ОПИК пусна за обществено обсъждане процедура за безвъзмездна помощ за средни фирми, чиито приходи са засегнати от COVID-19.

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 на ОПИК цели осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 1 % от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“).

Допустими са само кандидати, които са

  • търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
  • кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.
  • да отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Кандидатите попълват Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. Управляващият орган ще извършва проверка преди сключване на договора.
  • да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.
  • да са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби[1]) през 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да посочи нетните приходи от продажби, реализирани през него, в Декларацията за финансовите данни. За удостоверяване стойността на нетните приходи от продажби за избрания от страна на кандидата референтен календарен месец (в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) ще се изисква представяне на Отчет за приходите и разходите[2] за съответния месец.
  • предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Например: Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV „Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс[3].

Проверката на кандидатите (и на ниво група) ще се извършва в съответствие с определението за затруднено положение по чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 въз основа на декларирани от кандидатите данни в Декларацията за финансови данни (Приложение 2). Проверката ще се извършва преди влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


[1] Средният месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като стойността на „нетните приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. се раздели на 12.

[2] Съобразно образеца на Отчет за приходите и разходите, част от Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ

[3] Съгласно данни от формуляр „Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за дейността, по образец на НСИ.


Не са допустими предприятия, които имат данъчни задължения и не отговарят на останалите стандартни ограничения по европрограмите. Не могат да кандидатстват предприятия, които са в секторите Финансови и застрахователни дейности, Преработка на храни и др. (вижте линка за подробности).

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях  по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.