данъци

Фирмите, които вече използват СУПТО отпреди той да стане пожелателен, трябва изрично да поискат преустановяване на ползването му. Това предвижа проект за промени в Наредба № Н-18/2006 г., публикуван за обществено обсъждане. Условията за отказ не стават много ясни.

Промените се дължат основно на изменението на чл. 118 от Закона за ДДС, след което използването на Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти престана да е задължително. За тези, които изберат да ползват СУПТО, наредбата урежда правилата за избор и отказ от него. С проекта се предлагат и промени, касаещи търговците на течни горива, ползващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

Лицата, избрали СУПТО подават информация до НАП в срок до 7 дни от инсталирането му/им, подават информация по електронен път. Тези търговци са отговорни за целостта, интегритета и съхранението на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от местонахождението на база. Същевременно подобно изискване и добавено и в Приложение 29.

Софтуерът/ите задължително управлява/т всички работещи фискални устройства в този обект с изключение на софтуерите по чл. 52а, ал. 2 и чл. 52а1, както и в случаите на тестване. Фискалните устройства в този обект се използват само като фискален принтер.

Допуска се да се импортира в СУПТО информация за продажби от други източници и софтуери. В този случай въвеждането на информация в СУПТО става съгласно приложение № 42. По същия начин всички нови и променени от клиентите поръчки на електронен магазин могат да се импортират в СУПТО.

Ще отпадне изискването чрез софтуера на електронния магазин да не се управляват други продажби извън продажбите, извършвани чрез електронния магазин. Предлага да отпадне и ограничението когато онлайн търговец приема неприсъствени плащания да не  приема плащания, изискващи издаване на фискален/системен бон (чл. 3, ал. 17, т. 2). Неприсъствените плащания ще се отчитат с документ по чл. 52о, а плащанията, които изискват издаване на фискален/системен бон (например, в брой) – с  бон.

В случаите по чл. 25, ал. 7, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, продажбите ще се регистрират в отделен департамент с наименование ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

Не се допуска лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП, както и да подава информация за УНП към сървър на НАП. Но при подадено искане за спиране на СУПТО се допуска да отпечатва на фискалния бон и да изпраща УНП към НАП в срок до три месеца от влизане в сила на измененията на наредбата.

По отношение на търговците на течни горива се променя изискването средствата за измерване, включени в състава на ЕСФП, да са преминали контрол от БИМ преди въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП в НАП. Ще отпадне изискването за присъствие на контролните органи от НАП и БИМ при въвеждане в експлоатация и при регистрация на ЕСФП в НАП при започване на дейност в обект. Вместо това се предлага да бъде извършена проверка на обекта в 7-дневен срок след извършване на фискализацията.
С предложените промени се дава възможност на задължените лица да получат доставка на гориво, която да се декларира от доставчика чрез ИС „Контрол на горивата“ (ИСКГ) в случаите на откриване на нов обект за крайно разпространение на горива с ЕСФП. Тази доставка е необходима за проточвания, свързани със сервизни дейности. Издаваните фискални бонове от ЕСФП за проточено количество гориво ще се приключват с вид плащане „Вътрешно обслужване“. В новооткрит обект няма да се могат да се правят продажби или зареждания на горива до извършване на проверка.

Проектът не съдържа по-съществените промени, свързани със софтуерната фискализация на електронните магазини, които трябва да бъдат обявени до седмици.