ДАНС публикува списъка на длъжностите, които се приемат за видни политически личности по смисъла на ЗМИП. Този списък детайлизира лицата по чл. 36 от закона, които са 11 категории и са с по-голям обхват от предвиденото в Директива 2015/849 .

От него става ясно, че подлежат на разширена комплексна проверка и началниците на политическите кабинети на премиера и министрите, както и ръководителите на партии по места.

Свалете документа

Списък PEPs

Изискванията спрямо видните политически личности (ВПЛ) са една от съществените новости в ЗМИП, приет през 2018 г.  Те засягат и техни близки сътрудници и членове на семейството, например, всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на ВПЛ. Смята се, че политиците са с по-висок риск и е необходима разширена комплексна проверка при сключване на договор с такива лица или извършване на случайна сделка на стойност над 30 000 лева. Изисква се декларация за произхода на средствата.