данъци

Още пет месеца отсрочка получават лицата, които използват СУПТО и приемат плащания в брой, наложен платеж и др. платежни инструменти, които изискват издаване на фискален бон. Това става ясно от дългоочаквания проект за промени на Наредба Н-18, по който през последните пет месеца се водиха преговори в работни групи.

Срокът, в който лицата, използващи СУПТО, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, ще се удължи до 31 декември 2020 г. Предлага се срокът, в който те трябва да подадат информация съгласно приложение № 32, да бъде удължен до 28 февруари 2021 г. Малко по-различен е срокът за лицата , които отговарят на условията по чл. 52а1 (които имат до 5% плащания, изискващи фискален бон и др.) – те подават приложение № 32 в срок до 31 януари 2021 г., вместо  30 септември 2020 г.

Стесняват се изискванията към софтуера на тези лица – те трябва да отговорят само на т. 2, 4, 6 и 7 от Приложение №29 (сега може да не отговаря на изискването за блокиране на операциите по откриване и по приключване на продажба, когато статусът на фискалното устройство не позволява издаване на фискален бон).

С наредбата се дава възможност лицата по чл. 3, ал. 17 (електронните магазини, които приемат неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта) да управляват от търговския обект и продажбите си чрез електронния магазин. В този случай се изисква продажбите да се управляват поотделно във всеки от софтуерите. Тази възможност до момента не беше предвидена, което създаваше значителни затруднения на фирмите, избрали алтернативния режим за отчитане на неприсъствени плащания чрез банкови карти.

Фирмите, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 декември 2020 г. За лицата по чл. 3, ал. 17, които използват само софтуера на електронния магазин, срокът е 30 септември.

Друга важна промяна засяга самата дефиниция на СУПТО. С промяната се дефинира т.нар. „начало на продажбата“. Също така от обхвата на регулацията за СУПТО се изключват софтуери, използвани единствено за:

  • издаване на първични счетоводни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС при получаване на плащане или предоставяне на стоки/услуги, или
  • съставяне на счетоводни регистри и на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за проследяване физическото движение на стоки/услуги.

В случай че в един търговски обект за обработка на информация на различни етапи от процеса по управление на продажбите се използва повече от един софтуер, то тези софтуери се считат за софтуер за управление на продажби, който трябва да отговаря на изискванията на приложение № 29.

Променят се изискванията по отношение на момента на генериране на уникален номер на продажбите (УНП). Регламентиран е и моментът на генериране на УНП в случаите на доставки с непрекъснато/повтарящо се изпълнение, като на лицата е дадена възможност да изберат варианта, съответстващ на прилагания от тях бизнес-модел. В тази връзка в таблица 18.3 на одиторския профил са добавени две нови полета, в които да се попълва допълнителна информация за продажби с непрекъснато/повтарящо се изпълнение.

Предлага се при плащане чрез пощенски паричен превод, документът по чл. 3, ал. 1 да се издава от задълженото лице:
– на хартиен носител, като изискването е той да придружава стоката и да се предостави на клиента заедно с нея; или
– в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги най-късно при предоставяне/плащане на услугата.
Предвидена е възможност фирмите, които приемат плащания чрез пощенски паричен превод, да не издават специално предвидения за тях документ по чл. 3, ал. 1, ако за продажбата е издадена фактура, съдържаща  данни по данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, като не се изисква посочване на кода на данъчната група. Целта е при определени условия издадената фактура да представлява и документ по чл. 3, ал. 1.

Обръщаме внимание, че разпоредбата на второто изречение на чл. 3, ал. 1 от наредбата, отнасящо се до плащания с пощенски паричен превод, при което на клиента се предоставя хартиен или електронен документ, съдържащ най-малко информация за наименования, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК, наименования на стоката или услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки, обща сума и начин на плащане, влиза в сила от 1 август 2020 г.

Туроператорите, които ползват посредници за предлагане на услугите в интернет, ще подават към НАП данни само за посредниците, с които лицето има сключени договори, а не за сайтовете. Продажбите на допълнителни стоки/услуги в хотелите, при които клиентът само поема задължение за плащане, ще се приключват в софтуера с издаване на документ, съдържащ най-малко информация съгласно приложение към наредбата, ако заплащането на тези продажби се извършва най-късно при напускане на обекта. В този случай в издавания фискален бон се допуска обобщаване на предоставените стоки/услуги по данъчни групи, като задължително се посочва номерът и датата на документа/тите, по който/които се извършва плащането.

С проекта се прецизират изискванията към свързаността СУПТО – ФУ, като се дава възможност софтуерът да продължи да работи до 2 часа без свързаност с ФУ.

Както вече писахме, предлага се срокът, в който ФУ/ИАСУТД да могат да работят при неизправност на връзката и невъзможност за предаване на данните от фискален/системен бон, да бъде удължен от 24 часа на 72 часа след издаването му, след което работата на ФУ/ИАСУТД да се блокира.

Ще се разширят хипотезите, при които е допустимо във фискалния/системния бон количеството и видът на стоките/услугите, да се посочват като сумарен оборот. Остава изискването в този случай да се посочи номерът и датата на съответния документ, по който се извършва плащането. Във връзка с така издадените документи се предлага същите да се съхраняват най-малко в срока по чл. 38 от ДОПК.

Предлага се регламентиране на изискванията към импорта на данни за продажби в СУПТО.

Импортът на информация от други източници извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42. Когато лице, използвщо СУПТО, извършва продажби и чрез електронен магазин се допуска софтуерът на електронния магазин да не отговаря на изискванията на приложение № 29, при условие че използван от лицето софтуер за управление на продажби автоматизирано извлича и зарежда в базата си данни най-малко на всеки 15 минути информацията за направените поръчки в софтуера на електронния магазин
Създават се две нови приложения (№41 и 42) с изискванията за импорт между две СУПТО и между СУПТО и не-СУПТО.

Производителите/разпространителите на софтуер за управление на продажбите, включен в списъка до датата на влизането в сила на тази наредба, привеждат софтуера в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2020 г.
Допуска вече одобрените софтуери да продължат да се използват, без да е необходимо да отговарят на повечето променени изисквания от Приложение №29.

Други промени засягат частичните плащания, отложеното плащане, използване на СУПТО от комисионер или довереник, работата в тестова среда, кое се смята за нова версия на софтуер и др.


НОВО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУПТО:

Управление на продажби чрез СУПТО е автоматизирана обработка и съхранение на данни, включващи най-малко вид, брой и единична цена на предоставените на клиента стоки/услуги чрез използван от лице по чл. 3 софтуер/и за текущо проследяване на процеса по продажба в търговски обект от заявяването от страна на клиентите на доставка на стоки/услуги до предоставянето/заплащането им. Заявяването от страна на клиента се смята за настъпило най-късно в момента, в който лицето по чл. 3 поема ангажимент към клиента за предоставяне на стока/услуга, включително мълчаливо или с действия, които несъмнено предполагат неговото намерение, а в случаите когато се изисква потвърждение от страна на клиента на направена му оферта, заявяването се смята за настъпило при получаване на потвърждаването ѝ. Не се смята за текущо проследяване на процеса по продажби съхранението и обработката на данни с цел единствено издаването на първични счетоводни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС при получаване на плащане или предоставяне на стоки/услуги, както и с цел единствено съставянето на счетоводни регистри и на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за проследяване физическото движение на стоки/услуги.