На 31 юли 2021 г. влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г. и ще се прилага от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2022 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2022 г.

Спогодбата е съобразена с приоритетите на двете държави, действащото българско и нидерландско данъчно законодателство и съвременните принципи на международното данъчно облагане, съобщава НАП. Те са отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и глобалния проект за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS Project).

През последните години страни като Нидерландия и Ирландия бяха подложени под натиск да премахнат възможностите за агресивно данъчно планиране чрез структури, регистрирани в тези страни. Тези възможности бяха широко използвани и от някои от големите компании у нас.

Считано от 01.01.2022 г. местните лица на Нидерландия, които реализират доходи от източник в България, ще могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. За доходи с размер над 500 000 лева, реализирани на или след посочената дата, следва да се подават искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Искания се подават и в случаите на договори с продължително действие, за които вече има издадено становище на основание действащата в момента СИДДО (тези становища са в сила само до 31.12.2021 г.). За доходи под 500 000 лева годишно доказателствата по чл. 136 от ДОПК следва да се представят пред платеца на доходите.

Подробен коментар на новата спогодба на Иван Антонов е публикуван от сайта tita.bg.