Жилища

Парламентът прие окончателно мащабни промени в Закона за устройство на територията, които съчетават два проекта на правителството и предложения на депутати.  Някои от най-съществените промени се появиха  между първо и второ четене и бяха разпознати като предложения на Столична община. Камарата на архитектите реагира остро и поиска от президента да наложи вето, което той и направи. [ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5,7,8″ ihc_mb_template=“1″ ]

Ограничения на хаотичното строителство

Ограничава се възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните зони, зоните за ниско застрояване, и зона „А“ и зона „Б“ по Черноморското крайбрежие, чрез изключение от  чл. 24, ал. 3, където се определя височината на сградите. Няма да се допуска въвеждане в експлоатация на сгради без изградена инфраструктура и се спира практиката ателиетата да се ползват като жилища. Промяната е в т. 29 и т. 29а от Допълнителните разпоредби, с които се определят „жилищна сграда“ и „сграда с общо предназначение“. Там се добавя, че при определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища. Досега чрез ателиета се заобикаляха изисквания за паркоместа и отстояния.

Ограничава се продажба на самостоятелни обекти в сгради, които са предназначени за общежития и хотели. Съгласно новата ал. 16 на чл. 148 от ЗУТ разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот ще се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Според КАБ обаче уличната регулация е задължение на общината и по този начин се ограничава инвестиционният процес. Така няма да се допускат частни улици към новостроящи се сгради. Подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани поземлени имоти може да се осъществява чрез общ достъп въз основа на договор за учредяване на право на преминаване, който е с нотариална заверка.

Облекчения за подобрения по имотите

Въведени са някои облекчения за собствениците на имоти при промяна предназначението на сграда без извършване на строителни и монтажни работи. Пристрояване и настрояване обаче ще се прави само след обследване на конструкцията на сградата. Облекчават се условията за извършване на търговия на открито (чрез щандове, колички, грилове и хладилни витрини, щендери и др.) върху части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост. Това ще се става с разрешение на кмета. Без проект ще се издава  разрешение за строеж и за реконструкция и основен ремонт на покриви и постройки на допълващото застрояване (селскостопански и други обслужващи сгради като плевни, обори и др. по чл. 44). Без проект ще се издава и разрешение за строеж на гараж или лятна кухня в имота. Промяната е в чл. 147, където се добавя нова т. 3, отнасяща се до реконструкция или основен ремонт на покриви на къщи, но без изграждане на нови стоманобетонни плочи и без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство. Намаляват се изискванията за изграждане на оранжерии с площ от 200 кв. до 1000 кв. м., включително парници с временна конструкция.

Обжалване на устройствени планове

Общите устойствени планове се публикуват в ДВ, на страницата на общината и в Единния регистър (виж нататък). Дава се възможност за обжалване на ОУП от собственици на имоти, за които се предвижда да бъдат отчуждени, или за които се въвеждат ограничения са собствеността. Срокът за това е 14 дни. Миналата година КС отмени текста, който не допускаше обжалване на ОУП. Срокът за подаване на жалби срещу актове, с които се одобрява подробните устройствени планове или се издава разрешение за строеж на национален или общински обект от първостепенно значение се намалява  на 14 дни.  Сега срокът е 30 дни, когато актът се обнародва в ДВ. ПУП също се публикува в регистъра. Изменение на ПУП за промяна на предназначението на УПИ – собственост на държавата или общините, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и за спортни обекти и съоръжения, става само след писмено съгласие на съответния министър. Конституционният съд отмени и разпоредба, която удължаваше на 15 години срока за общината, за да започне процедури по отчуждаване на частни имоти попадащи в терени, отредени за озеленяване (считано от  влизането в сила на устройствения план).

Единен регистър

Създава се Единен публичен регистър по устройството на територията, в който ще се публикуват разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповедите за премахването им, разрешенията за изработване на устройствени планове и техните изменения, актовете за одобряването им, както и разрешенията за строеж. Регистърът ще съдържа също удостоверенията на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, техническите паспорти на строежите, актовете за въвеждане в експлоатация на строежите и заповедите за премахване на незаконните строежи. Той ще обедини регистрите, поддържани от министерството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните управители, общинските и районните администрации.

Други промени

При разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него имоти се осигурява с проекта за изменение на подробния устройствен план на имота, като в тези случаи лицето към улицата на новообразуваните в дълбочина имоти е не по-малко от 3,5 м. В населени места без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями или се заустват и пречистват в съоръжения за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води. Изискванията към септичните ями и съоръжения се определят в чл. 41 и 47. [/ihc-hide-content]