Лицата, които обменят биткойн и доставчиците на портфейли, имат два месеца за регистрация в НАП. Това става ясно от проект на наредба за вписване н публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. С издаването и влизането в сила на наредбата се цели да се осигури изпълнение на разпоредбата на чл. 9а от на Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и пълно прилагане на Директива (ЕС) 2018/843.

С преходните и заключителните разпоредби се задължават всички лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие (това са обикновените пари), и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 9а от Закона за мерките срещу изпирането на пари в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.
В приложения към проекта на наредба са въведени образци на заявлението за вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, както и на издаваното от Националната агенция за приходите (НАП) удостоверение за вписване.
На този етап се предвижда обработката на подадените заявления за вписване да се извършва от служител на НАП в Системата за управление на приходите на НАП или друга информационна система на НАП, или на локална станция на служител в НАП, където ще се поддържат данните за регистъра на вписаните лица по чл. 9а от ЗМИП. На електронната страница на НАП ще се публикува периодично информация от регистъра на вписаните лица.
В чл. 9а, ал. 3 от ЗМИП се предвижда за вписването в регистъра да се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. В тази връзка е разработен и проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.