МФ

Министерството на финансите прави опит да измени Закона за счетоводството с указание, публикувано на 22 март.
То се отнася до финансовите отчети за 2018 г. на застрахователите и публичните дружества и определя, че тези отчети трябва да са по международните стандарти, независимо от промените в Закона, които влязоха в сила от 1 януари.

Това тълкуване идва в крайно неподходящ момент – когато въпросните отчети за 2018 г. вероятно вече са съставени и може да са подадени в НСИ, НАП и КФН. (Тези промени в 12 без 5, впрочем, отнемат и малкото обосновка на дежурното оправдание на институциите да не се чака последният момент, за да не се стига до опашки и блокиране на сървъри.)
Нямаме информация колко предприятия може да са засегнати, но подходът на МФ е скандален.

Ето за какво става дума:

Съгласно чл. 34, ал. 1 от закона предприятията съставят отчетите си на база на Националните счетоводни стандарти, но могат да прилагат по желание международните.

Прилагането на МСС е задължително само за консолидираните финансови отчети на предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз (ал. 2)

Според ал. 4 и 5 на същия член предприятията, които съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, могат да преминат към Националните счетоводни стандарти. Но не се допуска промяна на счетоводната база (приложимите счетоводни стандарти) повече от веднъж.

Съгласно пар. 56 от ПЗР на ЗИД на Закона за счетоводството член 34, ал. 4 от Закона за счетоводството се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2018 г.

Но с указанието, издадено на основание чл. 15 от ЗСч, МФ препоръчва на предприятията от застраховането, управляващите дружества и управляваните от тях КИС (това са различни фондове), както и предприятията, чийто акции се търгуват на БФБ да съставят индивидуалните си отчети на базата на МСС.

Според МФ запазването на съществуващата счетоводна база е необходимо с цел да се постигне съпоставимост, прозрачност, ефективност и предвидимост на финансовата отчетност. С НСС не може да се постигне ясна, прозрачна и справедлива оценка на стойността на активите им, тъй като това са сравнително опростени стандари за малкия и средния бизнес, твърди още МФ.
Отчетите на небанковите финансови предприятия и борсово търгуваните дружства трябва да следват глобално признати стандарти. „В конкретния случай не е целесъобразно да се използа законовата възможност за правото на избор на счетоводно третиране и прилагане на различна счетоводна база, защото между НСС и МСС съществуват разаличия – като се започне от обхвата, използавнето на различни критерии за признаване на позиции във финансовите отчети и прилагането на различни бази за оценяване и се стигне до задължително оповестяване”
По-нататък в документа се казва: „световна тенденция е да се намаляват различията и броят на алтернативните счетоводни подходи, като стремежът е към хармонизиране на правилата” и пр.

Забележително е, че едва през март 2019 г. МФ открива, че няма специален счетоводен стандарт за отчитане на застрахователните договори като МСС 4 и заместващият го МСФО 17 и че същесвуват европейски изисквания за отчитането на активите и пасивите и платежоспособността на застрахователните дружества.

Отговорността за актуализиране на Националните счетоводни стандарти е на МФ.