато е налице основание за дерегистрация, то тя се счита от 30 юни 2021 г. Когато бъде прекратена регистрация по ЗДДС, заедно със справка-декларацията за последния данъчен период фирмата трябва да подаде и протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от ЗДДС по образец.

 

ДДС пакетът за е-търговия