Данъци

Министерството на финансите е приело някои от исканията на бизнеса във връзка с новата наредба за касовите апарати (Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства). Това показват резултатите от проведеното обществено обсъждане. Очаква се документът да бъде публикуван в броя на Държавен вестник на 28 септември.

Отпада изискването откриването и приключването на една продажба да се осъществяват в рамките на един и същи ден, което би затруднило търговията на едро и разносната търговия.

Отпада и изискването софтуерът да не може да подава команда към фискално устройство (ФУ) за генериране на дневен отчет при наличие на неприключени към този момент продажби, пише в справката на МФ.

Най-много са предложенията и коментарите за връзката между софтуера за управление на продажбите и фискалното устройство. От софтуера се изисква да осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за статуса на ФУ, което предполага използване на протокол за комуникация между софтуера и ФУ. Тези протоколи се разработват от производителите на ФУ. При липса на връзка с ФУ софтуерът ще блокира операциите по откриване и приключване на продажба само на съответното работно място, а не на целия обект, както следваше от първоначалния проект.

Софтуерите, които служат само за изготвяне на фактури, няма да подлежат на одобряване като софтуер за управление на продажбите, става ясно от кореспонденцията с данъкоплатец, който посочва като пример, че много често фактури се издават и чрез Excel. По-конкретно, за целите на наредбата се се въвежда и следното определение на понятието – „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на
продажби на стоки или услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.“ Много програми обаче имат опция за проследяване на това дали фактурите са платени, което означава, че най-вероятно те също трябва да бъдат одобрени.

Ще се допуска да има повече от една система за управление на продажбите за един обект (чл. 52ж, ал. 3). Редактирана е разпоредбата, която изисква да се предоставя достъп до source кода на този софтуер (само source code на изпълнимия файл за достъп и извличане на данни от БД на софтуера в структуриран четим вид).

Една промяна, която е в резултат на множество предложения от бизнеса е, да не се извършва проверка за касовата наличност, когато се прави сторно операция при операторска грешка след като е изваден дневен отчет с нулиране. По този начин фирми с малка касова наличност, които неволно са въвели голяма сума, ще могат да я сторнират, без да се притесняват дали има достатъчно средства в касата. Това условие вероятно ще остане при връщане на стока, както и при намаление на данъчната основа.

Няма да се издават други служебни бонове, освен изрично дефинираните в наредбата. Отпада изискването за
издаване на служебен бон „Приключена продажба без ФБ“.

По настояване на Българската е-комерс асоциация от проекта ще отпаднат разпоредбите в чл. 52л, ал. 5 и
ал. 6, както и Приложение 35. По този начин НАП няма да публикува списъка на сайтовете за електронна търговия, който може да съдържа лични данни (например, домашен адрес – за малките търговци).

Очаквайте подробности!