търговия

НАП ще предостави предварително попълнените данъчни декларации от 8 март, съобщи днес говорителят на НАП Росен Бъчваров. Те са достъпни за хората с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. В декларациите има няколко новости, включително НАП ще представи наличната при нея информация за доходите на хората от онлайн търговия и от продажба на МПС.

Както е известно, НАП започна да попълва предварително декларираните пред нея данни за доходи, изплатени на физическите лица, главно въз основа на справката по чл. 73. Тази справка фирмите подават до 28 февруари, което тази година се измества за 1 март, понеделник.

Новото е, че НАП включва в предварително попълнените данъчни декларации на физическите лица данни за получени доходи от продажби в интернет. Ако продажбите са на лични вещи и не са правени по занятие, данъкоплатецът трябва да ги изтрие от декларацията, защото тези доходи не са облагаеми. Ако обаче става въпрос за регулярна търговска дейност с цел печалба, или т.нар. търговия „по занятие“, то електронният търговец ще трябва да преизчисли разликата между покупната и продажната цена и да посочи данъчната основа, върху която се начислява налога. Данъкът върху този доход е 15%, а декларирането е в Приложение 2 на данъчната декларация. Облагаемият доход от дейността е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, което предполага търговецът да разполага с приходни и разходни документи, които отговарят на изискванията на Закона за счетоводството.

Ставката на данъка се дължи на това, че в този случай физическите лица, които без регистрация, извършват търговска дейност по занятие, се приравняват на ЕТ (чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ). По този начин физическите лица, които подават декларация, ще бъдат принудени да преценяват дали дейността е по занятие или не. В данъчното законодателство липсва твърд критерий за това. Становището на НАП, изразявано в писма, е, че става дума за постоянен, регулярен доход, като дейността се осъществява с цел печалба, без да е необходимо печалбата фактически да е реализирана. „Редовно или по занятие“ предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход. Това намерение е видно, ако лицето системно, с цел придобиване на доход, извършва определени дейности в свой частен интерес. Системността може да се проявява както чрез системно (регулярно) получаване на доход, така и чрез продължителност и/или многократност на действията/дейностите“.

НАП се позовава на това, че според чл. 1, ал. 1 от ТЗ за търговец по смисъла на този закон се смята и всяко физическо лице, което по занятие извършва някоя от изброените в разпоредбата дейности (покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство и т.н.). За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в чл. 1, ал. 1 от ТЗ (чл. 1, ал. 3 от ТЗ).

Като попълва предварително сумите, НАП на практика си спестява необходимостта да установява данъчните задължения чрез проверка или ревизия. В случаите, когато лица, които не са задължени да подават данъчна декларация на общо основание, са извършвали подобни продажби в olx, bazar.bg и подобни сайтове, тя трябва да извърши ревизия, за да възникне данъчното задължение задължение (съответно да начисли глоба за непозаване на данъчна декларация).

Приходната агенция също така предварително ще отбелязва в декларацията и за налична при нея информация да покупка и продажба на МПС, когато между двете сделки са минали по-малко от 12 месеца. Разликата между покупната и продажната цена, ако има такава се облага, с 10% данък.